ธุรกิจ

บริดจ์สโตน สานต่อ “โครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิดปี 3” 


บริดจ์สโตน รวมพลังจิตอาสาซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ ไทยบริดจสโตนฯ เดินหน้าแบ่งปันและมอบโอกาสดีๆ ให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลน ด้วยการกลับไปพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านเกิดให้ดีขึ้น ภายใต้ “โครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิด

ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวว่า โครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิด ได้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัท ภายใต้เป้าหมายด้านความยั่งยืนของเรา คือ ช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไปในอนาคต ทำให้บริษัทฯ เกิดแนวคิดว่าการสร้างความยั่งยืนนั้น ควรปลูกฝังมาจากฐานรากของแต่ละคนซึ่งเริ่มต้นจากที่บ้าน หรือถิ่นกำเนิด ดังนั้นจึงจัด โครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิด” ขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ร่วมกันสร้างประโยชน์กลับคืนสู่พื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดของตนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การผนึกกำลังในทุกภาคส่วนนี้เอง ทำให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง และสามารถบริหารจัดการงานที่จะมีร่วมกันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งแล้ว ยังต่อยอดให้พนักงานบริษัทมีความจงรักภักดีเหมือนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรด้วย ซึ่งนับเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ ที่บริดจ์สโตนมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการที่ดีเช่นนี้ต่อไป” สำหรับโครงการที่ได้รับเลือกในปีนี้มีทั้งสิ้น โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีทเสริมเหล็กตามโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร สร้างถนนคอนกรีทเสริมเหล็กให้แก่โรงเรียนบ้านพนมดิน จสุรินทร์ (พัฒนาการเดินทาง)โครงการน้ำคืนชีวิตปี 2 สร้างโรงเรือนพร้อมตู้บริการน้ำดื่มสะอาดราคาถูกร่วมกับชุมชนหมู่บ้านขอนสัก จขอนแก่น (พัฒนาคุณภาพชีวิต)และโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา ติดตั้งระบบสูบน้ำเพื่อส่งไปยังพื้นที่ทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ. สุรินทร์  (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)  เป็นต้น      

ด้าน จันทร์ดี ศรีพรหม พนักงานบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา ใน ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ปีที่ กล่าวว่า โครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิด เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมและทีมงาน ต้องการส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่บ้านเกิดที่เป็นเสมือนรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ทุกคนมีวันนี้ ต้องขอบคุณบริดจ์สโตน ที่เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ทำให้เกิดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้น

สำหรับโครงการเข็นน้ำขึ้นภูเขา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์ สร้างแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงผืนป่า หวังให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและสร้างแหล่งอาหารสำหรับสัตว์ป่า โดยใช้วิธีปั๊มน้ำจากแหล่งน้ำด้านล่างเขาพนมดงรัก ขึ้นมายังบริเวณทุ่งกบาลกระไบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก จ. สุรินทร์ พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากชนิด ได้ใช้บริโภคในช่วงหน้าแล้ง ทั้งนี้ มุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติให้กับชุมชนและประเทศได้ในอนาคต

สำหรับโครงการบริดจ์สโตนรักษ์บ้านเกิด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังให้กลุ่มพนักงาน บริษัทในเครือไทยบริดจสโตนฯ มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยให้พนักงานจิตอาสาที่สนใจคิดแผนการดำเนินงาน กลับไปพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็ง น่าอยู่ และพึ่งตนเองได้ ภายใต้เจตนารมณ์ของกลุ่มบริดจ์สโตนต่อการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม “Our Way To Serve”ซึ่งประกอบด้วย 1. พัฒนาการเดินทาง 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และ 3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเลือกดำเนินโครงการด้านใดด้านหนึ่ง ด้วยการเรียนรู้ รับผิดชอบ อาศัยความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมทำกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยและไม่ทอดทิ้งกัน ภายใต้การสนับสนุนของบริดจ์สโตน

ตลอดระยะเวลา ปีที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้รับคัดเลือกกว่า 17 โครงการ ซึ่งบริดจ์สโตนมุ่งหวังให้โครงการที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และนี่คือ บทพิสูจน์พลังเล็กๆ จากบริดจ์สโตนจิตอาสา ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สาธารณประโยชน์ตอบแทนสู่บ้านเกิดของตนเอง พร้อมเชื่อมั่นว่าพลังเล็กๆ เหล่านี้จะเป็น “พลังสำคัญ” สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศได้------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GnzdT
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน