ธุรกิจ

กูดเยียร์ ตอกย้ำพันธกิจ เดินหน้าใช้ยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน


กูดเยียร์ ไทร์ แอนด์ รับเบอร์ ประกาศนโยบายใหม่ด้านการจัดซื้อจัดหายางธรรมชาติ ที่สะท้อนเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติและยึดเป็นแนวทาง จะช่วยขจัดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การยึดครองที่ดิน และสิทธิมนุษยชน ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกที่มีการผลิตยางธรรมชาติ

มัวรีน ทูน รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ กล่าวว่า เราตระหนักถึงการดำเนินการต่างๆ ของเราว่าจะช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนได้ ซึ่งรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกยางธรรมชาติบนที่ดินทำกินของตนเอง นโยบายใหม่ของเรายังจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

กูดเยียร์ จัดทำคู่มือหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ โดยได้แนะนำหลัก 7 ประการต่อไปนี้ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้แก่

  1. สิทธิมนุษยชน-กูดเยียร์ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเชนด้านยางธรรมชาติของบริษัท ได้คุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีของคนทุกระดับที่อยู่ในซัพพลายเชน
  2. การครอบครองและใช้ที่ดินด้วยความรับผิดชอบ-กูดเยียร์ จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้ซัพพลายเชนด้านยางธรรมชาติมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและการยึดครองที่ดิน
  3. การตรวจสอบย้อนกลับ-กูดเยียร์ จะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะนำไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของยางธรรมชาติได้ในซัพพลายเชนทั้งระบบ
  4. กระบวนการผลิตยางธรรมชาติ-กูดเยียร์ มุ่งหวังให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทที่ผลิตยางธรรมชาติป้อนสายการผลิต จะดำเนินการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม
  5. การปลูกและเก็บเกี่ยวยางธรรมชาติ-กูดเยียร์ สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ของบริษัทใช้วิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เชี่ยวชาญที่สุดสำหรับต้นยางที่ปลูกอยู่ รวมทั้งที่ปลูกทดแทน
  6. การเข้าถึงเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน-กูดเยียร์ จะดำเนินการเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนซัพพลายเออร์ทางตรงของบริษัทฯ รวมทั้งซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์นั้นๆ ให้สามารถช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองได้
  7. การปฏิบัติตามนโยบายและกำกับดูแล-กูดเยียร์ มุ่งมั่นให้การดำเนินการตามนโยบายและหลักการต่างๆ มีความโปร่งใส และปราศจากทุจริต

นอกจากนโยบายใหม่นี้แล้ว กูดเยียร์ ยังได้ทำงานร่วมกับหลายฝ่ายในการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนของซัพพลายเชนยางธรรมชาติ กูดเยียร์ เป็นสมาชิกในโครงการอุตสาหกรรมยาง (Tire Industry Project หรือ TIP) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้การสนับสนุนจากระดับบริหารของบริษัทยางชั้นนำของโลก 11 แห่ง โดยได้ประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ ผู้ผลิตยานยนต์ ผู้ผลิตยาง และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการพัฒนายางธรรมชาติแบบยั่งยืน

นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ซึ่ง กูดเยียร์ เชื่อว่าจะเป็นกุญแจสำคัญต่อการร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมอย่างกลมเกลียวเป็นหนึ่ง การร่วมแรงร่วมใจกันจะช่วยให้เราหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบได้ และยังช่วยในการจัดโครงสร้างการกำกับดูแลที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้ความยั่งยืนของยางธรรมชาติ เกิดขึ้นได้จริง นโยบายการจัดซื้อจัดหายางธรรมชาติของ กูดเยียร์ มีผลบังคับใช้โดยทันทีตั้งแต่บัดนี้ไป และมีผลครอบคลุมทุกภาคส่วนของซัพพลายเชน รวมถึงเกษตรกรรายย่อย การเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรม ตัวกลางจัดจำหน่ายและรวบรวมสินค้า กิจการแปรรูป บริษัทเทรดดิ้ง และกูดเยียร์ เองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ในอนาคต

กูดเยียร์ นับเป็นหนึ่งในบริษัทยางที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีพนักงานกว่า 64,000 คน โดยผลิตสินค้าต่างๆ จากโรงงานผลิต 48 แห่ง ใน 22 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีศูนย์นวัตกรรม 2 แห่งในเมืองอาครอน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองคอลมาร์เบิร์ก ในประเทศลักเซมเบิร์ก เพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าและการบริการด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค ที่สามารถสร้างมาตรฐานใหม่ด้านเทคโนโลยีและสมรรถนะให้แก่อุตสาหกรรม ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กูดเยียร์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ได้ที่ www.goodyear.com/corporate------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qzPwt
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน