ธุรกิจ

สอท. เผยปี 61 ผลิตรถยนต์กว่า 2 ล้านคัน คาดการณ์ปี 62 ลดลง


สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี้

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,167,694 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 8.99

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 มีจำนวน 884,609 คัน เท่ากับร้อยละ 40.8 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 6.99

รถกระบะขนาด 1 ตัน ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,250,483 คัน เท่ากับร้อยละ 57.68 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.66 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 356,124 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 13.66

รถกระบะดับเบิลแคบ 713,193 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.22

รถกระบะ PPV 181,166 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 6.79
รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 32,073 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.16

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,142,733 คัน เท่ากับร้อยละ 52.71 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.45

รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 416,184 คัน เท่ากับร้อยละ 47.04 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.35

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 726,549 คัน เท่ากับร้อยละ 58.1 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 2.51 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 86,264 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.82

รถกระบะดับเบิลแคบ 528,234 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.53

รถกระบะ PPV 112,051 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.65
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 1,024,961 คัน เท่ากับร้อยละ 47.28 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 18.85

รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตได้ 468,425 คัน เท่ากับร้อยละ 52.95 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.49

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 523,934 คัน เท่ากับร้อยละ 41.89 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 24.36 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 269,860 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 21.18

รถกระบะดับเบิลแคบ 184,959 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 30.5

รถกระบะ PPV 69,115 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 21.55
รถจักรยานยนต์

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,578,161 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.67 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 2,063,076 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.38 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 515,085 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.15
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 137,300 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 4.4 แต่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 5.7

ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 1,041,739 คัน สูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 19.5 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,788,323 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.2

การส่งออก รถยนต์สำเร็จรูป เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,140,640 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.08 มีมูลค่าการส่งออก 594,809.48 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.36
· เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 37,225.27 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 6.3
· ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 223,107.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 10.18
· อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 26,940.92 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 25.43
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 882,083.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 0.08

รถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 886,275 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.38 โดยมีมูลค่า 61,653.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.45
· ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,260.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.42
· อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,400.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.77
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 66,314.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 ร้อยละ 12.03

เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 948,397.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.83

ส่วนในปี 2562 ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี 2562 ประมาณ 2,150,000 คัน น้อยกว่าปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,167,194 คัน ลดลง 17,694 คัน คิดเป็นร้อยละ 0.82 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,100,000 คัน เท่ากับร้อยละ 51 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,050,000 คัน เท่ากับร้อยละ 49 ของยอดการผลิตทั้งหมด

ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 1,100,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,142,733 คัน เป็นจำนวน 42,733 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.74 เพราะยังกังวลสงครามการค้าที่เริ่มมีผลกระทบในหลายประเทศแล้ว
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,050,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,024,961 คัน เป็นจำนวน 25,039 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44 ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5-3.8 ในปี 2562

รถจักรยานยนต์ ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี 2562 ประมาณ 2,140,000 คัน มากกว่าปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,063,076 คัน เพิ่มขึ้น 76,924 คัน คิดเป็นร้อยละ 3.73 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 360,000 คัน เท่ากับร้อยละ 17 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,780,000 คัน เท่ากับร้อยละ 83 ของยอดการผลิตทั้งหมด

ผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 360,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 371,190 คัน เป็นจำนวน 11,190 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.01

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1,780,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,691,886 คัน เป็นจำนวน 88,114 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/LJKBj
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 16:06 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน