ธุรกิจ

จีเอม ประเทศไทย ปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก


กลุ่มบริษัท เจเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอม) ในประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ภายใต้แนวคิด “ลดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน (Fighting Air Pollution)” โดยมีพนักงานอาสาสมัคร และครอบครัวกว่า 350 คน เข้าร่วมกิจกรรมที่เขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเกิดขึ้นจากเป้าหมายและค่านิยมของ จีเอม ที่ต้องการดูแลและพัฒนาชุมชนที่อาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก พร้อมกับความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานที่มีต่อสุขภาพมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

อำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต จีเอม ประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และกลายเป็นหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติประจำปีของ จีเอม ประเทศไทย ที่พนักงานจะอาสามาร่วมกันฟื้นฟูผืนป่าชายเลน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราไม่เพียงแค่ช่วยกันปลูกต้นไม้ แต่ยังปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ด้วยความหวังว่าต้นไม้ที่มีคุณค่าเหล่านี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่โลกของเรา ตลอดจนช่วยรักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเริ่มต้นด้วยกิจกรรม Walk Rally ของผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวเดินผ่านสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงปากน้ำประแสร์ อาทิ สมาคมชาวประมงปากน้ำประแสร์ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแสร์ และชุมชนโดยรอบ ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศชายฝั่ง

หลังเสร็จสิ้นการเดินการกุศล พนักงานอาสาสมัครและครอบครัว ได้เรียนรู้วิธีการปลูกต้นโกงกาง และรับฟังปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ก่อนเริ่มลงมือปลูกต้นไม้จำนวน 2,500 ต้น บริเวณปากน้ำประแสร์

ป่าชายเลนถือเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญกับระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งของประเทศไทย พร้อมกับให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ป่าชายเลนช่วยป้องกันปัญหากัดเซาะพังทลายของพื้นที่ชายฝั่ง ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์ สร้างทรัพยากรและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับประชาชนที่อาศัยริมชายฝั่งอย่างยั่งยืน

จีเอม ประเทศไทย ยังเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณแกสเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ศูนย์การผลิตของ จีเอม ประเทศไทย ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สะท้อนถึงกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของ จีเอม ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ยังได้รับรองมาตรฐาน เอเนอร์จี สตาร์ (Energy Star) จากหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา และได้รับรองสถานะการเป็นศูนย์การผลิตปลอดการฝังกลบด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อกระบวนการรีไซเคิล หรือการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RMu8l
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน