บทความ

กรมการขนส่งทางบก จัดประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน


DSC_7830

กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” มุ่งสร้างแกนนำเยาวชนและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ทั่วประเทศ

DSC_7804

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินโครงการศึกษาถอดบทเรียนการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน พัฒนาให้เกิดแกนนำเยาวชนและเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ และมีบทบาทเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน มีบทบาทในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนและในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือครู-อาจารย์ ในการจัดระเบียบการจราจรในโรงเรียน และขยายผลไปยังเพื่อนนักเรียนให้มีวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนน และการขับขี่รถอย่างปลอดภัย โดยได้นำร่องดำเนินการในสำนักงานขนส่งจังหวัด จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ จันทบุรี สงขลา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และสระแก้ว ทั้งนี้ สำหรับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายต่อยอดโครงการเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” ได้เลือกสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรีและสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นภาพแทนพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน ปัจจัยความสำเร็จ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายโครงการในจังหวัด โดยมีเป้าหมาย คือ 1) ได้รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้จริง 2) ได้แนวทางการพัฒนาโครงการเครือข่ายยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” และข้อเสนอแนะสำหรับสนับสนุนโครงการต่อไป 3) เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกตระหนักและเห็นความสำคัญของโครงการเครือข่ายเยาวชนปฏิบัติการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนจากสถานศึกษาสู่ชุมชน “YOURS Network” และเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการฯ เพื่อนำไปสู่ตัดสินใจร่วมขยายผลโครงการฯ ต่อไปให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

DSC_7849

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจังหวัดจันทบุรีสามารถแสดงภาพแทนของบริบทพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางและเกิดอุบัติเหตุเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในขณะที่จังหวัดสงขลาสามารถเป็นภาพแทนของบริบทพื้นที่ภาคใต้ เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และเป็นทางผ่านเพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทำให้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างสูง ส่งผลต่อจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ปี 2559 ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 5,247 ครั้ง โดยกลุ่มผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา ทั้งนี้ ประเทศไทยถูกจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศลิเบีย ด้วยอัตราการเสียชีวิต 36.2 ราย ต่อประชากรแสนคน หรือปีละ 24,237 ราย หากพิจารณาจากข้อมูลมรณบัตรปี 2554-2557 พบว่า กลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี เป็นกลุ่มที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุด เฉลี่ยปีละ 1,688 ราย โดยเฉพาะหากนับรวมกลุ่มอายุ 0-14 ปี พบว่า มีจำนวนผู้เสียชีวิตในกลุ่มอายุ 0-19 ปี เฉลี่ยปีละ 2,509 ราย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนกับเด็กและเยาวชน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Rr0iP
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th