สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

เตรียมพร้อม ! เมื่อใบขับขี่หมดอายุ


ไม่นานมานี้ กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้สนใจขอรับใบขับขี่ สามารถจองคิวอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนที่ล่าช้า อย่างไรก็ตามผู้ใช้รถเองจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเมื่อใบขับขี่ใกล้หมดอายุ เพื่อไม่ให้เกิดการขาดต่อใบขับขี่ ซึ่งจะทำให้มีผลต่อการกระทำผิดตาม พรบ. รถยนต์ พศ. 2522 มาตรา 64

 

DSC_9041


คุณสมบัติผู้ขอรับใบขับขี่แบบ 5 ปี

1. ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 46 ดังนี้

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

– มีความรู้ความสามารถในการขับรถ

– มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

– ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

– ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

– ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

– ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

– ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

3. ไม่เคยต้องคำพิพากษาสูงสุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป (เว้นแต่พ้นโทษครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

 

DSC_3977

 

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่ออายุภายในกี่วัน
1. ใบขับขี่หมดอายุหากไม่เกิน 1 ปี เช่น ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 เดือน ไม่เกิน 1 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถต่อใบขับขี่ได้เลย ไม่ต้องสอบข้อเขียน หรือสอบปฏิบัติใหม่ เพียงทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอาจมีการอบรมต่อใบขับขี่
2. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด โดยต้องทำให้ถูกต้องจำนวน 45 ข้อขึ้นไป ถึงจะผ่านเกณฑ์ของ กรมการขนส่งทางบก แต่ไม่ต้องสอบปฏิบัติใหม่
3. ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป เช่น ใบขับขี่หมดอายุ 4 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องสอบทั้งข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติเหมือนกับตอนที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก ได้แก่ จอดรถตรงจุด, ถอยรถเข้าซอง (หักพวงมาลัยไม่เกิน 7 ครั้ง), ทางเทียบขนานทางเท้า

เตรียมพร้อมเอกสาร ต่อใบขับขี่

-ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
-บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
-ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนต่อใบขับขี่
1. ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบขับขี่ จะต้องตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ผู้ขับขี่ต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ดังนี้ ทดสอบการมองเห็นสี (สีแดง เขียว เหลือง), ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง, ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ในการใช้เบรคเท้า)
3. อบรมเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย ข้อบังคับ กฎจราจรที่ควรรู้ และมารยาทในการขับขี่ 1 ชั่วโมง
4. ชำระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ และรับใบขับขี่

Screenshot (1)


จองทำใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆ เพียง 5 นาที
ผู้ใช้รถสามารถจองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความสะดวก และประหยัดเวลา เพียงเข้าเวบไซท์ของกรมการขนส่งทางบก https://ebooking.dlt.go.th/ebooking/ โดยระบบจองคิวอบรมขอรับใบขับขี่ออนไลน์ จะเปิดให้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ดังนี้ ใบอนุญาตขับรถใหม่, ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว, ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 1 ปี และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลขาดต่อเกิน 3 ปี------------------------------
เรื่องโดย : อภินันท์ อุ่นทินกร
ภาพโดย : ฝ่ายภาพ
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DOHVl
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10:08 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน