ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ


กรมการขนส่งทางบก รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่อง ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานเปิดงานและประทานโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 จัดโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่อง และได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ สอดคล้องตามคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) “Tobacco and heart disease” หรือ รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่

กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและร่วมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบในทุกมิติ เพื่อให้สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 โดยผู้ประกอบการขนส่งทั้งประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง การขนส่งด้วยรถขนาดเล็ก และการขนส่งระหว่างประเทศ ต้องติดเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ไว้ภายในตัวรถใช้ในการขนส่งผู้โดยสารทุกคัน เพื่อร่วมสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมเดินหน้ารณรงค์สร้างสังคมปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นมา ห้ามทั้งคนขับและผู้โดยสารสูบบุหรี่ภายในรถแทกซี และเจ้าของรถแทกซีต้องแสดงเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ไว้ที่คอนโซลบริเวณที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้าภายในรถให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั่วประเทศ รณรงค์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ และเครื่องหมายแสดงการห้ามสูบบุหรี่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร และจัดให้มีพื้นที่สำหรับผู้สูบบุหรี่ไว้เป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้ควันบุหรี่รบกวนผู้ใช้บริการคนอื่นๆ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของควันบุหรี่ ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนสูบบุหรี่บนรถแทกซี สามารถร้องเรียนที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของทุกคนในสังคมต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fTMdK
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน