บทความ

โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตีฯ จัดแข่งขันประกวดซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ


ทีมชนะเลิศ_1

บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์ให้กับ โตโยตา ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทยและของโลก จัดการแข่งขันประกวดเขียนซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ (Annual Student Meeting onAutomotive Embedded System หรือ AMAS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรของไทยด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุมยานยนต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นฐานในการพัฒนาซอฟท์แวร์ควบคุมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

การจัดงานในครั้งนี้ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เด็นโซ อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เทคซอร์สซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด ในการจัดงานประกวดเขียนซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ AMAS เป็นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน 12 ทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, FIBO ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มาซามิ อิคุระ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ประเทศไทยถือว่าเป็นฐานในการผลิตและพัฒนายานยนต์ที่มีความสำคัญอย่างมาก จะทำอย่างไรให้ระดับความสามารถของประเทศไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลก การพัฒนาระบบซอฟท์แวร์จัดการภายในรถยนต์จะสามารถเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยไปสู่ระดับโลกในอนาคตอันใกล้ ทำให้เรามองเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้กับภาคการศึกษาในประเทศไทย เพื่อเป็นการบ่มเพาะและสร้างบุคคลากรทางด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ที่ต่อไปจะเป็นเหมือนกับสมองสั่งการยานยนต์ในอนาคต ซึ่งหากประเทศไทยสามารถเดินนำหน้าประเทศอื่นๆ ไปได้ก่อนจะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเป็นอย่างสูง และสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับยานยนต์อนาคตที่สำคัญของโลกต่อไป”

ทีมอันดับสอง ขณะแข่ง

การจัดการแข่งขัน AMAS ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การเพิ่ม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์ โดยทางบริษัท โตโยต้า ทูโชฯ ได้เข้ามาสนับสนุน ทั้งทางด้านอุปกรณ์ คือ รถจำลอง และชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมนักศึกษาเพื่อพัฒนาระบบซอฟท์แวร์โดยพัฒนาตามรูปแบบ Model Base Development Base (MBD)

ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลกในแง่ของกำลังการผลิตรถยนต์ที่ประมาณ 2 ล้านคัน มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3 % โดยเฉลี่ย แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกวันนี้มากกว่าครึ่งของโลกนั้น คือ รถยนต์นั่งที่มีความต้องการและกำลังเปลี่ยนแปลงระบบข้างในที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมกันด้วยซอฟท์แวร์ บริษัทวิจัย Zion Market Research ประมาณการณ์มูลค่าตลาดระบบซอฟท์แวร์สำหรับยานยนต์ทั่วโลกจะมีมูลค่าประมาณ 159,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะถีบตัวสูงขึ้นถึง 225,340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2021 โตเฉลี่ยในระดับ 6 % ต่อปี โดยปัจจุบันแหล่งพัฒนาซอฟท์แวร์เหล่านี้ยังกระจุกตัวอยู่ในประเทศเดิมๆ ไม่ว่า สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น

จากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ตลาดซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัว (embedded software) ในประเทศไทย ปี2559 มีมูลค่าตลาดรวม 5,277 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีการเติบโต คือ ส่วนของผู้พัฒนาซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัวเพื่อใช้กับสินค้าของบริษัท โดยมีฐานะเป็นหน่วยผลิตภายใน (in-house producer) มีจำนวนผู้ประกอบการพุ่งสูงขึ้น ซึ่งโตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตีฯ เป็นผู้พัฒนาซอฟท์แวร์สมองกลฝังตัวแบบหน่วยผลิตภายใน (in-house producer)

มาซามิ ยังเสริมอีกว่า “ปัจจุบันในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการพูดถึงยานยนต์อัจฉริยะที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง หรือ Autonomous Car หรือยานยนต์ไร้คนขับ (Self Driving) โดยที่ปัจจุบันเริ่มได้เห็นความสามารถของรถยนต์ในปัจจุบันที่มีขายอยู่ทั่วไปแต่ยังอยู่ในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยที่บริษัทวิจัย การ์ทเนอร์ ได้คาดการณ์ว่า Autonomous Car จะเพิ่มจำนวนขึ้น 25 % ในปี 2030 ในประเทศที่มีความพร้อม สำหรับประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานภายใต้กฎหมายไปถึงระดับใด แต่ทาง โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตีฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบยานยนต์อัจฉริยะที่สำคัญของโลกต่อไป”

รูปแบบการแข่งขัน Annual Student Meeting on Automotive Embedded System หรือ AMAS นั้นคือ การแข่งขันประกวดซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์จำลองไร้คนขับ โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ ก่อนแข่งขันทางบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถนำมาใช้กับซอฟท์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์ โดยที่มีโจทย์ให้บรรดาทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนั้นสร้างซอฟท์แวร์ระบบควบคุมรถยนต์จำลองให้สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ผ่านสิ่งกีดขวางไปยังจุดที่กำหนด

มาซามิ สรุปทิ้งท้ายว่า “สิ่งที่เราต้องการให้เกิดจากโครงการการประกวด AMAS ต่อเนื่องมาเป็นปี 2 นั้น คือ การเปิดโอกาสและกระจายความรู้สู่ภาคการศึกษาของประเทศไทยในเรื่องของซอฟท์แวร์ควบคุมรถยนต์ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาไปสู่เทคโนโลยียุคใหม่อย่าง Autonomous Car หรือรถยนต์ไร้คนขับ ได้ในอนาคต และเมื่อประเทศไทยสามารถเปลี่ยนตัวเองจากศูนย์กลางในการผลิตไปสู่ศูนย์กลางในการพัฒนาทั้งแง่ของการผลิตและสร้างซอฟท์แวร์ยานยนต์เพื่ออนาคตได้แล้ว เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาชั้นนำของโลกได้อย่างไม่ยาก”

ทีมชนะเลิศกับผ้บริหาร

สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน คือ ทีมนักศึกษาจาก LKB48 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ของ โตโยตา และ เดนโซในญี่ปุ่น ทีมรองชนะเลิศ  คือ ทีม Double E จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เงินรางวัล 10,000 บาท และทีม Antman จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัล คือ รางวัลที่ 3 ได้เงินรางวัล 5,000 บาท และรางวัลพิเศษ คือ รางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม (Good Design Award) ได้เงินรางวัล 5,000 บาท------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ba2Pk
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th