ธุรกิจ

สทอ. เผยเดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 193,130 คัน ขายในประเทศ 84,965 คัน และส่งออก 98,875 คัน


IMG_7298

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2561 ดังต่อไปนี้

การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีทั้งสิ้น 193,130 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 13.94 จากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 และ 18.83 ตามลำดับ และผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.94 และ 10.01 ตามลำดับ และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 43.29

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 867,599 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 11.87

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 80,175 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 12.54
ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 357,609 คัน เท่ากับร้อยละ 41.22 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 11.69

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตันขึ้นไป ในเดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 28 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 154.55 รวมเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 136 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 21.43

รถยนต์บรรทุก เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 112,927 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 14.95 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 509,854 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 12

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 109,859 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 14.96 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 497,055 คัน เท่ากับร้อยละ 57.29 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 12.08 โดยแบ่งเป็น
– รถกระบะบรรทุก 141,437 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 10.22
– รถกระบะดับเบิลแคบ 282,408 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 12.65
– รถกระบะ PPV 73,210 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 13.56
รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 3,068 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 14.52 รวมเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 12,799 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 9.07

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 102,810 คัน เท่ากับร้อยละ 53.23 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 17.97 ส่วนเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 476,635 คัน เท่ากับ ร้อยละ 54.94 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 8.1

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 39,017 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 16.6 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 180,611 คัน เท่ากับร้อยละ 50.51 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 8.23

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 63,793 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 18.83 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 296,024 คัน เท่ากับร้อยละ 59.56 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 8.03 โดยแบ่งเป็น
– รถกระบะบรรทุก 37,263 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 0.11
– รถกระบะดับเบิลแคบ 211,356 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 8.86
– รถกระบะ PPV 47,405 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 11.15
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 90,320 คัน เท่ากับร้อยละ 46.77 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 9.68 และเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 390,964 คัน เท่ากับร้อยละ 45.06 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 16.84

รถยนต์นั่ง เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 41,158 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 8.94 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตได้ 176,998 คัน เท่ากับร้อยละ 49.49 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤษภาคม 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 46,066 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 10.01 และตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 201,031 คัน เท่ากับร้อยละ 40.44 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 18.62 ซึ่งแบ่งเป็น
– รถกระบะบรรทุก 104,174 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 14.35
– รถกระบะดับเบิลแคบ 71,052 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 25.65
– รถกระบะ PPV 25,805 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 18.26
รถจักรยานยนต์
เดือนพฤษภาคม 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 225,038 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 0.46 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 186,157 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 2.63 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 38,881 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.42

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,080,750 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.14 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 857,165 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.48 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 223,585 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 0.12

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 84,965 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 27.9 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 7.27 ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น จากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ภาคการก่อสร้างเริ่มดีขึ้น ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นและมีราคาดี ภาคการส่งออกและนำเข้าเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น การลงทุนของภาครัฐในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ส่งออก รวมทั้งนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ส่วน รถจักรยานยนต์ มียอดขาย 168,482 คัน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 10.8 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2561 ร้อยละ 38.55
ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 รถยนต์มียอดขาย 401,264 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 18 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 755,176 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 2.4

การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนพฤษภาคม 2561 ส่งออกได้ 98,875 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 9.75 การส่งออกเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาดจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าดีขึ้น ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง ตลาดอเมริกาเหนือ และตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มูลค่าการส่งออก 51,877.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 8.05

– เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,675.84 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 24.86
– ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 18,947.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 15.45
– อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,926.72 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 35.01
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 75,427.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 6.31

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 466,676 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 5.27 มีมูลค่าการส่งออก 241,744.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 3.35

– เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 15,394.26 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 2.14
– ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 87,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 6.32
– อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,746.58 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 5.16
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 357,231.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 3.48

รถจักรยานยนต์
เดือนพฤษภาคม 2561 มีจำนวนส่งออก 70,931 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 19.37 โดยมีมูลค่า 4,656.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 11.94

– ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 184.04 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 23.28
– อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 122.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 13.78
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤษภาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,963.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 10.11

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 378,450 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.05 โดยมีมูลค่า 24,882.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 7.03

– ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,652.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 37.98
– อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 526.47 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.92
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 27,061.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 8.33

เดือนพฤษภาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 80,390.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.54

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 384,292.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.8------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7gSeJ
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน