สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

อาสาฬหบูชา วันสำคัญของชาวพุทธ


วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก หลังทรงตรัสรู้ได้ 2 เดือน แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุพระธรรมจึงขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงถือว่ามีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 บริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

DSC_9552

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประกอบด้วยหลักธรรม 2 ประการ คือ

1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือ “ทางสายกลาง” เป็นหลักการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางของการหลุดพ้น ที่ไม่หละหลวมลุ่มหลงไปกับความสุขทางกาย และไม่เข้มงวดจนเป็นเหตุให้ตนเองลำบาก โดยประกอบด้วยหนทางอีก 8 ข้อ หรือ มรรค 8 ซึ่งเป็นหลักสำคัญได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา

2. อริยสัจ 4 คือ คำสอนให้เห็นความจริงอันประเสริฐ ทำให้ห่างจากกิเลส โดยการตระหนักรู้ถึง ได้แก่

– ทุกข์ หมายถึง ความทุกข์

– สมุทัย หมายถึง สาเหตุของทุกข์

– นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์

– มรรค หมายถึง ข้อปฏิบัติให้พ้นทุกข์

DSC_0579

ดังนั้นวันอาสาฬหบูชานี้ พุทธศาสนิกชนควรไปทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 ------------------------------
เรื่องโดย : วิธวินท์ ไตรพิศ
ภาพโดย : จินดา ลัยนันท์
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/gh2Fh
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 16 กรกฏาคม 2562 เวลา 08:48 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน