บทความ

กรมการขนส่งทางบก รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ


กรมการขนส่งทางบก รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่อง ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานเปิดงานและประทานโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ สอดคล้องตามคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) “Tobacco and heart disease” หรือ รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่

กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกมิติ เพื่อให้สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ประกอบการขนส่งทั้งประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งด้วยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องติดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ไว้ภายในตัวรถใช้ในการขนส่งผู้โดยสารทุกคัน เพื่อร่วมสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมเดินหน้ารณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นมา ห้ามทั้งคนขับและผู้โดยสารสูบบุหรี่ภายในรถแทกซี และเจ้าของรถแทกซีต้องแสดงเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ไว้ที่คอนโซลบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าภายในรถให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั่วประเทศ รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้สูบบุหรี่ไว้เป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้ควันบุหรี่รบกวนผู้ใช้บริการคนอื่นๆ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของควันบุหรี่ ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถแทกซี สามารถร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของทุกคนในสังคมต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fTMdK
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th