ธุรกิจ

มิเชอแลง ร่วมกับ สวทน. พัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านเทคนิคและอุตสาหกรรม


สิทธิพรชัย รัตนะ ผู้จัดการโครงการความร่วมมือทางการศึกษา บริษัท สยามมิชลิน จำกัด และ ผศ.ดร. คมกฤตย์ ชมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวิชัย หาญพลาชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET หรือการใช้ความรู้ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคำนวณ มาร่วมแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” หรือ WIL (Work Integrated Learning) โดย มิเชอแลง ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) โดยโครงการของ มิเชอแลง ได้รับการยอมรับจาก สวทน. ให้เป็นโครงการตัวอย่าง หรือ Best Practice ของปี 2018------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7Roec
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน