บทความ

มิเชอแลง จับมือ กยท. ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำจากยางใช้แล้วใน 3 จังหวัดภาคเหนือ


ภายใต้จุดยืนองค์กรในเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด โดยมุ่งนำวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์กลับมาสร้างคุณค่าใหม่หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย มิเชอแลง ได้สนับสนุนยางใช้แล้วจำนวน 140 เส้น ให้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อใช้เป็นวัสดุหลักในการสร้างฝายชะลอน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตรแก่ชุมชนใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ตาก และน่าน โดยล่าสุดได้ร่วมกับ กยท. สร้างฝายชะลอน้ำจากยางมิเชอแลง แห่งที่ 6 ณ ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการนี้ให้ครอบคลุมจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

 

เสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เปิดเผยว่า ฝายชะลอน้ำจากยางมิเชอแลง เป็นการต่อยอดองค์ความรู้จากผลงานของวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้ว ที่มิเชอแลงจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับอาชีวะทั่วประเทศได้นำเสนอแนวคิดในการนำยางรถยนต์เก่ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

ทั้งโครงการฝายชะลอน้ำจากยางมิเชอแลง และโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้ว ล้วนเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมิเชอแลงให้ความสำคัญ ด้วยเล็งเห็นว่าการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุดจะก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มต่อสินค้า กลายเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับโลกอย่างสมดุล” เสกสรรค์ กล่าว พร้อมเสริมว่า “การนำแนวคิดของเยาวชนมาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมมือกับ กยท. และสมาชิกชุมชน ยังถือเป็นตัวอย่างของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย”

 

อนึ่ง กลุ่มมิเชอแลง ชูแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” เป็นกลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมุ่งทำตลาดสินค้าและบริการที่ทุกขั้นตอน…ตั้งแต่ออกแบบจนสิ้นสุดวงจรชีวิต…ช่วยลดการใช้ทรัพยากร รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด ตามแนวทาง “4R” ซึ่งประกอบด้วย Reduce (การลด) หมายถึง การผลิตยางรถยนต์ที่มีน้ำหนักลดลง การลดปริมาณการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ และการลดปริมาณสะสมของยางรถยนต์ใช้แล้ว, Reuse (การใช้ซ้ำ) หมายถึง การซ่อมยางรถยนต์ การเซาะร่องดอกยางใหม่ (Regrooving) และการหล่อดอกยางใหม่ (Retreading) เพื่อยืดอายุการใช้งาน, Recycle (การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่) หมายถึง การนำยางรถยนต์ที่หมดอายุใช้งานมาแปรรูปหรือปรับสภาพให้เกิดประโยชน์อื่นต่อ เช่น ประยุกต์เป็นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น หรือ ฝายชะลอน้ำ ฯลฯ และ Renew (การใช้วัตถุดิบหมุนเวียน) หมายถึง การเลือกนำวัตถุดิบที่หมุนเวียนได้มาใช้ในกระบวนการผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้น

 

ทิพมล เมียงเมิน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กล่าวถึงโครงการฝายชะลอน้ำ ที่ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา ว่า “การสร้างฝายชะลอน้ำแห่งนี้ไม่เพียงช่วยให้ชุมชนในพื้นที่กว่า 20 ครัวเรือนซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตร แต่ยังช่วยชะลอการไหลแรงของน้ำในช่วงฤดูฝน สร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าต้นน้ำในช่วงฤดูแล้ง ถือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างและดูแลรักษาฝายแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ กยท. และมิเชอแลง ต่อไป”

 

ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” และแนวทาง “4R” มิเชอแลงตั้งเป้าว่าภายในปี 2591 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า จะใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้นให้ได้ถึง 80 % จาก 28 % ณ ปัจจุบัน โดยจะเน้นไปที่วัตถุดิบชีวภาพ อาทิ ยางธรรมชาติ น้ำมันดอกทานตะวัน ฯลฯ และมุ่งให้ยางทุกเส้นเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 100 % จากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 50 %------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7TMNk
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th