สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม

พาณิชย์ประกาศ ห้ามนำรถมือสองเข้าประเทศ !


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวบไซท์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พศ. 2562 ซึ่งทำให้ประกาศนี้บังคับใช้หลัง 180 วัน ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะไม่สามารถนำรถใช้แล้วเข้าประเทศได้อีก รวมถึงรถใช้แล้วที่มีอายุเกิน 100 ปี (รถโบราณ) หากมีการฝ่าฝืนนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับการยกเว้นอย่างเป็นทางการ กรมศุลกากรมีอำนาจในการทำลายรถยนต์ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวไม่ได้ห้ามนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วทั้งหมด ยังมีข้อยกเว้นในรถยนต์บางประเภท เช่น รถยนต์ที่ใช้เพื่อการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ รถยนต์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณกุศล รถยนต์ที่นำเข้าโดยผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต รถยนต์ที่นำเข้าตามแผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ รถยนต์เพื่อการศึกษาและวิจัย และรถยนต์ที่นำเข้าเพื่อปรับสภาพการส่งออก เป็นต้น

สำหรับการนำรถใช้แล้วเข้ามาในประเทศนั้น แต่เดิมรถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าของกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 ครอบคลุมรถยนต์ที่ใช้แล้ว 9 ประเภท ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 87.01 87.02 87.03 87.04 และ 87.05 ซึ่งต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ประกอบด้วย รถยนต์นั่งที่ใช้แล้วเพื่อใช้เฉพาะตัว รถลักษณะพิเศษที่ใช้แล้วเพื่อใช้ในกิจการของตน รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับการยกเว้นหรือชดเชยภาษี รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การสาธารณกุศล รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเป็นการชั่วคราว รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัย รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก รถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และรถยนต์ที่ใช้แล้วทุกชนิดโดยใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ

ทั้งนี้ การออกมาตรการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ให้เหตุผลว่าต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงลดปัญหาการลักลอบนำเข้ารถยนต์มือสองจากต่างประเทศ ด้วยการสวมสิทธิ์แทนบุคคลอื่น และการปลอมแปลงเอกสารขออนุญาต------------------------------
เรื่องโดย : สิริลักษณ์ พรมมาโอน
ภาพโดย : อินเทอเนต
คอลัมน์ Online : สารคดี/บทความ/รายงาน/กิจกรรม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/19MpB
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน