ธุรกิจ

โตโยตา เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไทย สู่ความยั่งยืน


ท่านผู้ว่า

พงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้แทนจำหน่าย โตโยตา บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมส่งมอบโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” แก่ สายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มแม่บ้านโคกสว่างข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ณ กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ต. คอนฉิม อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

ขั้นตอนการทำงาน

โครงการ “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” คือ นวัตกรรมสังคมรูปแบบใหม่ของ โตโยตา ที่มุ่งเน้นในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเริ่มต้นดำเนินงานตั้งแต่ปี 2555 ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยการนำปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ อันได้แก่ วิถี โตโยตา ระบบการผลิตแบบ โตโยตา และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง มาถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพิ่มกำไร อยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้นโยบายประชารัฐ ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

ผลิตข้าวแตน

กลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ เป็นธุรกิจชุมชนแห่งที่ 4 ต่อจากธุรกิจชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าร่วมโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ซึ่งบุคลากรจาก โตโยตา และบริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ได้เข้าไปร่วมสำรวจปัญหาของธุรกิจชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2558 โดยให้คำแนะนำในการปรับปรุงการดำเนินการของธุรกิจ ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ “รู้ เห็น เป็น ใจ” คือ รู้-รู้ปัญหาในทุกกระบวนการ เห็น-เห็นแนวทางแก้ไขปัญหา เป็น-ทำเป็นได้ด้วยตัวเอง และสุดท้าย ใจ คือ เข้าใจใส่ใจในการดำเนินงาน

เยี่ยมชมโรงงาน

ซึ่งจากการสำรวจพบว่าปัญหาหลักของธุรกิจชุมชนนี้ คือ การผลิตที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพผลผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการส่งมอบสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ โดยบุคลากรจาก โตโยตา ผู้แทนจำหน่าย และเจ้าของธุรกิจชุมชน ได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงธุรกิจ ดังนี้
1. เพิ่มผลิตภาพ
โตโยตา มองเห็นปัญหาคอขวดในกระบวนการปั้นข้าว ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการผลิต และทำให้ผลิตได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงได้ทำการปรับแม่พิมพ์การผลิตใหม่ ให้มีมาตรฐาน และสามารถเพิ่มผลิตภาพได้ถึง 2 เท่า จาก 600,000 ชิ้น/เดือน เป็น 1,200,000 ชิ้น/เดือน
2. ควบคุมคุณภาพ ลดต้นทุนของเสีย
ปรับการทำงานในกระบวนการ ปั้น–ตาก–โรยน้ำตาล เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต จากเดิมพบแผ่นข้าวแตกหรือหักในกระบวนการผลิตที่ 11 % (15 กิโลกรัม/วัน) ซึ่งหลังจากการปรับปรุงสามารถลดของเสียจากการผลิตเหลือเพียง 0.01 % ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 บาท/วัน
3. สอนการวางแผนธุรกิจ แผนขาย แผนผลิต ภายใต้ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)
โตโยตา จัดระบบการทำงานให้เป็นระเบียบมากขึ้นผ่านการทำแบบฟอร์ม บอร์ดแห่งการมองเห็น และสนับสนุนให้มีการจัดประชุมระหว่างฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นถึงจำนวนงานเข้า/ออก และปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ดีขึ้น ป้องกันการผิดพลาด รวมถึงจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น แม้ตลาดจะมีการขยายตัว
พิธีส่งมอบโครงการ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ เกิดขึ้นเพื่อส่งมอบโครงการให้เจ้าของธุรกิจดำเนินงานปรับปรุงธุรกิจด้วยตัวเองต่อไป โดยหวังว่ากลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จะสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพได้ด้วยตัวเอง สามารถรักษามาตรฐานการดำเนินงาน และวัฒนธรรมไคเซน (การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) โดยจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง ในขณะที่ โตโยตา จะเดินหน้าต่อยอดโครงการ “ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ต่อไป ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือกับภาครัฐ ชุมชน และผู้แทนจำหน่าย โตโยตา ทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้แนะนำแนวทางในการเพิ่มศักยภาพแก่ธุรกิจชุมชนไทย ที่เปรียบเสมือนรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถรองรับการแข่งขันในอนาคต ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนความมั่นคงของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/rghja
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน