ประกันภัย

ขายประกันทางโทรศัพท์ (ต่อ)


ฉบับนี้เป็นเรื่องขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ซึ่ง คปภ.ได้ออกประกาศ ที่เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านทางโทรศัพท์ พศ.2552” โดยให้ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ทันที ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พศ.2552 ลงนามโดย ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สำหรับเหตุผลในการออกประกาศระบุไว้ชัดเจนท้ายประกาศว่า “เหตุผลที่มีการออกประกาศนี้เนื่องจากปัจจุบันการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย กระทำได้หลากหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่แพร่หลาย ก็คือ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนมิให้ถูกรบกวน หรือสร้างความรำคาญใจจากการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้“

ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไป ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ให้บริษัทประกันต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ซึ่งบริษัทประกันก็จะต้องแจ้ง และกำหนดให้ การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน หรือนายหน้าประกันภัย-ประกันชีวิต ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดให้ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย-
ประกันชีวิต ต้องปฏิบัติ หรือ ละเว้นการปฏิบัติภายใต้การจัดการของบริษัทในประกาศนี้ด้วยหากพบว่า ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย-ประกันชีวิต ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ อาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือ
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย-ประกันชีวิต แล้วแต่กรณีตามความแห่งพระราชบัญญัติประกันภัย-ประกันชีวิต พศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันภัย-ประกันชีวิต (ฉบับที่ 2) พศ. 2551

สำหรับรายละเอียดของวิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อ 9ของประกาศดังนี้

ข้อ 9 วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ดังนี้

9.1 เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต จะต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันชีวิตที่กำลังเสนอขาย หลังจากนั้น ต้องแจ้งทันทีว่า ตนประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่าฝากหรือ ฝากเงินแทนการชำระเบี้ยประกันภัย

9.2 หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะทำประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อ ตัวแทนประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตต้องยุติการสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องแจ้งให้ทราบว่า ตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้

9.3 เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตนายหน้าประกันชีวิตต้องขออนุญาตการบันทึกเสียงสนทนาก่อน หากได้รับอนุญาตให้บันทึกเสียงจะต้องขอคำยืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเป็นระยะเวลาเท่ากับสัญญาของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น

หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตบันทึกเสียงสนทนาใดๆทั้งสิ้น

9.4 ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตต้องแนะนำให้ผู้มุ่งหวังทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย(SUITABILITY REQUIREMENT) และในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องอธิบายในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

9.4.1 ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท

9.4.2 สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย และข้อยกเว้นความคุ้มครอง

9.4.3 จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระ ระยะเวลาเอาประกันภัยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ในการนี้ให้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า ฝาก หรือ ฝากเงิน แทนการชำระเบี้ยประกันภัย

9.4.4 แจ้งวิธีชำระเบี้ยประกันภัย และให้เริ่มต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังกำหนด

9.4.5 แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (FREE LOOK PERIOD) โดยระบุด้วยว่าการใช้สิทธินี้ให้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือ มากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำนวน

9.4.6 เมื่อมีการตอบตกลงทำประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น

9.5 เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะทำประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิต จะต้องแจ้งการทำประกันชีวิตไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ไม่เกินวันทำการถัดไป

9.6 ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิตจะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังทราบระยะเวลา ซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

9.7 ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยบริษัทจะต้องโทรศัพท์ไปขอคำยืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (CONFIRMATION CALL) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องขออนุญาตผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา โดยต้องบันทึกตั้งแต่ได้รับอนุญาตจนกระทั่งสิ้นสุดจากการสนทนา และให้บริษัทเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยนั้น ในการสนทนาต้องมีรายละเอียดดังนี้

9.7.1 ชื่อ นามสกุลของผู้ทำการติดต่อ

9.7.2 สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัย แล้วหรือไม่

9.7.3 ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครองข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่หากมี จะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย

9.7.4 หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถามว่า ผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะทำประกันภัย หรือไม่หากยังคงยืนยันในการทำประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (FREE LOOK PERIOD) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทหรือมากกว่า 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

จะเห็นได้ว่าประกาศนี้ออกมาเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในฐานะผู้มุ่งหวังของบริษัทประกัน เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนครบถ้วนก่อนตกลงซื้อประกัน และสามารถจะบอกปัดได้ทันที หากตนเองเห็นว่ากำลังถูกรบกวน
หรือถูกก่อความรำคาญจากบรรดาพนักงานของบริษัทที่โทรเข้ามาเสนอขายประกันซึ่งการปฏิเสธเพียงครั้งเดียวของท่าน จะมีผลให้ท่านไม่ต้องถูกรบกวนจากบริษัทนั้นๆ ไปอีกนานถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

หากประชาชนผู้ใดพบเห็นว่ามีการเสนอขายประกันผ่านโทรศัพท์ไม่ได้เป็นไปตามประกาศนี้หรือมีข้อสังสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันภัย ให้สอบถามได้ที่โทร. 1186 (สายด่วนประกันภัย) นะครับ------------------------------
เรื่องโดย : กฤชกมล นิติธรรมโกศล
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2552
คอลัมน์ : ประกันภัย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/U4BGX
เพิ่มเพื่อน