ธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น AYUD มีมติเปิดทางร่วมธุรกิจกับกลุ่มอลิอันซ์


วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ได้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งรวมถึงการร่วมลงมติเกี่ยวกับการให้ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SAGI ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ AZTH และการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ AZAY โดยการซื้อหุ้นสามัญใน AZAY เพิ่มเติมจาก Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CPRNT

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 34,810,000 หุ้น ซึ่งรวมกับที่บริษัทฯ ถืออยู่เดิม 59,500,280 หุ้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 94,310,280 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ AZAY อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 375,000,000 บาท เป็น 463,473,361 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 88,473,361 หุ้น และอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,473,361 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Allianz SE และบริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 53.32 บาท ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยินยอมให้ Allianz SE และ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่ง Allianz SE อาจกำหนดให้เป็นผู้ร่วมทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ (Voluntary Partial Tender Offer) จำนวน 56,930,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 19.37 ในราคาหุ้นละ 53.32 บาท ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี (ถนนพระราม 4)------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xwDAv
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน