ธุรกิจ

กรมการขนส่งทางบก จับมือภาคเอกชน อบรมด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน


กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จับมือภาคเอกชน สถาบันการศึกษาสร้างนักขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันเสาร์-อาทิตย์ รุ่นแรก ! รถจักรยานยนต์อบรมวันที่ 20-21 มกราคม 2561 รถยนต์อบรมวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก ตระหนักถึงภารกิจในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกการขับขี่ที่ปลอดภัย และวินัยจราจร เพื่อผลิตนักขับรถที่มีคุณภาพสู่ท้องถนน ทั้งนี้ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลักสูตรระยะเวลา 2 วัน ในวันเสาร์และอาทิตย์ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2533 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก โดยในวันเสาร์เป็นการอบรมและทดสอบข้อเขียน ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอีเลคทรอนิคส์ (E-exam) และวันอาทิตย์เป็นการทดสอบขับรถในสนามทดสอบขับรถมาตรฐาน โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ สำหรับปี 2561 กำหนดจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดอบรมวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 มกราคม 2561 ส่วนการจัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนกลาง จัดอบรมจำนวน 12 รุ่น        

รุ่นแรก ร่วมกับบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ทั้งการอบรมเสริมความรู้สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้จัด และการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ร่วมกับภาคเอกชน ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณีที่ผ่านการอบรมทดสอบ และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์ 205 บาท รถจักรยานยนต์ 105 บาทเท่านั้น ผู้สนใจเข้ารับการอบรมฯ สำหรับรถยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน รถยนต์และรถจักรยานยนต์สมัครได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3 หรือสมัครเข้าอบรมเสริมความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์กับบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2636-1505 ถึง 32 ต่อ 3292-3295 

เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถกรมการขนส่งทางบก ยังได้ทำความตกลงกับสถาบันการศึกษาของรัฐ เพื่อทำหน้าที่อบรมภาคทฤษฎีในหลักสูตรเดียวกันกับกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถนำใบรับรองมาแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถ โดยขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีสถาบันที่เปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 0-2470-9630-4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2613-3820-25 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร. 0-2241-6543-6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2397-6308 เป็นต้น ส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเรียนและอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ผ่านการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/EClsg
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน