ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก เตรียมศึกษาแนวทางยกระดับรถตู้โดยสารสาธารณะ


กรมการขนส่งทางบก เตรียมศึกษาแนวทางยกระดับรถตู้โดยสารสาธารณะ ขยายเวลา 180 วัน เพื่อพิจารณาอย่างรอบครอบรอบด้าน ภายใต้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติ โดยเปิดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนก่อนกำหนดนโยบายต่อไป

พีระพล  ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ขานรับตามแนวนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมศึกษาแนวทางยกระดับคุณภาพรถตู้โดยสารสาธารณะในทุกมิติอย่างรอบคอบรอบด้าน ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายขยายเวลาให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน (ไมโครบัส) ตามความสมัครใจ โดยจากการประชุม คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้รถตู้หมวด และหมวด ที่วิ่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดว่าต้องเปลี่ยนเป็นรถไมโครบัสตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ขยายเวลาได้อีก 180 วัน ซึ่งในระหว่างนี้หากครบอายุการใช้งานสามารถเปลี่ยนเป็นไมโครบัส หรือจะเปลี่ยนรถตู้ใหม่ก็ได้ สำหรับกลุ่มรถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตรขึ้นไป ยังคงยึดตามมติเดิม โดยเมื่อรถครบอายุการใช้งาน 10 ปี จะต้องเปลี่ยนเป็นไมโครบัสทันที

โดยขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการดำเนินการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก อีกทั้งอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นในทุกประเด็นการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านช่องทาง เวบไซท์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th เฟศบุคแฟนเพจกรมการขนส่งทางบก (https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS.) ซึ่งข้อมูลการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด จะถูกนำมาศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ รอบด้าน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง  ทางบกกลางพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป ภายใต้การสร้างมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะให้มีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุด ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กรมการขนส่งทางบก จะศึกษาแนวทางยกระดับคุณภาพรถตู้โดยสารสาธารณะ ภายใต้การควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในทุกมิติอย่างรอบคอบรอบด้าน โดยวิเคราะห์ต้นทุนในการเปลี่ยนรถเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างรถตู้โดยสารกับรถไมโครบัส และผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสาร พิจารณาโครงสร้างต้นทุนให้มีความเหมาะสม และเป็นธรรมทั้งต่อประชาชน และผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเดินรถ และให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยจะยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย กรณีพบการฝ่าฝืนกระทำผิดกฎหมายจะลงโทษสูงสุดในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัย  โดยมาตรฐานความปลอดภัยของรถตู้ที่จะมาจดทดแทนต้องใกล้เคียงกับมาตรฐานรถไมโครบัสมากที่สุด และหากจะมีการต่ออายุรถตู้โดยสารเป็น 12 ปีได้ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขความปลอดภัยที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานตัวรถอย่างเข้มข้น โดยหากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะไม่สามารถนำมาให้บริการประชาชนได้ ทั้งนี้ทุกมาตรการต้องไม่กระทบกับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของประชาชนอย่างเพียงพอ กรณีประชาชน  พบรถตู้โดยสารสาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย ขับรถเร็ว บรรทุกเกิน เก็บค่าโดยสารเกิน สามารถแจ้งกับผู้ตรวจการขนส่งทางบกได้โดยตรง หรือร้องเรียนผ่านสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านทางเวบไซท์ที่ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/ผ่านทาง E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.comผ่านทาง เฟศบุค ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านทาง LINE ID ในชื่อ 1584dlt” จดหมายมายังกรมการขนส่งทางบก, แอพพลิเคชัน DLT GPS, ศูนย์ราชการสะดวก GECC เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานภายนอกผ่านระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้กระบวนการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MS6SI
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน