ธุรกิจ

ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 ให้แก่ ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้ ปตท. ได้รับทั้งสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมปีที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลนวัตกรรม ประเภทชมเชย

เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น เป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่า มอบให้แก่องค์กรของรัฐที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งรางวัลที่ ปตท. ได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย

“รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม” เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล 2 ประเภทคู่กัน คือ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในสร้างสมดุลของ ปตท. ทั้งในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ต้องดูแลประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันในฐานะบริษัทมหาชนที่บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ที่ผ่านมา ปตท. มุ่งมั่นทุ่มเทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน 3 ด้าน (3P) อย่างสมดุล ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (People) การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Planet) และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Profit)

รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนโดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นำ ปตท. ได้รับต่อเนื่องมา 3 คน คือ 1. ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 2. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร และ 3. เทวินทร์ วงศ์วานิช

รางวัลการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล  ซึ่ง ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรมีนโยบายและมีแผนการดำเนินงานชัดเจน มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงาน และมีโครงการที่สะท้อนถึงผลลัพธ์ตามนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งครั้งนี้ได้รับรางวัลจาก “โครงการการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด” ในหลายพื้นที่ของประเทศ อาทิ ต. แม่ทา จ. เชียงใหม่ ต. คำแคน จ. ขอนแก่น ต. ท่ามะนาว จ. ลพบุรี ต. ลำสินธุ์ จ. พัทลุง

รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น เป็นรางวัลใหม่ที่มอบให้รัฐวิสาหกิจคู่ความร่วมมือระหว่าง ปตท. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ องค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อร่วมมือกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ให้เข้าสู่มาตรฐาน นำไปสู่การพัฒนารัฐวิสาหกิจไทยให้แข็งแรงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะจัดทำแผนดำเนินงานร่วมกันระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

รางวัลนวัตกรรม มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการได้จริง โดยในครั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยจากโครงการ “The Soothsayer” ซึ่งเป็นเครื่องมือนวัตกรรมที่ใช้สำหรับพยากรณ์ความเสียหาย และพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงแยกแกสธรรมชาติระยอง

“ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนสนับสนุน ปตท. ทั้งหน่วยราชการ คู่ค้า พันธมิตร ลูกค้า และประชาชน ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ รางวัลที่ได้รับนับเป็นความภาคภูมิใจขององค์กร และเป็นผลจากการทำงานอย่างทุ่มเทของบุคลากร ปตท. ทุกคน ภายใต้การกำกับดูแลที่ดีโดยคณะกรรมการบริษัท โดย ปตท. จะยืนหยัดในการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศชาติ และประชาชน ตามความมุ่งมั่นที่จะเป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจตลอดไป” ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qSHJN
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน