ธุรกิจ

อีซูซุ เปิดตัว ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง ชุดที่ 18


3C23FEDC-A173-4B7E-B315-CA82468EE3C7

 

 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานให้ประชาชนคนไทย เป็นแนวทางที่สอนให้รู้จักใช้ความสมดุลเพื่อสร้างความสุขได้ตามกําลังของตนเอง โดยต้องไม่ทําอะไรที่เกินพอดี หรือเบียดเบียนผู้อื่น เปรียบเสมือนเสาเข็ม 3 เสาที่เกี่ยวโยงกัน เสาต้นแรก คือ คําว่า “พอประมาณ” เสาต้นที่ 2 คือ “มีเหตุผล” ส่วนเสาต้นที่ 3 คือ “มี ภูมิคุ้มกัน” ซึ่งผู้ที่น้อมนําแนวทางนี้มาใช้ในการดําเนินชีวิตย่อมนําพาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน

 

134F964B-1C30-45DF-BF27-B599425C6473

 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด ร่วมมือกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) จัดทําภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา ตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ชุดที่ 18 ในชื่อ “ของขวัญจากความพอเพียง” เพื่อเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีเนีเพลกซ์ กรุพ ทั่วประเทศ โดยนําเรื่องราวของ “วัชรมงคล เบญจธนะวัตร์” ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท บาธรูมดีไซน์ จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายอ่างอาบน้ำ และสุขภัณฑ์ระดับพรีเมียม ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ที่น้อมนําหลักปรัชญาแห่งความพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นต้นแบบของการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข” โดยมีต้นทุนจาก “ความรัก” และ “ความสมดุล” เป็นแรงขับเคลื่อนในทุกกระบวนการ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เป็นการค้นพบกล่องของขวัญที่จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้พบกับความสุขที่ยั่งยืน

 

1A968E00-F55A-4424-9ECE-C6AC21674766

 

กลุ่มตรีเพชร โดย ปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จํากัด เผยว่า “อีซูซุ มีความเชื่อเสมอมาว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นของขวัญอันล้ำค่าที่ทุกคนสามารถนํามาปรับใช้ได้ในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินชีวิต จึงได้ร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ปฯ จัดทําภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียง อย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุดที่ 18 “ของขวัญจากความพอเพียง” นี้เป็นเรื่องราวของ วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ นักธุรกิจที่เคยเผชิญมรสุมใหญ่จากวิกฤตต้มยํากุ้ง ในปี 2540 แต่กลับมองเห็นโอกาสที่จะพลิกสู่หนทางรอดอย่างยั่งยืน โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้เป็นมรดกแก่สังคมไทย นํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานจนสามารถนําพาองค์กรก้าวสู่การ ยอมรับระดับโลก ด้วยเคล็ดลับเพียง 3 คํา ในการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางพระราชดําริ นั่นคือ “สมดุล ความสุข ความรัก” ทําให้บริษัท บาธรูมดีไซน์ จํากัด เป็นต้นแบบ “องค์กรแห่งความสุข” จากการมองเห็นความสําคัญและความสุขของคนมากกว่าความสําคัญของเงิน ดูแลพนักงานเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยการมอบสวัสดิการที่ดีเพื่อให้ทุกคนมีเงินออมเหลือเก็บ ดูแลลูกค้า เหมือนพ่อแม่ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด รวมทั้งมีโครงการดีๆ ให้แก่พนักงานด้วยการสนับสนุนพื้นที่ให้ปลูกผักกินเอง และเก็บไปขายเป็นรายได้พิเศษ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ใช้เวลางาน ไปทําประโยชน์รับใช้และช่วยเหลือสังคม เพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสความสุขจากการให้ไปสู่คนรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด “อีซูซุ หลังดี…เปลี่ยนโลก” จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ ที่สืบสานศาสตร์แห่งพระราชา ชุด “ของขวัญจากความพอเพียง” รวมทั้งชุดก่อนหน้านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้เข้าใจและสามารถนําแนวทางความพอเพียงมาปรับใช้เป็นของขวัญให้แก่ตนเองเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : All New Isuzu D-Max และ Isuzu MU-X และโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีเนเพลกซ์ กรุพ ทั่วประเทศ”

 

6E59F304-2692-4B70-A2BF-F5356A28D6DA

 

ด้าน นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนาม เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ปฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติร่วมกับ อีซูซุ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่เราได้ร่วมกันจัดทําอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน สําหรับภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ ชุด “ของขวัญจากความพอเพียง” เราได้นําเสนอความพอเพียงผ่านมุมมองของการบริหารธุรกิจ และองค์กรให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ซึ่งเราหวังว่าหลังจากทุกท่านได้รับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดดังกล่าวแล้วจะเข้าใจถึงความหมายของคําว่า “พอเพียง” ได้อย่างแท้จริง จนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลต่อตนเอง และคนรอบข้าง ไปจนถึงสังคมให้ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืน เรียกได้ว่าเป็นของขวัญที่มีคุณค่าต่อผู้ที่ได้รับทุกคน ในส่วนของการเผยแพร่ภาพยนตร์เทิดพระเกียรตินั้น ทาง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปฯ เป็นผู้เผยแพร่ผ่านโรงภาพยนตร์ ในเครือเมเจอร์ ซีเนเพลกซ์ กรุพ จํานวน 147 สาขา 731 โรงทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถส่งไปถึงประชาชนชาวไทยทุกคน รวมทั้งคนรุ่นใหม่ให้สามารถเข้าใจแนวทางการใช้ชีวิต และปฏิบัติตนตามแบบอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียงได้ สําหรับใครที่กําลังมองหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต อยากให้ทุกท่านได้มารับชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติชุดนี้ ผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีเนเพลกซ์ กรุพ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป แล้วจะเห็นว่าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานให้แก่พวกเราคนไทย สามารถเป็นเข็มทิศนําทางให้พวกเราไปสู่หนทางแห่งความสุขที่ยั่งยืน”

 

F0147286-B447-4DFD-958A-CFB342EC8176

 

วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาธรูมดีไซน์ จํากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกเราว่า เครื่องยนต์จะแรงอย่างเดียวคงไม่ได้ แต่เบรคต้องดีด้วย นั่นหมายถึง ต้องพึ่งพาตัวเองได้ และต้องมีความสมดุลเกิดขึ้น และสุดท้าย พวงมาลัยต้องดี นั่นคือ ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรต้องมีความรักในองค์กรและงานของคน สิ่งที่ผมจะตอบ แทนคุณแผ่นดินได้ดีที่สุด คือ การเป็นต้นแบบในการดําเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ได้มองเรื่องกําไรสูงสุดอย่างเดียว แต่จะเน้นสร้างให้คนรอบข้าง ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เติบโต และมีความสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนไปด้วยกัน เพราะที่เป็นแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสอนเรามาโดยตลอด เป้าหมายของพระองค์ท่านทรงต้องการให้คนไทยเป็นที่ 1 ของโลก และเป็นประเทศที่มีแต่คนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นปรัชญาแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านจึงเปรียบดั่งของขวัญสุดวิเศษของคนไทยที่ไม่ได้ใช้แค่กับการบริหารองค์กร แต่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องในการดําเนินชีวิตด้วย”

 

E29AB04E-6706-46A1-9AA0-FB1FC2799EFA

 

ร่วมสัมผัสความพอเพียงในองค์กรแห่งความสุข ผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุด “ของขวัญจากความพอเพียง” ณ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีเนเพลกซ์ กรุพ ทั่วประเทศพร้อมกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารของ อีซูซุ เพิ่มเติมได้ที่ http:/isuzu-ti.com หรือ LINE: a isuruthai------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fB5Kz
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:55 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน