ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก จับมือ สอศ. พัฒนาระบบการทดสอบขับรถด้วยอีเลคทรอนิคส์


กรมการขนส่งทางบก จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมพัฒนาระบบการทดสอบขับรถด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) ติดตั้งในสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและสร้างสรรค์โดยคนไทย โดยนักศึกษาไทย สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ต่อยอดสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถเพื่อความปลอดภัยทางถนนตามโครงการ Sure Driving Smart Driver

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถตามโครงการ Sure Driving Smart Driver โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ตอบสนองนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ตอบโจทย์บริการอำนวยความสะดวกประชาชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจองคิวอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักงานขนส่งทั่วไทยผ่านระบบ E-Booking การแสดงตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และการสแกนลายนิ้วมือ ปลอดภัยจากการปลอมแปลงตัวตน การเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย หรือ E-Performance ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Classroom สร้างมาตรฐานการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-Exam และการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติระบบ E-Driving มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวัดทักษะการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) ที่สร้างสรรค์จากฝีมืออาชีวศึกษา และสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับสำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดตั้งอยู่ทุกจังหวัด จึงทำหน้าที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุงในระดับพื้นที่ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีฝีมือคนไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ท้องถิ่น โดยเฉพาะเป็นการสร้างนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรในสายช่างให้สามารถต่อยอด สู่การเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ หรือสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีหน่วยงานในสังกัดที่สามารถดำเนินการทดสอบขับรถ จำนวน 196 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ดำเนินการทดสอบขับรถด้วยระบบอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) แล้วจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (กรมการขนส่งทางบก จตุจักร), สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่เหลือจะติดตั้งโดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาและประดิษฐ์ขึ้นโดยอาชีวศึกษาทั้งนี้ คาดว่าจะได้ต้นแบบระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) ภายในเดือนสิงหาคม 2561 และทยอยติดตั้งในสนามทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครบถ้วนทุกแห่ง ภายในปี 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส่งความปลอดภัยให้ประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยมาตรฐานคุณภาพการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยระบบอีเลคทรอนิคส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถให้สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย อันจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงและเกิดสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

ด้าน ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การพัฒนาและจัดทำต้นแบบจำลองระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำต้นแบบจำลองฯ ตามองค์ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ พร้อมดำเนินการทดลองและทดสอบการใช้งานสู่การสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องใช้คนเข้าไปดำเนินการ และจัดทำคู่มือการติดตั้งซ่อมบำรุง โดยมุ่งเน้นผลงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะและความสามารถนักศึกษาอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องให้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะฝึกฝนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดการตื่นตัวในการฝึกฝน พัฒนาทักษะ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ และถือเป็นการรองรับให้ผู้เรียนจบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ

สนิท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นมาโดยตลอดที่จะพัฒนาการออกใบอนุญาตขับรถทั้งหมดไปสู่ระบบอีเลคทรอนิคส์ ไม่ใช่เพียงเพื่อความโปร่งใส แต่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกคนเป็นนักขับขี่ที่มีคุณภาพ ใส่ใจความปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติของประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MN4H7
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน