บทความ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ตลอด 50 กว่าปีที่อยู่ในวงการร้อยกรอง สิ่งที่ผู้เขียนภาคภูมิใจในการเขียนบทกลอนมา สิ่งที่ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง คือ มีโอกาสได้เขียนบทกวีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลพระบรมวงศ์มาเป็นจำนวนมาก และที่มากที่สุด คือ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสิ่งที่ลำบากใจที่สุดคือ พระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพซึ่งพระองค์ทรงมีและทรงเป็นนับอเนกอนันต์ ยากที่จะพรรณนาได้ครบถ้วนดังที่ใจปรารถนา

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาในปีนี้ ผู้เขียนได้เขียนบทกวีเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพหลากหลายชิ้นให้แก่หลายองค์กร แต่ที่คัดตัดตอนมาเพียง 9 ตอนนี้เป็นบางส่วนที่แต่งให้แก่บริษัท ทรูวิชั่นส์ ฯ จัดทำเป็นสารคดีประกอบทำนองเสนาะโดยให้ ดร. วัฒนะบุญจับ และดร. เทวี บุญจับ ผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะมาแต่ยังเป็นนักเรียน และบัดนี้ทั้ง 2 คน ได้รับยกย่องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้อ่านทำนองต่างๆ ไว้ให้ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์พระราชประวัติ: (ร่ายสุภาพ) น้อมบูชิตอิศเรศ นฤเบศนวมินทร์ ครองแผ่นดินโดยธรรม หกสิบสี่ฉนำกาล เนานานเหนือบุพรัช เศวตฉัตรจักรีวงศ์ ธำรงรัตนโกสินทร์ สยามินทร์มงคลสมัย ถวายพระพรชัยมงคลบริพนธ์พระราชประวัติ ขัตติยะยงยิ่งฟ้า เกินกษัตริย์ใดในหล้า โลกล้วนสดุดี พระเอย//

 

(โคลงสี่สุภาพ ) ศรีศรีศุภฤกษ์ล้ำ เลอสรรค์ เทพจุติบุญบรรพ์ เบิกฟ้า สองสี่เจ็ดศูนย์ธัน-วามาส มิ่งแลดลดิถีที่ห้า แหล่งหล้าพิรัชสถาน//ตราบกาลศึกษิตแล้ว โดยงาม เสด็จนิวัตสู่สยาม สืบสร้าง ครองราชย์ดุจองค์ราม ครองอยุธ-เยศแลลำดับเก้าเจ้าช้าง ราษฎร์ซ้องถวายชัย/

 

พระมหากรุณาธิคุณ: (กลอนสุภาพ) หกสิบสี่ปีทองทรงครองราชย์ วโรกาสแปดสิบสี่พระชนมพรรษา ทุกดวงใจไทยปลื้มเปรมปรีดา เป็นมหามิ่งมงคลดลไผท จากปฐมบรมราชโองการ จักสืบสานโดยธรรมนำวิสัย เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย

 

โลกซึ้งในหลากพระราชกรณี กว่าสามพันโครงการพระราชดำริ ทรงเริ่มริเพื่อปวงชนดลสุขศรี ทรงทศพิธราชธรรมล้ำปรานีเปล่งพระปรีชาชาญอันงดงาม

 

พระอัจริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม: (กลอนสุภาพ) อันพระปรีชาญาณในงานศิลป์ แห่งองค์พระภูมินทร์ปิ่นสยาม โลกแซ่ซ้องเลื่องระบือลือพระนาม ยกย่องความอัจฉริยะพระภูธร ทรงสืบศิลป์จากบรรพกษัตริแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นุสรณ์ เฉกงานศิลป์ตามวัดวาทรงอาทร ซ่อมงานย้อนสืบชีวินศิลปกรรม อีกทรงงานจิตรกรรมงามล้ำเลิศประติมากรรมพราวเพริศชวนดื่มด่ำ พระราชนิพนธ์และบทแปลวรรณกรรม ทุกเล่มทำสถิติปริมาณ ทั้งนายอินทร์ ฯ-ติโต-มหาชนก สำนวนยกคุณภาพมาตรฐาน ทั่วโลกเทิดอัจฉริยะพระภูบาล พระทรงญาณชาญศาสตร์ศิลป์ระบิลไกลพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระนวมินทร์ปิ่นเขตขัณฑ์ ทรงเพริศพร้อมพรสวรรค์เยาว์ชันษา สนพระทัยในดนตรีหลากลีลา แล้วทรงแซกโซโฟนมาจนเชี่ยวชาญ จากแนวแจซซ์เพลงบลูครูถวาย พระราชนิพนธ์พริ้งพรายพร้องอ่อนหวาน สี่สิบเจ็ดทำนองกรองกังวาน เจ็ดสิบแปดบทขับขานซึ้งปรัชญา ทั้งเนื้อร้องไทยเทศวิเศษสรรพ์ หลากกวีคีตบรรณเลิศหรรษา นักดนตรีคีตการทั่วโลกา ซึ้งมหาปรีชาชาญตระการไกร สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอพระราชานุญาตประกาศไข ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ปิ่นชาติไทย สมัญญาจารึกในนิรันดร์กาลพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา: (กลอนสุภาพ) พระปรีชาสามารถด้านกีฬา พระอัจฉริยะพระผ่านฟ้าเกินคำขานแบดมินตันนั้นพระองค์ทรงชำนาญ บ่มวิญญาณรักกีฬาคราเยาว์วัย การกีฬาพามวลชนคนเข้มแข็ง กายใจแกร่งนักกีฬาค่ายิ่งใหญ่ ทรงเชี่ยวชาญการกีฬาแล่นเรือใบ แชมเพียนไทยคนแรกในกีฬา” แหลมทอง” เริ่มแต่ทรงออกแบบอย่างแยบยลทรงต่อเรือตั้งแต่ต้นจนแคล่วคล่อง แล้วทรงนำเรือใบไปทดลอง จนเจนจบครบครรลองปองประชันนำชัยสู่ชาติไทยได้เปรมปรีดิ์ จึ่งจารึกตรึกตรึงใจไทยทั่วหน้า “วันกีฬาแห่งชาติ” ส่งศักดิ์ศรี ด้วยน้ำใจนักกีฬาสามัคคีสร้างไมตรีมีสุขถ้วนทุกวัย

 

พระอัจฉริยภาพด้านพัฒนาการเกษตร: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระนวมินทร์ปิ่นจักเรศ ทรงนิเทศ“เกษตรทฤษฎีใหม่” เรียก “เกษตรผสมผสาน” เล็งการณ์ไกล ตามทฤษฎีที่ทรงชัยได้ทดลอง คือแบ่งดินที่ตนครองออกสิบส่วน สามส่วนทำเป็นสวนปลูกไม้ผอง สามส่วนขุดเป็นสระน้ำไว้สำรอง ส่วนหนึ่งครองปลูกเคหาอาศัยกัน อีกสามส่วนเป็นที่นามาปลูกข้าว ดินทุกก้าวต่างพึ่งพาสมานฉันท์ สระเก็บน้ำและเลี้ยงปลาค่าอนันต์ ปศุสัตว์เลี้ยงสัมพันธ์ทุกชั้นชน

 

พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการบริหารน้ำ: (กลอนสุภาพ) ไม่เคยรู้เคยเห็นใครในโลกนี้ ทรงพระปรีชาล้ำกำกับฝน เว้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล มิ่งกมลลล้นเกล้าฯของชาวไทย ด้วยพระองค์ทรงศักดามหาอำนาจ ทรงสามารถทดลอง-ปรับ-แก้ไข ใช้ความรู้ทั้งด้านดิน-น้ำ-ลม-ไฟ นำไปใช้ไล่บังคับจับเมฆา ใช้ความเย็นเข่นหมู่เมฆเสกเป็นน้ำ เป็นหยาดหยดรดพรำสู่พื้นหล้า เป็นฝนทิพย์จากพระเดชพระเมตตา สุธาได้ชื่นฉ่ำน้ำพระทัย น้ำพระทัยใน “ฝนหลวง” แก่ปวงราษฎร์ เป็นยิ่งหยาดทิพย์ชะโลมโลกสดใส ดับความแล้งแห้งโหยร่วงโรยไร้ โลกกลับฟื้นคืนใหม่ชุบชีพชนม์ แล้วดำริตริแต้มเหมือน “แก้มลิง” รองรับน้ำให้หยุดนิ่งอิงสายฝน กักเก็บไว้ใช้งานนานทานทน หากหลากล้นก็สร้างคลองน้ำท่องธาร เฉกเสมือนคลองลัดโพธิ์เอื้อโอกาส น้ำคลายคลาดระบายท่องล่องละหาน บ่งพระเดชพระเมตตาทิพยญาณโลกสุขศานต์สราญรมย์ร่มบุญญา

 

พระอัจฉริยภาพการรอนุรักษ์และบริหารดิน: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระราชชนนีรับสั่งว่า พระนามา“ภูมิพล” ศรีโกสินทร์ หมายความว่า “พลังแห่งแผ่นดิน” โลกยลยินยิ่งกว่าพระปรมาภิไธย พระทรงภูมิธรณีวิทยา ทั้งน้ำ-ฟ้า-อากาศเกินคำไข ทรงพิเคราะห์ทฤษฎีพินิจจัย รอบรู้ในภัยแล้งแห่งแดนดิน(ร่ายสุภาพ) ภูบดินทร์ปิ่นธเรศ ทรงเห็นเหตุปัจจัย ภัยแห่งแหล่งเกษตร อาเพศเพราะทำลาย ป่าทั้งหลายนับทศวรรษ น้ำเซาะซัดดินพัง บ้างยังเป็นที่ดอน น้ำไป่ซอนชลขัง ดินลุ่มปรังโคลนเลน ต่ำกว่าเกณฑ์อินทรีย์ มีผลผลิตนิดนาน ถิ่นอีสานดินเค็ม ดินเปรี้ยวเต็มภาคกลาง ทางใต้เค็มปนเปรี้ยว บางส่วนเสี้ยวดินพรุ น้ำจุขังทั้งปีเน่า บ้างเหมืองเปล่าประโยชน์ร้าง นายทุนอ้างครองดิน ฮุบสินทรัพยากร ราษฎรทุกข์ทั่วหน้าทุกข์ยากทุกหย่อมหญ้า เร่าร้อนเนานาน

 

(กลอนสุภาพ) พระทรงเห็นเหตุปวงลุล่วงสิ้น ให้ปรับดินดอนแล้งดั่งแปลงสาร เรียก “แกล้งดิน”โดยราดกรดรดดินดาน ปนปูน-ด่างดินผสานเปรี้ยวเจือจาง ที่ “ดินพรุ” มีน้ำขังสั่งแก้ไขคลองระบายสายน้ำไหลสลับสล้าง ให้น้ำท่วมและน้ำแล้งแบ่งเบาบาง สร้างฝายบ้างสร้างแอ่งน้ำเก็บสำรอง ที่น้ำเซาะก็ปลูกแฝกแทรกเข้าไป ยึดดินไว้ไม่ให้ร่วงลงเป็นร่อง แฝกช่วยลดแรงกระแทกแทรกลำคลอง ดินน้ำพ้องความพอดีพระปรีชญาณ

 

พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการคมนาคม: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระนวมินทร์ ปิ่นสยาม เสด็จทั่วนิคมคามทุรสถาน ทรงขับรถผ่านคดเคี้ยวเปลี่ยวกันดาร บ้างท่องธารผ่านโคลนเลนด้วยพระดำเนิน ทรงพบการคมนาคมการขนส่ง ยากตัดตรงผ่านลำเนาโขดเขาเขิน นำพืชผลสู่ตลาดทั้งขาดเกิน หลายท้องถิ่นจึงเผชิญความยากไร้ เพราะเชี่ยวชาญการถ่ายภาพและแผนที่ จึ่งทรงมีพระดำริตริแก้ไข ทั้งถนนหนทางกลางกรุงไกรทั้งป่าดงพงไพรได้สัญจร คือ ที่มาแห่งถนนโครงการพิเศษ รอบคุ้งเขตนครหลวงเป็นนุสรณ์ เกิดสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อมนคร เหมือนทางลัดผัดผ่อนคล่องครรไล ที่ยากไร้กันดารการขนส่ง จึงลิ่วตรงสู่ตลาดทันสมัย แม่น้ำคดขุดคลองลัดตัดตรงไปคือการณ์ไกลวิสัยทัศน์ปิ่นปัฐพี @------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2554
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wibvh
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th