ธุรกิจ

สอท. เผยยอดผลิตรถยนต์เดือน พค. ลดลงร้อยละ 6.11


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2562

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีทั้งสิ้น 181,338 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 6.11 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกที่ลดลงร้อยละ 18.86 และ 1.53 ตามลำดับ แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 20.7

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 893,067 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 2.94

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 71,347 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 11.01

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 มีจำนวน 358,010 คัน เท่ากับร้อยละ 40.08 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 0.11

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 41 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 46.43 รวมเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 188 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 38.24

รถยนต์บรรทุก เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 109,950 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 2.64 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 534,869 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 4.91

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตได้ทั้งหมด 107,255 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 2.37 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 522,689 คัน เท่ากับร้อยละ 58.52 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 5.16 โดยแบ่งเป็น

⦁ รถกระบะบรรทุก 143,873 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 1.72
⦁ รถกระบะดับเบิลแคบ 313,356 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 10.96
⦁ รถกระบะ PPV 65,460 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 10.59

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 2,695 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 12.16 รวมเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 12,180 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 4.84

ผลิตเพื่อส่งออก เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 94,476 คัน เท่ากับร้อยละ 52.1 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 8.11 ส่วนเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 473,268 คัน เท่ากับร้อยละ 52.99 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2561 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.71

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตเพื่อการส่งออก 31,657 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 18.86 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 165,976 คัน เท่ากับร้อยละ 46.36 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 8.1

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 62,819 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 1.53 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 307,292 คัน เท่ากับร้อยละ 58.79 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.81 โดยแบ่งเป็น

· รถกระบะบรรทุก 36,933 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 0.89
· รถกระบะดับเบิลแคบ 231,834 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 9.69
· รถกระบะ PPV 38,525 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 18.73

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 86,862 คัน เท่ากับร้อยละ 47.9 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.83 และเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 419,799 คัน เท่ากับร้อยละ 47 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 7.38

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 39,690 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.57 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ 192,034 คัน เท่ากับร้อยละ 53.64 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 44,436 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.54 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ผลิตได้ทั้งสิ้น 215,397 คัน เท่ากับร้อยละ 41.21 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 7.15 ซึ่งแบ่งเป็น

⦁ รถกระบะบรรทุก 106,940 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 2.66
⦁ รถกระบะดับเบิลแคบ 81,522 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 14.74
⦁ รถกระบะ PPV 26,935 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 4.38

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2562 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 210,081 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 6.65 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 169,821 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 8.78 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 40,260 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3.55

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,053,969 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.48 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 817,032 คัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.68 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 236,937 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.97

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 88,097 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 3.7 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 2.4 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น จากเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงเติบโต การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล การลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังคงมีจำนวนมาก รวมทั้งการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 160,989 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 4.4 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 33.7

ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 รถยนต์มียอดขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.1 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 743,443 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 1.6

การส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนพฤษภาคม 2562 ส่งออกได้ 95,331 คัน เท่ากับร้อยละ 100.9 ของยอดผลิตเพื่อส่งออก ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.58 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาเหนือ มีมูลค่าการส่งออก 48,649.82 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 6.22

⦁ เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,406.98 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 10.05
⦁ ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 16,072.98 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 15.17
⦁ อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,140.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 11.1

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 69,270.45 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 8.16

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 462,286 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2561 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.94 มีมูลค่าการส่งออก 233,850.62 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.27

⦁ เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 13,424.32 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 12.8
⦁ ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 80,767.07 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 7.53
⦁ อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 9,930.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 22.1

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 337,972.20 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 5.39

รถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวนส่งออก 74,152 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 4.54 โดยมีมูลค่า 5,684.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 22.06

⦁ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 153.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 16.75
⦁ อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 102.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 16.03

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2562 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 5,940.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 19.68

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 408,361 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 7.9 โดยมีมูลค่า 30,139.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 21.13

⦁ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,129.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 31.64
⦁ อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 554.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 5.33

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 31,823.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ร้อยละ 17.6

เดือนพฤษภาคม 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 75,210.70 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 6.44

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 369,795.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 3.77------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/X96C5
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน