บทความ

สายด่วน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 1584


กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด เข้มงวดมาตรการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง พร้อมตรวจสอบทุกประเด็นการร้องเรียน แนะระบุรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน ส่งตรงถึงกรมการขนส่งทางบกได้ทุกช่องทาง เช่น หมายเลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันที่ เวลา สถานที่ใช้บริการ เพื่อการติดตามผู้กระทำผิดได้ในทันที  

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด โดยได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ หากพบการกระทำความผิด โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณี นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังมีช่องทางสำหรับร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 อาทิ สายด่วน โทร. 1584, Facebook, E-mail และแอพพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ จากการรวบรวมสถิติการร้องเรียนจากทุกช่องทาง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560-เดือนกุมภาพันธ์ 2561) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 33,616 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว 31,280 เรื่อง คิดเป็น 93.05 % ส่วนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 2,336 เรื่อง จะเร่งติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาสอบสวนเพื่อแก้ไขโดยเร็ว

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถแทกซีได้รับการร้องเรียน 17,794 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 17,015 เรื่อง คิดเป็น 95.62 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และขับรถประมาทหวาดเสียว รถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับการร้องเรียนจำนวน 638 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 553 เรื่อง คิดเป็น 86.68 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจากอัตราที่ทางราชการกำหนด และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถสามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ได้รับการร้องเรียนจำนวน 136 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 118 เรื่อง คิดเป็น 86.76 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง และขับประมาทหวาดเสียว รถสี่ล้อเล็กรับจ้าง ได้รับการร้องเรียนจำนวน 54 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 43 เรื่อง คิดเป็น 79.63 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และจอดรถขวางทางจราจรหรือขวางป้ายหยุดรถ

ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่า รถเมล์ร่วมบริการ ขสมก. ได้รับการร้องเรียน 1,565 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 1,342 เรื่อง คิดเป็น 85.75 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถตู้โดยสารได้รับการร้องเรียนจำนวน 993 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 818 เรื่อง คิดเป็น 82.38 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง รถ บขส. และรถเอกชนร่วมบริการได้รับการร้องเรียนจำนวน 950 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 748 เรื่อง คิดเป็น 78.74 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย, ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง รถ ขสมก. ได้รับการร้องเรียน 784 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 670 เรื่อง คิดเป็น 85.46 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS ภายใน 1-2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางบกยังมีมาตรการขั้นเด็ดขาดลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี มีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมาบังคับใช้สำหรับผู้ขับรถที่กระทำความผิดซ้ำซาก รวมถึงกรณีความผิดร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นภัยสังคมหรือลามกอนาจาร มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ทั้งนี้ หากทราบรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ จะทำให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแจ้งมายังกรมการขนส่งทางบกทางโทรศัพท์สายด่วน โทร. 1584  ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเวบไซท์ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-Mail dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ทางจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT GPS สำหรับติดตามการเดินรถโดยสารที่ติดตั้ง GPS Tracking และแอพพลิเคชัน Taxi OK สำหรับการใช้บริการเดินทางด้วยรถแทกซีมาตรฐานใหม่ โดยทั้ง 2 แอพพลิเคชันมีบริการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงประชาชนในกลุ่ม ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง    ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EqUah
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th