ธุรกิจ

รมว. กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ เยี่ยมชม กรมธุรกิจพลังงานแห่งที่ 2 จ. ชลบุรี


 

IMG_3831

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมชมสถานที่ทำงานแห่งที่ 2 ของกรมธุรกิจพลังงาน ที่ตั้งอยู่ที่ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท บนพื้นที่ 71 ไร่ 2 งาน 86.7 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

IMG_3826

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รู้สึกชื่นชมกรมธุรกิจพลังงานที่ได้สร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงาน ที่ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องยนต์ และได้รับความปลอดภัยจากการเข้าไปใช้สถานที่ประกอบการธุรกิจน้ำมัน

“ปัจจุบันห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบของทางราชการ กรมธุรกิจพลังงาน และผู้ค้าน้ำมัน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อขจัดปัญหาการโต้แย้งผลการตรวจสอบ และเพื่อเตรียมการเข้าสู่ Thailand 4.0 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเพื่อขอคำรับรองห้องปฏิบัติการ ISO 17025″

IMG_3829

ซึ่งห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งนี้ นอกจากจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตามภารกิจของกระทรวงพลังงานแล้ว ยังต้องให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลการกร งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำรวจน้ำ เป็นต้น  ในการตรวจพิสูจน์ยืนยันคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในการลักลอบนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากนอกราชอาณาจักร

IMG_3830

นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกระจายอำนาจในการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สำนักงานพลังงานจังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ทำหน้าที่เป็นศุนย์กลางในการฝึกอบรม ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้กับบุคคลากรของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีการจัดหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม อาทิ ห้องฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ หอพัก วิทยากร และเอกสาร สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม

พร้อมกันนี้ สถาบันฯ ยังจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามกฏหมายกำหนด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานโดยสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงานเป็นผู้ออกบัตรให้

IMG_3827

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : เกรียงศักดิ์ ปันสม
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hQtPL
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10:06 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน