ธุรกิจ

สายด่วน ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ 1584


กรมการขนส่งทางบก เตือนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด เข้มงวดมาตรการกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง พร้อมตรวจสอบทุกประเด็นการร้องเรียน แนะระบุรายละเอียดที่ต้องการร้องเรียน ส่งตรงถึงกรมการขนส่งทางบกได้ทุกช่องทาง เช่น หมายเลขทะเบียน ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันที่ เวลา สถานที่ใช้บริการ เพื่อการติดตามผู้กระทำผิดได้ในทันที  

สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด โดยได้สั่งกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ หากพบการกระทำความผิด โดยเฉพาะความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดำเนินการลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณี นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังมีช่องทางสำหรับร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 อาทิ สายด่วน โทร. 1584, Facebook, E-mail และแอพพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ จากการรวบรวมสถิติการร้องเรียนจากทุกช่องทาง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคม 2560-เดือนกุมภาพันธ์ 2561) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ ได้รับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 33,616 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจนได้ข้อยุติแล้ว 31,280 เรื่อง คิดเป็น 93.05 % ส่วนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 2,336 เรื่อง จะเร่งติดตามตัวผู้ถูกร้องเรียนมาสอบสวนเพื่อแก้ไขโดยเร็ว

สำหรับรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถแทกซีได้รับการร้องเรียน 17,794 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 17,015 เรื่อง คิดเป็น 95.62 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และขับรถประมาทหวาดเสียว รถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับการร้องเรียนจำนวน 638 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 553 เรื่อง คิดเป็น 86.68 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว เรียกเก็บค่าโดยสารเกินจากอัตราที่ทางราชการกำหนด และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถสามล้อรับจ้าง (รถตุ๊กตุ๊ก) ได้รับการร้องเรียนจำนวน 136 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 118 เรื่อง คิดเป็น 86.76 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง และขับประมาทหวาดเสียว รถสี่ล้อเล็กรับจ้าง ได้รับการร้องเรียนจำนวน 54 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 43 เรื่อง คิดเป็น 79.63 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และจอดรถขวางทางจราจรหรือขวางป้ายหยุดรถ

ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่า รถเมล์ร่วมบริการ ขสมก. ได้รับการร้องเรียน 1,565 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 1,342 เรื่อง คิดเป็น 85.75 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ รถตู้โดยสารได้รับการร้องเรียนจำนวน 993 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 818 เรื่อง คิดเป็น 82.38 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง รถ บขส. และรถเอกชนร่วมบริการได้รับการร้องเรียนจำนวน 950 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 748 เรื่อง คิดเป็น 78.74 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย, ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง รถ ขสมก. ได้รับการร้องเรียน 784 เรื่อง (ดำเนินการจนได้ข้อยุติทั้งสิ้น 670 เรื่อง คิดเป็น 85.46 %) เรื่องร้องเรียน 3 อันดับแรก ได้แก่ ขับประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้าย และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS ภายใน 1-2 วัน และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางบกยังมีมาตรการขั้นเด็ดขาดลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี มีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมาบังคับใช้สำหรับผู้ขับรถที่กระทำความผิดซ้ำซาก รวมถึงกรณีความผิดร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นภัยสังคมหรือลามกอนาจาร มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ทั้งนี้ หากทราบรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ จะทำให้การติดตามแก้ไขประเด็นร้องเรียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแจ้งมายังกรมการขนส่งทางบกทางโทรศัพท์สายด่วน โทร. 1584  ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเวบไซท์ https://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-Mail dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ทางจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT GPS สำหรับติดตามการเดินรถโดยสารที่ติดตั้ง GPS Tracking และแอพพลิเคชัน Taxi OK สำหรับการใช้บริการเดินทางด้วยรถแทกซีมาตรฐานใหม่ โดยทั้ง 2 แอพพลิเคชันมีบริการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงประชาชนในกลุ่ม ยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเดินทาง    ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EqUah
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
5 Jun 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ