บทความ

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มศักยภาพส่งเสริมรถโดยสารขนาดเล็ก


กรมการขนส่งทางบก จับมือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่ง จำกัด และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่งร่วมกำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชน กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานมาให้บริการประชาชน ทดแทนรถตู้โดยสาร กำหนดระยะเวลาดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยให้ผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็ก ทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปีดังนี้ รถตู้โดยสารประจำทาง หมวด 2 ที่วิ่งเส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด และรถตู้โดยสารประจำทาง หมวด 3 วิ่งเส้นทางระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ที่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนรถตู้โดยสารประจำทาง หมวด 1 ที่วิ่งเส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล หมวด 3 ที่วิ่งเส้นทางระหว่างจังหวัดกับจังหวัด ที่ไม่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง และหมวด 4 ที่วิ่งในท้องที่ จะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รถโดยสารขนาดเล็กที่นำมาทดแทนต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยเป็นรถโดยสารมาตรฐาน 2 (จ) จำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ที่ไม่ใช่ลักษณะรถตู้) และรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21-30 ที่นั่ง ซึ่งรถทั้งสองมาตรฐานจะมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง ทำให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น พร้อมกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น ระบบเบรคแบบ ABS (Anti-lock Brake System) หรือระบบห้ามล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) มีทางออกฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปรับตัวด้วยการปรับจำนวนรถในเส้นทางตามสัดส่วนจำนวนที่นั่งรถโดยสารขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนที่นั่งในรถตู้โดยสาร โดยไม่ให้กระทบกับความสามารถในการรองรับจำนวนผู้โดยสาร ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเริ่มนำรถโดยสารขนาดเล็กมาให้บริการทดแทนรถตู้โดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ที่ครบอายุการใช้งานแล้วจำนวนทั้งสิ้น 70 คัน เป็นเส้นทาง หมวด 2 จำนวน 28 คัน และหมวด 3 จำนวน 42คัน อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กในทุกประเด็น โดยไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ จึงร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ภายใต้ โครงการเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน” เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้แก่ประชาชน

ด้าน จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กำหนดให้เปลี่ยนรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี เป็นรถโดยสารขนาดเล็กที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดย บขส. ขานรับนโยบายดังกล่าวทันที และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารที่มีอายุใช้งานเกิน 10 ปีแล้วในหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-กำแพงเพชร, กรุงเทพฯ-ตราด, กรุงเทพฯ-พัทยา, จันทบุรี-ระยอง, นครศรีธรรมราช-หาดใหญ่, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-เกาะช้าง รวมถึงเส้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 3 เส้นทาง ไปยังตราด, ระยอง, ชลบุรี ที่เปิดให้บริการตามนโยบายรถโดยสารเชื่อมสนามบินสู่ชุมชนของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บขส. จะทยอยเปลี่ยนรถตู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกเส้นทางเพื่อเป้าหมายความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนั้น อรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงมาตรการดังกล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกสินเชื่อ Krungthai Mini Bus สนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร เพื่อเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน โดยมีวงเงินกู้สูงสุดต่อราย 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด MRR-1.5 % ต่อปี สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน แทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมทั้งยังให้สินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ วงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท

ด้าน เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. จะให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่ได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคารฯ ตามโครงการ เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร” โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้โครงการค้ำประกันที่ บสย. มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้กำหนดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย

สนิท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว ยังได้ประสานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อจัดหาและนำเข้ารถโดยสารขนาดเล็กจากต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบและผลิตรถโดยสารขนาดเล็กในประเทศให้มีความพร้อมรองรับความต้องการของภาคประกอบการขนส่ง และนอกจากความปลอดภัยด้านมาตรฐานตัวรถแล้ว มาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัย จึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากรูปแบบรายย่อย เป็นรูปแบบนิติบุคคลหรือสหกรณ์เพื่อการเดินรถ ที่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ พร้อมกำหนดมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบตั๋วร่วม (eTicket System) โดยในอนาคตเตรียมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม เพื่อการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความปลอดภัย จูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7GzNU
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th