ธุรกิจ

ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาการศึกษา


บุบผา อมรเกียรติขจร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ รศ.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างภาคธุรกิจโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อเนื่องความสำเร็จเป็นปีที่ 2 โดยการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรต่อกัน และเพิ่มข้อตกลงในการร่วมกันพัฒนาระบบจำลองสถานการณ์การทำการค้าระหว่างประเทศในรูปแบบ Web base(Trading Business Simulation Game) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นของบุคคลากรทั้งสองฝ่ายได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้เผยแพร่องค์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำการค้าและอื่นๆ ให้กับบุคคลภายนอกในอนาคต ได้อีกด้วย

“มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะโลจิสติกส์ขึ้นมา ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่สร้างบุคคลากรรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำหรับ ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติ ทำหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานและมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ โดยหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทำหน้าที่นำเข้า-ส่งออก และการทำการค้าเพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยนั้น การลงนามบันทึกความตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ ปตท. โดยงานพัฒนาศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ(Trading Academy) ฝ่ายกลยุทธ์และแผนธุรกิจ (วผท.) นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย จึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการสร้างรากฐานให้กับประเทศและการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง  เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอันจะเป็นกลไกของสำคัญในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศต่อไป ”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/H5GFW
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 07:56 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน