บทความ

โตโยตา ต่อยอดเมืองสีเขียว


จากการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 55 ปี โตโยตา มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ โตโยตา คือ การดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “โตโยตาเมืองสีเขียว” เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ โตโยตาเมืองสีเขียว ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 12 ปี จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 5 ด้าน ดังนี้ การลดใช้ไฟฟ้า การลดขยะ การเดินทางอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์น้ำ

ภายหลังจากการเปิดตัว 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชน ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 เมื่อเดือนกันยายน ปี พศ. 2559 ที่ผ่านมา ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมการสัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงการเข้าค่าย และได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการประกวดกิจกรรมกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 12 มีดังนี้

ประเภทโรงเรียน ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
· ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ. กันตัง จ. ตรัง
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการวชิรวิทย์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อ. เมือง จ. นครพนม
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราชาวศรีโคตรบูรณ์”

ประเภทชุมชน
· ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง
อ. เมือง จ. พะเยา
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแยง เทศบาลตำบลหงาว อ. เถิง จ. เชียงราย
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการลดขยะ ลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืนที่ดอนแยง”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง
จ. ลำพูน
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการดงมะปินหวานกินอยู่รู้ค่า เพิ่มป่าในบ้าน ให้ลูกหลานอยู่เย็น
เป็นสุข”

สำหรับผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ โตโยตา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นำคณะครู เยาวชน และตัวแทนจากชุมชนดูงานและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับฟังการบรรยายพร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่
1. ฟอเรสต์ ออฟ โตโยตา (Forest of Toyota) เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ และป่าอย่างสมดุล ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ป่าของ โตโยตา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การเรียนรู้ด้านป่าไม้ (Forestry Zone) การอนุรักษ์ (Conservation Zone) และการนำมาใช้ประโยชน์ (utilization zone)

2. โตโยตา ไคคัง (Toyota Kaikan) นำเสนอผลการดำเนินงานของผู้ชนะกิจกรรม ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 แก่ตัวแทนจาก โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ประเทศที่ญี่ปุ่น และร่วมชมนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมในด้านต่างๆ ของ โตโยตา โดยเฉพาะวิวัฒนาการของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม โตโยตา (Toyota Ecoful Town) ศึกษาการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งอนาคตที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง คน รถและบ้าน เช่น ระบบขนส่งในเขตเมือง (Hamo Project) ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสมดุลของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และระบบขนส่งสาธารณะ โดยเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งอันจะช่วยลดจำนวนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทำให้การปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง และช่วยลดปัญหารถติด และบ้านอัจฉริยะ (Toyota Smart House) ที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้าน โดยมีระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ควบคุมการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น และจัดลำดับความสำคัญในการใช้ไฟฟ้าก่อน-หลัง เพื่อก่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยตา ชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-go Eco Institiute) เพื่อเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาป่า การทดลองผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงดันน้ำ ผ่านการจำลองเครื่องยนต์ของรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ที่เป็นต้นแบบการผลิตรถ มิไร (Mirai) และการเดินสำรวจป่าในตอนกลางคืน เพื่อตระหนักถึงการใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ป่าที่ปราศจากแสงไฟในตอนกลางคืน

โตโยตา คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้คณะฯ ได้ศึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน เพื่อที่จะกลายเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั่วประเทศ อันจะถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “เมืองสีเขียว” อย่างแท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/T8HfP
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
22 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
22,500,000
2.
5,499,000
3.
2,490,000
4.
1,500,000
5.
5,099,000
7.
2,379,000
8.
3,999,000
9.
16,900,000
10.
689,000
12.
655,000
13.
1,350,000
14.
21,800,000
15.
21,500,000
16.
19,800,000
17.
6,990,000
19.
8,999,000
20.
5,350,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th