ธุรกิจ

โออาร์–พีอีเอ–จีพีเอสซี ร่วมพัฒนาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์


จิราพร ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท.  น้ำมันและการค้าปลีก  จำกัด  (มหาชน) หรือ โออาร์  กล่าวว่า โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง ของกลุ่ม ปตท. ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีก มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามแนวทาง บีซีจี (BCG:  BioEconomy CircularEconomy GreenEconomy)  โดยมุ่งมั่นผสานแนวคิดเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะขณะผลิตไฟฟ้า และช่วยลดภาวะโลกร้อน โออาร์ จึงได้คัดเลือกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน และร้าน คาเฟ อเมซอน เพื่อเป็นสถานที่ต้นแบบให้ร่วมศึกษา ติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์ รูฟทอพ (Solar Rooftop) และระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางร่วมกันไว้ จะขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

สมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พีอีเอ เปิดเผยว่า พีอีเอ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิต จึงได้คิดค้นดิจิทอลพแลทฟอร์มด้านพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตั้งระบบ โซลาร์ รูฟทอพ ให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมมือกับ โออาร์  ในการติดตั้ง  โซลาร์  รูฟทอพ  ผ่านโครงการ พีอีเอ โซลาร์ ฮีโร แอพพลิเคชัน  (PEA Solar Hero Application)  ภายในสถานีบริการน้ำมัน  พีทีที  สเตชัน  พร้อมทั้งร่วมมือกับ จีพีเอสซี ในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และดิจิทอลพแลทฟอร์มในพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถทำให้ พีอีเอ ให้บริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำระบบดิจิทอลพแลทฟอร์มมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ (จีพีเอสซี) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.  กล่าวว่า ความร่วมมือในการพัฒนาศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทอลพแลทฟอร์มภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน และร้าน คาเฟ อเมซอน เป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ Smart Energy Solution ของ จีพีเอสซี ซึ่งนอกจากการติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟทอพ ให้สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสถานีบริการน้ำมันฯ  แล้ว  ยังมีการติดตั้งระบบ Energy Storage SystemESS  และ Smart Energy Management System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (ESS)  ของ จีพีเอสซี ได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

ความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นการแสดงศักยภาพ และนำจุดเด่นของแต่ละบริษัทฯ มาต่อยอดร่วมกัน ซึ่งหากเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ และสามารถขยายผลไปยังสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน และร้าน คาเฟ อเมซอน ของ โออาร์ ที่มีสาขาจำนวนมากทั่วประเทศ จะเป็นโครงการต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศให้กับวงกว้างได้ต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uPUuU
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน