บทความ

กรมการขนส่งทางบก สถาปนาครบ 77 ปี


กรมการขนส่งทางบก เปิดแผนงานโครงการนโยบายเร่งด่วนปี 2559 – 2561 ต่อเนื่องปี 2562 – 2564 มุ่งพัฒนาต่อเนื่อง ระบบการขนส่งทางถนนและลอจิสติคส์ของประเทศ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบ 77 ปี วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ภายใต้แนวคิด ขนส่งไทย ก้าวไกลสู่สากล

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับการขับเคลื่อนการทำงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2564 สู่แผนงานโครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนปี 2559 – 2561 ต่อเนื่องปี 2562 – 2564 ที่สอดคล้องรองรับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคต ให้ความสำคัญกับการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรลุความสำเร็จ พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน ระบบลอจิสติคส์โดยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย อาทิ โครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ระบบบริหารจัดการเชิงป้องกัน ควบคุมกำกับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนทั้งภายในและระหว่างประเทศ

การจัดทำแผนแม่บทพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารระยะ 20 ปี การสร้าประวัติศาสตร์พลิกโฉมสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศสู่การเป็น Smart Bus Terminal การจัดให้มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถโดยสารรถสาธารณะที่สนามบินทุกแห่งทั่วประเทศ การปฏิรูประบบรถโดยสารสาธารณะพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยกระดับคุณภาพของผู้ขับรถของประเทศให้มีมาตรฐานความปลอดภัย พัฒนามาตรฐานคุณภาพด้านใบอนุญาตขับรถ โดยการพัฒนาระบบการทดสอบแบบอีเลคทรอนิคส์ในทุกกระบวนการขั้นตอน ทำให้การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถมีมาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือ โครงการ DLT Helmet Area กำหนดพื้นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน รวมถึงงานด้านการบริการที่เป็นอีกภารกิจสำคัญของกรมการขนส่งทางบก ที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และอีกหลากหลายภารกิจสำคัญที่กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยทำงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

จากผลงานที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ประจักษ์ กล่าวคือ เฉพาะในปี 2560 กรมการขนส่งทางบกได้รับการประกาศรางวัลเกียรติคุณจาก 5 หน่วยงาน 7 ประเภทรางวัล รวม 33 ชิ้นรางวัล ประกอบด้วย รางวัล Prime Minister Road Safety Awards (จำนวน 2 รางวัล) รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงินจากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย รางวัล เครือข่ายต้นแบบจาก DSI รางวัล ศูนย์ราชการสะดวก : GECC” จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ส.ป.น.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน ขนส่งจังหวัด 27 รางวัลทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รับ รางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. อีก 2 รางวัล และในปีนี้ ปี 2561 กรมการขนส่งทางบกได้รับการประกาศผลงานรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน ก.พ.ร. อีกจำนวน 7 ผลงาน ทำให้กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ โดยรัฐบาลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องติดต่อกัน 16 ปีซ้อน ตั้งแต่ปีแรกที่ประกาศรางวัลในปี 2546 ติดต่อกันทุกปี จนถึงปี 2560 รวมทั้งสิ้นถึง 88 รางวัล

ในวาระครบรอบ 77 ปี ของการทำงานเพื่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้นวัตกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางถนนทั้งระบบ ให้มีคุณภาพและปลอดภัย เน้นความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม และมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กรมการขนส่งทางบกจะเดินหน้าสร้างการยอมรับ สร้างคุณค่า คุณประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะ ประเทศชาติ สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวผ่านทุกการเปลี่ยนแปลง สรรค์สร้างการพัฒนาในทุกรูปแบบภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความร่วมมือและมีส่วนร่วมภายใต้การทำงานด้วยแนวทางเดียวกัน กรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆ วันเพื่อทุกคน”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jHBUW
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Mar 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
689,000
2.
779,000
3.
19,800,000
4.
3,090,000
5.
3,399,000
6.
4,849,000
7.
25,200,000
8.
5,500,000
9.
989,000
10.
3,999,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

Motor Expo Photo Album