บทความ

วิริยะประกันภัยฯ-กรมการขนส่งทางบก จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ปี 2562


วิริยะประกันภัยฯ ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก พร้อมเดินหน้าจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์อย่างต่อเนื่องในปี 2562 จัดขึ้น 3 รุ่น หวังสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นผู้ขับขี่มือใหม่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ทั้งนี้ โครงการที่บริษัทฯ ยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี คือ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในกลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่ รวมถึงผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ ซึ่งอาจขาดความรู้ความเข้าใจในกฎจราจรที่ถูกต้อง และขับขี่รถโดยขาดความระมัดระวังจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได้ บริษัทฯ จึงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัด “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2533 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยให้น้อยลง

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีกำหนดจัดโครงการอบรมฯ จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดอบรมในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 รุ่นถัดไปจัดอบรมวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 และวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 4 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ (เปิดรับสมัครรุ่นแรก วันที่ 2-21 มกราคม 2562) สำหรับเนื้อหาการอบรมในส่วนของภาคทฤษฎี ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถ วิชากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก ภายหลังอบรมเรียบร้อยแล้วผู้เข้าอบรมจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอีเลคทรอนิคส์ (E-exam) และทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถ และต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถอยู่แล้ว หรืออยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ (ต้องเป็นแบบมาตรฐานใหม่และมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม) โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.viriyah.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 – 2129 – 7426------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Dd3Um
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th