สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

รถต่างประเทศเข้าไทยเพื่อท่องเที่ยว ต้องขออนุญาตผ่านออนไลน์


กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกการใช้รถต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ Foreign Vehicle Permit System (FVP) และมีแอพพลิเคชันสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยเหลือการใช้รถของนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีความปลอดภัย

กรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้รถ เพื่อตรวจสอบคัดกรองรถ และผู้ขับก่อนนำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรไทย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยจัดทำระบบสารสนเทศ Foreign Vehicle Permit System หรือ FVP (URL: https: //fvp.dlt.go.th/) เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตแบบออนไลน์ และลดระยะเวลากระบวนการขออนุญาต รวมถึงได้พัฒนาโมบาย แอพพลิเคชัน “DLT FVP” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเดินทางในไทย โดยมีแผนที่สถานที่สำคัญต่างๆ  เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร สถานที่ราชการ แผนที่ขอบเขตพื้นที่อนุญาตให้ใช้รถ และหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

รถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาท่องเที่ยวในไทย อนุญาตเฉพาะรถยนต์นั่ง ไม่เกิน 9 ที่นั่ง (รวมคนขับ) แต่ไม่รวมรถบ้าน, รถยนต์บรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม และรถจักรยานยนต์ ซึ่งการยื่นขออนุญาตผ่านระบบ FVP จะดำเนินการผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเท่านั้น โดยสามารถขออนุญาตใช้รถได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน ในรอบปีปฏิทิน มีค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเพื่อการท่องเที่ยว คันละ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท (สำหรับรถยนต์นั่ง และรถยนต์บรรทุก) และ 200 บาท (สำหรับรถจักรยานยนต์) ทั้งนี้เครื่องหมายแสดงการใช้รถจะมี QR Code เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

นักท่องเที่ยวผู้ได้รับอนุญาตให้นำรถเข้ามาใช้ในไทย ต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีผู้ขับรถที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องดูแลรับผิดชอบในการนำผู้ขับรถมาขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ในวันแรกที่นำรถเข้ามาใช้ในประเทศไทย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด,สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา หรือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านศุลกากร และด่านพรมแดนที่นำรถเข้า โดยต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร รวมถึงมารยาทในการขับรถในประเทศไทย

640_9bgg8j5gbaadfbkg6id9j------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : อินเตอร์เนท,กรมการขนส่งทางบก
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/0YfuE
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:34 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน