ธุรกิจ

เอสโซ ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนโดยนำระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ผศ.น.อ.ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจิดาภา หล่อยืนยง ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอาชีพของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้วิเคราะห์หาประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องยิ่งขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในระยะยาว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้นำนักศึกษากว่า 60 คน จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ แนะนำการบริหารร่างกายอย่างถูกวิธี และการให้ความรู้ด้านสุขภาพอย่างครอบคลุม

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาอย่างต่อเนื่อง จากโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุขภาพดีต้นแบบ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต จ. เชียงราย ไปจนถึง โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ เทศบาลแม่คำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย

การสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้นำความรู้ที่ได้สั่งสมมา พัฒนาประโยชน์ต่อชุมชน และแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HU1sC
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน