ชีวิตคือความรื่นรมย์

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ตลอด 50 กว่าปีที่อยู่ในวงการร้อยกรอง สิ่งที่ผู้เขียนภาคภูมิใจในการเขียนบทกลอนมา สิ่งที่ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง คือ มีโอกาสได้เขียนบทกวีถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลพระบรมวงศ์มาเป็นจำนวนมาก และที่มากที่สุด คือ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสิ่งที่ลำบากใจที่สุดคือ พระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพซึ่งพระองค์ทรงมีและทรงเป็นนับอเนกอนันต์ ยากที่จะพรรณนาได้ครบถ้วนดังที่ใจปรารถนา

ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาในปีนี้ ผู้เขียนได้เขียนบทกวีเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพหลากหลายชิ้นให้แก่หลายองค์กร แต่ที่คัดตัดตอนมาเพียง 9 ตอนนี้เป็นบางส่วนที่แต่งให้แก่บริษัท ทรูวิชั่นส์ ฯ จัดทำเป็นสารคดีประกอบทำนองเสนาะโดยให้ ดร. วัฒนะบุญจับ และดร. เทวี บุญจับ ผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะมาแต่ยังเป็นนักเรียน และบัดนี้ทั้ง 2 คน ได้รับยกย่องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้อ่านทำนองต่างๆ ไว้ให้ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์พระราชประวัติ: (ร่ายสุภาพ) น้อมบูชิตอิศเรศ นฤเบศนวมินทร์ ครองแผ่นดินโดยธรรม หกสิบสี่ฉนำกาล เนานานเหนือบุพรัช เศวตฉัตรจักรีวงศ์ ธำรงรัตนโกสินทร์ สยามินทร์มงคลสมัย ถวายพระพรชัยมงคลบริพนธ์พระราชประวัติ ขัตติยะยงยิ่งฟ้า เกินกษัตริย์ใดในหล้า โลกล้วนสดุดี พระเอย//

 

(โคลงสี่สุภาพ ) ศรีศรีศุภฤกษ์ล้ำ เลอสรรค์ เทพจุติบุญบรรพ์ เบิกฟ้า สองสี่เจ็ดศูนย์ธัน-วามาส มิ่งแลดลดิถีที่ห้า แหล่งหล้าพิรัชสถาน//ตราบกาลศึกษิตแล้ว โดยงาม เสด็จนิวัตสู่สยาม สืบสร้าง ครองราชย์ดุจองค์ราม ครองอยุธ-เยศแลลำดับเก้าเจ้าช้าง ราษฎร์ซ้องถวายชัย/

 

พระมหากรุณาธิคุณ: (กลอนสุภาพ) หกสิบสี่ปีทองทรงครองราชย์ วโรกาสแปดสิบสี่พระชนมพรรษา ทุกดวงใจไทยปลื้มเปรมปรีดา เป็นมหามิ่งมงคลดลไผท จากปฐมบรมราชโองการ จักสืบสานโดยธรรมนำวิสัย เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย

 

โลกซึ้งในหลากพระราชกรณี กว่าสามพันโครงการพระราชดำริ ทรงเริ่มริเพื่อปวงชนดลสุขศรี ทรงทศพิธราชธรรมล้ำปรานีเปล่งพระปรีชาชาญอันงดงาม

 

พระอัจริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม: (กลอนสุภาพ) อันพระปรีชาญาณในงานศิลป์ แห่งองค์พระภูมินทร์ปิ่นสยาม โลกแซ่ซ้องเลื่องระบือลือพระนาม ยกย่องความอัจฉริยะพระภูธร ทรงสืบศิลป์จากบรรพกษัตริแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นุสรณ์ เฉกงานศิลป์ตามวัดวาทรงอาทร ซ่อมงานย้อนสืบชีวินศิลปกรรม อีกทรงงานจิตรกรรมงามล้ำเลิศประติมากรรมพราวเพริศชวนดื่มด่ำ พระราชนิพนธ์และบทแปลวรรณกรรม ทุกเล่มทำสถิติปริมาณ ทั้งนายอินทร์ ฯ-ติโต-มหาชนก สำนวนยกคุณภาพมาตรฐาน ทั่วโลกเทิดอัจฉริยะพระภูบาล พระทรงญาณชาญศาสตร์ศิลป์ระบิลไกลพระอัจฉริยภาพด้านการดนตรี: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระนวมินทร์ปิ่นเขตขัณฑ์ ทรงเพริศพร้อมพรสวรรค์เยาว์ชันษา สนพระทัยในดนตรีหลากลีลา แล้วทรงแซกโซโฟนมาจนเชี่ยวชาญ จากแนวแจซซ์เพลงบลูครูถวาย พระราชนิพนธ์พริ้งพรายพร้องอ่อนหวาน สี่สิบเจ็ดทำนองกรองกังวาน เจ็ดสิบแปดบทขับขานซึ้งปรัชญา ทั้งเนื้อร้องไทยเทศวิเศษสรรพ์ หลากกวีคีตบรรณเลิศหรรษา นักดนตรีคีตการทั่วโลกา ซึ้งมหาปรีชาชาญตระการไกร สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอพระราชานุญาตประกาศไข ทรงเป็น “อัครศิลปิน” ปิ่นชาติไทย สมัญญาจารึกในนิรันดร์กาลพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬา: (กลอนสุภาพ) พระปรีชาสามารถด้านกีฬา พระอัจฉริยะพระผ่านฟ้าเกินคำขานแบดมินตันนั้นพระองค์ทรงชำนาญ บ่มวิญญาณรักกีฬาคราเยาว์วัย การกีฬาพามวลชนคนเข้มแข็ง กายใจแกร่งนักกีฬาค่ายิ่งใหญ่ ทรงเชี่ยวชาญการกีฬาแล่นเรือใบ แชมเพียนไทยคนแรกในกีฬา” แหลมทอง” เริ่มแต่ทรงออกแบบอย่างแยบยลทรงต่อเรือตั้งแต่ต้นจนแคล่วคล่อง แล้วทรงนำเรือใบไปทดลอง จนเจนจบครบครรลองปองประชันนำชัยสู่ชาติไทยได้เปรมปรีดิ์ จึ่งจารึกตรึกตรึงใจไทยทั่วหน้า “วันกีฬาแห่งชาติ” ส่งศักดิ์ศรี ด้วยน้ำใจนักกีฬาสามัคคีสร้างไมตรีมีสุขถ้วนทุกวัย

 

พระอัจฉริยภาพด้านพัฒนาการเกษตร: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระนวมินทร์ปิ่นจักเรศ ทรงนิเทศ“เกษตรทฤษฎีใหม่” เรียก “เกษตรผสมผสาน” เล็งการณ์ไกล ตามทฤษฎีที่ทรงชัยได้ทดลอง คือแบ่งดินที่ตนครองออกสิบส่วน สามส่วนทำเป็นสวนปลูกไม้ผอง สามส่วนขุดเป็นสระน้ำไว้สำรอง ส่วนหนึ่งครองปลูกเคหาอาศัยกัน อีกสามส่วนเป็นที่นามาปลูกข้าว ดินทุกก้าวต่างพึ่งพาสมานฉันท์ สระเก็บน้ำและเลี้ยงปลาค่าอนันต์ ปศุสัตว์เลี้ยงสัมพันธ์ทุกชั้นชน

 

พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการบริหารน้ำ: (กลอนสุภาพ) ไม่เคยรู้เคยเห็นใครในโลกนี้ ทรงพระปรีชาล้ำกำกับฝน เว้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล มิ่งกมลลล้นเกล้าฯของชาวไทย ด้วยพระองค์ทรงศักดามหาอำนาจ ทรงสามารถทดลอง-ปรับ-แก้ไข ใช้ความรู้ทั้งด้านดิน-น้ำ-ลม-ไฟ นำไปใช้ไล่บังคับจับเมฆา ใช้ความเย็นเข่นหมู่เมฆเสกเป็นน้ำ เป็นหยาดหยดรดพรำสู่พื้นหล้า เป็นฝนทิพย์จากพระเดชพระเมตตา สุธาได้ชื่นฉ่ำน้ำพระทัย น้ำพระทัยใน “ฝนหลวง” แก่ปวงราษฎร์ เป็นยิ่งหยาดทิพย์ชะโลมโลกสดใส ดับความแล้งแห้งโหยร่วงโรยไร้ โลกกลับฟื้นคืนใหม่ชุบชีพชนม์ แล้วดำริตริแต้มเหมือน “แก้มลิง” รองรับน้ำให้หยุดนิ่งอิงสายฝน กักเก็บไว้ใช้งานนานทานทน หากหลากล้นก็สร้างคลองน้ำท่องธาร เฉกเสมือนคลองลัดโพธิ์เอื้อโอกาส น้ำคลายคลาดระบายท่องล่องละหาน บ่งพระเดชพระเมตตาทิพยญาณโลกสุขศานต์สราญรมย์ร่มบุญญา

 

พระอัจฉริยภาพการรอนุรักษ์และบริหารดิน: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระราชชนนีรับสั่งว่า พระนามา“ภูมิพล” ศรีโกสินทร์ หมายความว่า “พลังแห่งแผ่นดิน” โลกยลยินยิ่งกว่าพระปรมาภิไธย พระทรงภูมิธรณีวิทยา ทั้งน้ำ-ฟ้า-อากาศเกินคำไข ทรงพิเคราะห์ทฤษฎีพินิจจัย รอบรู้ในภัยแล้งแห่งแดนดิน(ร่ายสุภาพ) ภูบดินทร์ปิ่นธเรศ ทรงเห็นเหตุปัจจัย ภัยแห่งแหล่งเกษตร อาเพศเพราะทำลาย ป่าทั้งหลายนับทศวรรษ น้ำเซาะซัดดินพัง บ้างยังเป็นที่ดอน น้ำไป่ซอนชลขัง ดินลุ่มปรังโคลนเลน ต่ำกว่าเกณฑ์อินทรีย์ มีผลผลิตนิดนาน ถิ่นอีสานดินเค็ม ดินเปรี้ยวเต็มภาคกลาง ทางใต้เค็มปนเปรี้ยว บางส่วนเสี้ยวดินพรุ น้ำจุขังทั้งปีเน่า บ้างเหมืองเปล่าประโยชน์ร้าง นายทุนอ้างครองดิน ฮุบสินทรัพยากร ราษฎรทุกข์ทั่วหน้าทุกข์ยากทุกหย่อมหญ้า เร่าร้อนเนานาน

 

(กลอนสุภาพ) พระทรงเห็นเหตุปวงลุล่วงสิ้น ให้ปรับดินดอนแล้งดั่งแปลงสาร เรียก “แกล้งดิน”โดยราดกรดรดดินดาน ปนปูน-ด่างดินผสานเปรี้ยวเจือจาง ที่ “ดินพรุ” มีน้ำขังสั่งแก้ไขคลองระบายสายน้ำไหลสลับสล้าง ให้น้ำท่วมและน้ำแล้งแบ่งเบาบาง สร้างฝายบ้างสร้างแอ่งน้ำเก็บสำรอง ที่น้ำเซาะก็ปลูกแฝกแทรกเข้าไป ยึดดินไว้ไม่ให้ร่วงลงเป็นร่อง แฝกช่วยลดแรงกระแทกแทรกลำคลอง ดินน้ำพ้องความพอดีพระปรีชญาณ

 

พระอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการคมนาคม: (กลอนสุภาพ) สมเด็จพระนวมินทร์ ปิ่นสยาม เสด็จทั่วนิคมคามทุรสถาน ทรงขับรถผ่านคดเคี้ยวเปลี่ยวกันดาร บ้างท่องธารผ่านโคลนเลนด้วยพระดำเนิน ทรงพบการคมนาคมการขนส่ง ยากตัดตรงผ่านลำเนาโขดเขาเขิน นำพืชผลสู่ตลาดทั้งขาดเกิน หลายท้องถิ่นจึงเผชิญความยากไร้ เพราะเชี่ยวชาญการถ่ายภาพและแผนที่ จึ่งทรงมีพระดำริตริแก้ไข ทั้งถนนหนทางกลางกรุงไกรทั้งป่าดงพงไพรได้สัญจร คือ ที่มาแห่งถนนโครงการพิเศษ รอบคุ้งเขตนครหลวงเป็นนุสรณ์ เกิดสะพานข้ามแม่น้ำเชื่อมนคร เหมือนทางลัดผัดผ่อนคล่องครรไล ที่ยากไร้กันดารการขนส่ง จึงลิ่วตรงสู่ตลาดทันสมัย แม่น้ำคดขุดคลองลัดตัดตรงไปคือการณ์ไกลวิสัยทัศน์ปิ่นปัฐพี @------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2554
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/wibvh

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน