ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ-กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2562


วิริยะประกันภัยฯ ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก พร้อมเดินหน้าจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์อย่างต่อเนื่องในปี 2562 จัดขึ้น 3 รุ่น หวังสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นผู้ขับขี่มือใหม่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ทั้งนี้ โครงการที่บริษัทฯ ยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ รวมถึงผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ ซึ่งอาจขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรที่ถูกต้อง และขับขี่รถโดยขาดความระมัดระวังจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ บริษัทฯ จึงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยให้น้อยลง

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำหนดจัดโครงการอบรมฯ จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดอบรมในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 รุ่นถัดไปจัดอบรมวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 และวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ (เปิดรับสมัครรุ่นแรก วันที่ 2-21 มกราคม 2562) สำหรับเนื้อหาการอบรมในส่วนของภาคทฤษฎี ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก ภายหลังอบรมเรียบร้อยแล้วผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอีเลคทรอนิคส์ (E-exam) และทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถ และต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถอยู่แล้ว หรืออยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นแบบมาตรฐานใหม่และมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 – 2129 – 7426------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Dd3Um
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน