บทความ

กรมการขนส่งทางบก จับมือ สอศ. พัฒนาระบบการทดสอบขับรถด้วยอีเลคทรอนิคส์


กรมการขนส่งทางบก จับมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมพัฒนาระบบการทดสอบขับรถด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) ติดตั้งในสนามทดสอบขับรถ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ด้วยผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและสร้างสรรค์โดยคนไทย โดยนักศึกษาไทย สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ต่อยอดสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถเพื่อความปลอดภัยทางถนนตามโครงการ Sure Driving Smart Driver

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถตามโครงการ Sure Driving Smart Driver โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ ตอบสนองนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ตอบโจทย์บริการอำนวยความสะดวกประชาชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจองคิวอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักงานขนส่งทั่วไทยผ่านระบบ E-Booking การแสดงตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และการสแกนลายนิ้วมือ ปลอดภัยจากการปลอมแปลงตัวตน การเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย หรือ E-Performance ควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบ E-Classroom สร้างมาตรฐานการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบ E-Exam และการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติระบบ E-Driving มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวัดทักษะการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกจึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) ที่สร้างสรรค์จากฝีมืออาชีวศึกษา และสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับสำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัดตั้งอยู่ทุกจังหวัด จึงทำหน้าที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุงในระดับพื้นที่ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีฝีมือคนไทยแล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ท้องถิ่น โดยเฉพาะเป็นการสร้างนักศึกษาอาชีวศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรในสายช่างให้สามารถต่อยอด สู่การเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ หรือสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีหน่วยงานในสังกัดที่สามารถดำเนินการทดสอบขับรถ จำนวน 196 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้ดำเนินการทดสอบขับรถด้วยระบบอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) แล้วจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก), สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (กรมการขนส่งทางบก จตุจักร), สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี, สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

ส่วนที่เหลือจะติดตั้งโดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาและประดิษฐ์ขึ้นโดยอาชีวศึกษาทั้งนี้ คาดว่าจะได้ต้นแบบระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) ภายในเดือนสิงหาคม 2561 และทยอยติดตั้งในสนามทดสอบขับรถของสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครบถ้วนทุกแห่ง ภายในปี 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 ส่งความปลอดภัยให้ประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยมาตรฐานคุณภาพการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยระบบอีเลคทรอนิคส์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผู้ขับรถให้สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย อันจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงและเกิดสวัสดิภาพในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

ด้าน ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การพัฒนาและจัดทำต้นแบบจำลองระบบการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติด้วยอีเลคทรอนิคส์ (E-Driving) นั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำต้นแบบจำลองฯ ตามองค์ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ พร้อมดำเนินการทดลองและทดสอบการใช้งานสู่การสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องใช้คนเข้าไปดำเนินการ และจัดทำคู่มือการติดตั้งซ่อมบำรุง โดยมุ่งเน้นผลงานตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะและความสามารถนักศึกษาอาชีวศึกษามาอย่างต่อเนื่องให้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะฝึกฝนนักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดการตื่นตัวในการฝึกฝน พัฒนาทักษะ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ และถือเป็นการรองรับให้ผู้เรียนจบการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ

สนิท กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นมาโดยตลอดที่จะพัฒนาการออกใบอนุญาตขับรถทั้งหมดไปสู่ระบบอีเลคทรอนิคส์ ไม่ใช่เพียงเพื่อความโปร่งใส แต่เพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ทำให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถทุกคนเป็นนักขับขี่ที่มีคุณภาพ ใส่ใจความปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกมิติของประเทศ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/MN4H7
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th