ธุรกิจ

กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สนับสนุนศูนย์กลางขนส่ง


กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และลอจิสติคส์อาเซียน

ธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการยอมรับและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบลอจิสติคส์ของประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ต่างเล็งเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งรับทราบ และเห็นความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐาน เกิดการพัฒนาองค์กรและมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ Q Mark เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้น และได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ส่งผลดีกับธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์และความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบัน และที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต

ด้าน กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เดินหน้าส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี อ่างทอง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สกลนคร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ พัทลุง ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งยังไม่มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ตามโครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย (Review Q Mark) ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับตัวและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การรับรองฯ ส่งผลให้ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน 427 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกรวมกว่า 60,190 คัน คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนรถบรรทุกสาธารณะทั้งหมดทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถพัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจ และสามารถเข้าถึง เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานได้ ผ่านเวบไซท์ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (URL:https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบครบวงจร และรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และลอจิสติคส์อาเซียน ได้อย่างแท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hgXV1
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน