ธุรกิจ

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตีฯ จัดแข่งขันประกวดซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ


ทีมชนะเลิศ_1

บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์ให้กับ โตโยตา ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยและของโลก จัดการแข่งขันประกวดเขียนซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ (Annual Student Meeting onAutomotive Embedded System หรือ AMAS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรของไทยด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุมยานยนต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นฐานในการพัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

การจัดงานในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เทคซอร์สซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ในการจัดงานประกวดเขียนซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ AMAS เป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, FIBO ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มาซามิ อิคุระ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยถือว่าเป็นฐานในการผลิตและพัฒนายานยนต์ที่มีความสำคัญอย่างมาก จะทำอย่างไรให้ระดับความสามารถของประเทศไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลก การพัฒนาระบบซอฟท์แวร์จัดการภายในรถยนต์จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยไปสู่ระดับโลกในอนาคตอันใกล้ ทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้กับภาคการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเป็นการบ่มเพาะและสร้างบุคคลากรทางด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่ต่อไปจะเป็นเหมือนกับสมองสั่งการยานยนต์ในอนาคต ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเดินนำหน้าประเทศอื่นๆ ไปได้ก่อนจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเป็นอย่างสูง และสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับยานยนต์อนาคตที่สำคัญของโลกต่อไป”

ทีมอันดับสอง ขณะแข่ง

การจัดการแข่งขัน AMAS ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์ โดยทางบริษัท โตโยต้า ทูโชฯ ได้เข้ามาสนับสนุน ทั้งทางด้านอุปกรณ์ คือ รถจำลอง และชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบซอฟท์แวร์โดยพัฒนาตามรูปแบบ Model Base Development Base (MBD)

ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลกในแง่ของกำลังการผลิตรถยนต์ที่ประมาณ 2 ล้านคัน มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3 % โดยเฉลี่ย แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกวันนี้มากกว่าครึ่งของโลกนั้น คือ รถยนต์นั่งที่มีความต้องการและกำลังเปลี่ยนแปลงระบบข้างในที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมกันด้วยซอฟท์แวร์ บริษัทวิจัย Zion Market Research ประมาณการณ์มูลค่าตลาดระบบซอฟท์แวร์สำหรับยานยนต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าประมาณ 159,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะถีบตัวสูงขึ้นถึง 225,340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021 โตเฉลี่ยในระดับ 6 % ต่อปี โดยปัจจุบันแหล่งพัฒนาซอฟท์แวร์เหล่านี้ยังกระจุกตัวอยู่ในประเทศเดิมๆ ไม่ว่า สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น

จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ตลาดซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว (embedded software) ในประเทศไทย ปี2559 มีมูลค่าตลาดรวม 5,277 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีการเติบโต คือ ส่วนของผู้พัฒนาซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัวเพื่อใช้กับสินค้าของบริษัท โดยมีฐานะเป็นหน่วยผลิตภายใน (in-house producer) มีจำนวนผู้ประกอบการพุ่งสูงขึ้น ซึ่งโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตีฯ เป็นผู้พัฒนาซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัวแบบหน่วยผลิตภายใน (in-house producer)

มาซามิ ยังเสริมอีกว่า “ปัจจุบันในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการพูดถึงยานยนต์อัจฉริยะที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หรือ Autonomous Car หรือยานยนต์ไร้คนขับ (Self Driving) โดยที่ปัจจุบันเริ่มได้เห็นความสามารถของรถยนต์ในปัจจุบันที่มีขายอยู่ทั่วไปแต่ยังอยู่ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยที่บริษัทวิจัย การ์ทเนอร์ ได้คาดการณ์ว่า Autonomous Car จะเพิ่มจำนวนขึ้น 25 % ในปี 2030 ในประเทศที่มีความพร้อม สำหรับประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานภายใต้กฎหมายไปถึงระดับใด แต่ทาง โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตีฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบยานยนต์อัจฉริยะที่สำคัญของโลกต่อไป”

รูปแบบการแข่งขัน Annual Student Meeting on Automotive Embedded System หรือ AMAS นั้นคือ การแข่งขันประกวดซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ก่อนแข่งขันทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับซอฟท์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์ โดยที่มีโจทย์ให้บรรดาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นสร้างซอฟท์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์จำลองให้สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังจุดที่กำหนด

มาซามิ สรุปทิ้งท้ายว่า “สิ่งที่เราต้องการให้เกิดจากโครงการการประกวด AMAS ต่อเนื่องมาเป็นปี 2 นั้น คือ การเปิดโอกาสและกระจายความรู้สู่ภาคการศึกษาของประเทศไทยในเรื่องของซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาไปสู่เทคโนโลยียุคใหม่อย่าง Autonomous Car หรือรถยนต์ไร้คนขับ ได้ในอนาคต และเมื่อประเทศไทยสามารถเปลี่ยนตัวเองจากศูนย์กลางในการผลิตไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งแง่ของการผลิตและสร้างซอฟท์แวร์ยานยนต์เพื่ออนาคตได้แล้ว เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาชั้นนำของโลกได้อย่างไม่ยาก”

ทีมชนะเลิศกับผ้บริหาร

สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน คือ ทีมนักศึกษาจาก LKB48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ของ โตโยตา และ เดนโซในญี่ปุ่น ทีมรองชนะเลิศ  คือ ทีม Double E จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เงินรางวัล 10,000 บาท และทีม Antman จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 3 ได้เงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลพิเศษ คือ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (Good Design Award) ได้เงินรางวัล 5,000 บาท------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ba2Pk
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน