ธุรกิจ

สภาอุตสาหกรรม เผยยอดการผลิตรถยนต์ เดือนเมษายน


สุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2560 มียอดการผลิต ยอดขายในประเทศ และส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ดังนี้

ยอกการผลิตรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนเมษายน 2560 มีทั้งสิ้น 120,473 คัน ต่ำสุดในรอบ 64 เดือน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 12.85 เนื่องจากผลิตเพื่อส่งออกและผลิตเพื่อขายในประเทศลดลงร้อยละ 18.84 และ 4.46 ตามลำดับ และลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 32.62 เนื่องจากเดือนเมษายนมีวันทำงานน้อย

ส่วนจำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-เมษายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 606,028 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 6.06

สำหรับรถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ 46,847 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 18.71 ส่วนยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 มีจำนวน 248,936 คัน เท่ากับร้อยละ 41.08  ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 0.89

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ 54 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 42.11 รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตได้ 101 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 33.55

รถยนต์บรรทุก เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ทั้งหมด 73,572 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 8.68 และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 356,991 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 10.35

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ทั้งหมด 71,545 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 9.14  และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 347,935 คัน เท่ากับร้อยละ 57.41 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 10.95 โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 98,600 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 46 รถกระบะดับเบิลแคบ 199,971 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 15 และรถกระบะ PPV 49,364 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 16

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน-มากกว่า 10 ตัน เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ 2,027 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 10.95  รวมเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตได้ 9,056 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 20.71

ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกในเดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ 65,466 คัน เท่ากับร้อยละ 54.34 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 18.84  ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 353,760 คัน เท่ากับ ร้อยละ 58.37 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากปี 2559 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 10.51

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2560 ผลิตเพื่อการส่งออก 25,701 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 19.79  ยอดผลิตส่งออกของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 จำนวน 133,420 คัน เท่ากับร้อยละ 53.6 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 7

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2560 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 39,765 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 18.21  และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 220,340 คัน เท่ากับร้อยละ 63.33 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 12.5 โดยแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 30,651 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 9 รถกระบะดับเบิลแคบ 156,868 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 75 และ รถกระบะ PPV 32,821 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 84

 

ส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ 55,007 คัน เท่ากับร้อยละ 45.66 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 4.46  และเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตได้ 252,268 คัน เท่ากับร้อยละ 41.63 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 0.98

รถยนต์นั่ง เดือนเมษายน 2560 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 21,146 คัน ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 17.36  ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตได้ 115,516 คัน เท่ากับร้อยละ 46.4 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-เมษายน 2559 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.84

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนเมษายน 2560 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 31,780 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 5.5  และตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 127,595 คัน เท่ากับร้อยละ 36.67 ของยอดการผลิตรถกระบะ ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 8.12 ซึ่งแบ่งเป็น รถกระบะบรรทุก 67,949 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 7.04 รถกระบะดับเบิลแคบ 43,103 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 62 และ รถกระบะ PPV 16,543 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 62

สำหรับรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2560 ผลิตได้ทั้งสิ้น 179,995 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 6.83 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 138,329 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 13.29 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 41,666 คัน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 10.19

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 842,487 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.22 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 653,529 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 12.01 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 188,958 คัน ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 9.89

ทั้งนี้ยอดขายรถยนต์ในประเทศในเดือนเมษายน 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 63,267 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 15.1 จากกำลังซื้อที่ดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น การแนะนำรถยนต์นั่งรุ่นใหม่หลายรุ่นและการจัดงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 25.4 เนื่องจากจำนวนวันทำงานน้อยกว่า

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 123,084 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 16.6 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 25

ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 รถยนต์มียอดขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 15.7  ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 584,867 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 4.5

ด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในเดือนเมษายน 2560 ส่งออกได้ 68,927 คัน ต่ำสุดในรอบ 48 เดือน  ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 14.37 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดเอเชีย และออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 38,167.16 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 11.41

ส่วนเครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 3,148.73 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 61 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,165.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 58 และ อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,464.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 76

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนเมษายน 2560 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 58,946.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 7.03

สำหรับเดือนเดือนมกราคม-เมษายน 2560 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 353,228 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 9.02 มีมูลค่าการส่งออก 185,885.21 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 10.04

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,168.91 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 20.93 ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 65,746.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 11.53 และ อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 10,475.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 29

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2560 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 274,276.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 5.1

 

ด้านรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2560 มีจำนวนส่งออก 65,685 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 0.07 โดยมีมูลค่า 3,935.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 20.44

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 242.34 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 27.58 และ อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 89.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2559 ร้อยละ 14.8

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนเมษายน 2560 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 4,267.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 15.95

ส่วนเดือนมกราคม-เมษายน 2560 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 318,831 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.15 โดยมีมูลค่า 18,124.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 6.24

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4.64 และ อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 27.36

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม-เมษายน 2560 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 19,510.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ร้อยละ 6.03

เดือนเมษายน 2560 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 63,213.25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 5.77

เดือนมกราคม-เมษายน 2560 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 293,787.18 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4.43

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/z9LJK
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:44 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน