ธุรกิจ

โตโยตา ต่อยอดเมืองสีเขียว


จากการดำเนินธุรกิจของ โตโยตา ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 55 ปี โตโยตา มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของ โตโยตา คือ การดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ “โตโยตาเมืองสีเขียว” เพื่อก่อให้เกิดการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั่วประเทศ

กิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ โตโยตาเมืองสีเขียว ที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 12 ปี จากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนและเทศบาลจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวด เพื่อช่วยสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยมีแนวทางในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใน 5 ด้าน ดังนี้ การลดใช้ไฟฟ้า การลดขยะ การเดินทางอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการอนุรักษ์น้ำ

ภายหลังจากการเปิดตัว 20 โรงเรียน และ 20 ชุมชน ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 เมื่อเดือนกันยายน ปี พศ. 2559 ที่ผ่านมา ผู้เข้าแข่งขันได้เข้าร่วมการสัมมนา ศึกษาดูงาน รวมถึงการเข้าค่าย และได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผลการประกวดกิจกรรมกิจกรรม “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 12 มีดังนี้

ประเภทโรงเรียน ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
· ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร อ. กันตัง จ. ตรัง
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการกันตังพิทยากร ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการวชิรวิทย์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ อ. เมือง จ. นครพนม
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเราชาวศรีโคตรบูรณ์”

ประเภทชุมชน
· ถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านม่อนแก้ว เทศบาลตำบลบ้านสาง
อ. เมือง จ. พะเยา
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการชุมชนบ้านม่อนแก้วร่วมใจ ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนแยง เทศบาลตำบลหงาว อ. เถิง จ. เชียงราย
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการลดขยะ ลดเมืองร้อนอย่างยั่งยืนที่ดอนแยง”
· รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านดงมะปินหวาน เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ. บ้านโฮ่ง
จ. ลำพูน
จากการดำเนินกิจกรรม “โครงการดงมะปินหวานกินอยู่รู้ค่า เพิ่มป่าในบ้าน ให้ลูกหลานอยู่เย็น
เป็นสุข”

สำหรับผู้ชนะการประกวดครั้งนี้ โตโยตา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม นำคณะครู เยาวชน และตัวแทนจากชุมชนดูงานและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มองค์ความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะได้รับฟังการบรรยายพร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่
1. ฟอเรสต์ ออฟ โตโยตา (Forest of Toyota) เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ และป่าอย่างสมดุล ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ป่าของ โตโยตา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การเรียนรู้ด้านป่าไม้ (Forestry Zone) การอนุรักษ์ (Conservation Zone) และการนำมาใช้ประโยชน์ (utilization zone)

2. โตโยตา ไคคัง (Toyota Kaikan) นำเสนอผลการดำเนินงานของผู้ชนะกิจกรรม ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 12 แก่ตัวแทนจาก โตโยตา มอเตอร์ คอร์พอเรชัน ประเทศที่ญี่ปุ่น และร่วมชมนิทรรศการที่แสดงถึงนวัตกรรมในด้านต่างๆ ของ โตโยตา โดยเฉพาะวิวัฒนาการของรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม โตโยตา (Toyota Ecoful Town) ศึกษาการจำลองรูปแบบการใช้ชีวิตแห่งอนาคตที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง คน รถและบ้าน เช่น ระบบขนส่งในเขตเมือง (Hamo Project) ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสมดุลของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และระบบขนส่งสาธารณะ โดยเพิ่มการเข้าถึงระบบขนส่งอันจะช่วยลดจำนวนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ทำให้การปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง และช่วยลดปัญหารถติด และบ้านอัจฉริยะ (Toyota Smart House) ที่กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ในบ้าน โดยมีระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ควบคุมการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น และจัดลำดับความสำคัญในการใช้ไฟฟ้าก่อน-หลัง เพื่อก่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สถาบันสิ่งแวดล้อม โตโยตา ชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-go Eco Institiute) เพื่อเป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ อาทิ การดูแลรักษาป่า การทดลองผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแรงดันน้ำ ผ่านการจำลองเครื่องยนต์ของรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง ที่เป็นต้นแบบการผลิตรถ มิไร (Mirai) และการเดินสำรวจป่าในตอนกลางคืน เพื่อตระหนักถึงการใช้ชีวิตเหมือนสัตว์ป่าที่ปราศจากแสงไฟในตอนกลางคืน

โตโยตา คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้คณะฯ ได้ศึกษางานด้านสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาต่อยอดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน เพื่อที่จะกลายเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั่วประเทศ อันจะถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น “เมืองสีเขียว” อย่างแท้จริง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/T8HfP
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ