ชีวิตคือความรื่นรมย์

“เย็นศิระเพราะพระบริบาล”


เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ผู้เขียนได้ประพันธ์บทร้อยกรองชื่อชุด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ทรู คอร์ปอเรชั่นและยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น(ยูบีซี) ได้ผลิตเป็นสื่อเผยแพร่ทางยูบีซี นับแต่ 9 มิถุนายน 2549 เป็นต้นมา และออกอากาศตลอดปี 2549 มีภาพพระราชประวัติและพระราชจริยวัตรประกอบ การอ่านทำนองเสนาะไพเราะจับใจโดยคุณวัฒนะ บุญจับ และคุณเทวีบุญจับ ผู้เคยชนะเลิศประกวดอ่านทำนองเสนาะมาแล้ว ผู้ชมหลายคนบอกว่า ทุกครั้งที่ได้ยินทำนองเสนาะ และเห็นที่ภาพปรากฏ อดน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัว ในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ นิตยสาร “ฟอร์มูลา” จึงขอถวายสดุดี และน้อมเกล้า ฯ ถวายชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีแทบเบื้องพระบาทดังนี้

 

ตอนที่ 1 กตัญชลี (กลอนสุภาพ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท/วโรกาสมงคลดลสุขศรี/ข้าพระบาทขอถวายกตัญชลี/ทั้งชีวีแทบเบื้อง

พระบทมาลย์/นับแต่วันที่พระองค์ทรงครองราชย์/ประชาชาติร่มเย็นเป็นสุขศานต์/ทศพิธราชธรรมพระปณิธาน/ปฐมราชโองการกังวานงาม/”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม/เพื่อประโยชน์สุขนำสู่ชาวสยาม”/ซึ้งดวงใจไทยทุกผู้อยู่ทุกนาม/ทุกเขตคามน้อมจงรักด้วยภักดี

 

ตอนที่ 2 พระผู้ทรงเป็นภูมิพลังแห่งแผ่นดิน (โคลงสี่สุภาพ)

ศรีศรีพระเกริกแกล้ว นวมินทร์

องค์ที่เก้าจักรินทร์ เพริศแพร้ว
พระเสโท ธ หลั่งริน ท่วมพระพักตร์ ประจักษ์แล
ถ้วนหกสิบฉนำแผ้ว ปกพื้นไผทสยาม

พระนามพระผ่านเผ้า “ภูมิพล”

“พลังแห่งแผ่นดิน” ดล ดิลกหล้า
ราชสกุล “มหิดล” สืบพระ ปิตุราชแล
ชนทุกเทศทั่วหน้า แหล่ล้วนสดุดี

 

ตอนที่ 3 พุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก (โคลงสี่สุภาพ)

ภูมีพระเพริศพร้อม พระอุปถัมภ์

ถ้วนทุกศาสนะประจำ ประจักษ์แจ้ง
ลัทธิพิธีกรรม ทุกศาสน์ ประสิทธิ์แล
เลี้ยงหล่อโลกไร้แล้ง รื่นพื้นปฐพี

ภูบดีดื่มด่ำซึ้ง พุทธศาสน์

พุทธมามกะประกาศ ผนวชพร้อง
ธเสด็จออก-บิณฑบาต สังฆวัตร วิสิฐเฮย
ผองพสกจึ่งแซ่ซ้อง ซาบซึ้งอดิศัย

(ร่ายสุภาพ) @ คนไทยหลายเผ่าพ้อง นับเป็นน้องเป็นพี่ หลากสีสันศาสนา นับสืบมาบรรพกาล โดย ภูบาล ธ ปกเกล้า พระผ่านเผ้าประสาทประสิทธิ์ ชนใดชิดต่างศาสน์ ย่อมสามารถพลีกรรม ตามทำนองของตน ดลศีลธรรมอันดี โดยภูมีทรงอุปถัมภ์ ครรลองนำรัฐธรรมนูญ อันเทิดทูนสิทธิ์เสรีเป็นศรีแก่สยามด้าว พระบารมีอะเคื้ออะคร้าว เลิศล้ำคำไข

 

ตอนที่ 4 ทศพิธราชธรรม (โคลงสี่สุภาพ)

ภูวไนยครองแว่นแคว้น โดยธรรม

ปองประโยชน์สุขสัม- ฤทธิ์หล้า
ทศพิธราชธรรมนำ นิรมิต มลากแล
ชื่นเฉกฝนฉ่ำฟ้า ชุ่มชื้นผืนไผท

(ร่ายสุภาพ)  • ภูวไนยทรงสัมฤทธิ์ ด้วยทศพิธราชธรรม นำนิติสิบประการ เริ่มจาก “ทาน” หรือการให้ สอง “ศีล” ไท้ ธ ปฏิบัติ “บริจาค” วัตรเสียสละ “อาชวะ” ถือสัจจัง “มัทวัง” คืออ่อนโยน มิเอนโอนด้วย “ตบะ” ถือมานะบำเพ็ญเพียร ไม่เบียดเบียน “อวิหิงสา” หากเมตตาอภิรักษ์ “อักโกธะ” ชำนะโกรธ ไป่พิโรธด้วย “ขันติ” ทรงดำริใดอดกลั้น “อวิโรธนะ” มั่นคุณธรรม สิบข้อล้ำ ธ ธำรงภูธรทรงสฤษฏ์ถ้วน พระยิ่งแก้วเก้าล้วน เลิศหล้าธาตรี

ตอนที่ 5 กษัตริย์ยอดนักปกครอง (กาพย์ฉบัง 16)

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม/เพื่อประโยชน์สุขนำ/สู่มวลมหาชนชาวสยาม” •ปฐมราชโองการอันงาม/นวมินทราราม/เพ็ญถ้วนทศพิธราชธรรม์เป็นปิ่นราชะแห่งราชัน/งานหนักทุกวัน/ทั้งเดือนทั้งปีมิคลา นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ศึกษา/เพื่อชาติประชา/สร้างสรรค์ครรลองยุติธรรม์ • สัมพันธ์ต่างประเทศพิเศษสรรพ์/ โลกาภิวัตน์พลัน/เท่าทันยุคสมัย.โลกา • จอมทัพนำรัฐนาวา/ภัยพิบัตินัครา/พระพิพัฒน์ปัดเป่าโดยพลัน • ศูนย์รวมดวงมาน “สมานฉันท์”/ศูนย์ความผูกพัน/ย้ำให้ไทย “รักสามัคคี” ทรงนำอธิปไตยเสรี/ครองยุติธรรมวิถี/ทุกที่บัญญัติรัฐธรรมนูญ

 

ตอนที่ 6 กษัตริย์เกษตร (กาพย์ฉบัง 16)

สมเด็จพระราชชนนี/ย้ำพระนามภูบดี/ความมีว่า “พลังแห่งแผ่นดิน” พระเสโทท่วมพระกายไหลริน/ทั่วโลกยลยิน/ประจักษ์พยานนิรันดร์มา
• โครงการพระราชดำรินานา/สรรค์สุขประชา/เกินกว่าสามพันโครงการ
•  เฉกเช่น “เกษตรผสมผสาน”/หนึ่งแนวบริหาร/บันดาล “เศรษฐกิจพอเพียง”
•  ดิน-น้ำ-อากาศ ธ เผดียง/ปลูกพืชหล่อเลี้ยง/แฝกคาพาดินดำรง
•  ปลูกป่าพิทักษ์น้ำยืนยง/น้ำชุบชีพคง/ให้ป่าอุดมสมบูรณ์
•  เป็น “ป่ารักน้ำ” ทำนูล/น้ำรักพิทักษ์ทูน/เป็น “น้ำรักป่า” สามัคคีสองพระองค์ทรงศักดิ์จักรี/พระราชาพระราชินี/สองศรีพิทักษ์พสกไทย
• “โครงการฝนหลวง” ห่วงใย/ฝนแห่งน้ำพระทัย/ฉ่ำใสทั่วหล้าสากล
•  ฝนโปรยทั่วภูมิมณฑล/ชื่นฉ่ำชุ่มชนม์/สุขดลทั่วหน้าประชานันท์

 

ตอนที่ 7 กษัตริยนักประดิษฐ์-นักพัฒนา (กลอนสุภาพ)

พระนิสัยในการช่างสังเกต/พระภูเบศร์โปรดประดิษฐ์นิมิตสรรพ์/เฉกของเล่นยามเยาว์วัยหลายหลาก

พรรณ/ จนสร้างสรรค์ใช้งานจริงยิ่งศรัทธา/ทรงประดิษฐ์วิทยุ/ยามทรงพระเยาว์/เครื่องกลไกหลายเหล่าทรงศึกษาด้วยสังเกตลำดับขั้นมรรคา/ดัดแปลงมาแล้วประดิษฐ์ด้วยพระองค์/เมื่อทรงพระเจริญวันพระชันษา/ ยิ่งทรงช่างทางปัญญาพระประสงค์/เทคโนโลยีสื่อสารชาญจำนง/เฉกกล้องทรงถ่ายภาพนับนานา/อย่างอักษรและภาพคอมพิวเตอร์/ทรงประดิษฐ์ได้เลิศเลอหลายทีท่า/สคส.และสัญลักษณ์หลากลีลา/สร้างศรัทธามิ่งมงคลดลฤดี/อีกเรือใบสามประเภททรงเดชสร้าง/ออกแบบอย่างช่างเชี่ยวงานชาญวิถี/ทรงชนะเลิศประเทศไทยถึงสามปี/”เหรียญทอง” ที่เซียพเกมเปรมปรีชา/ทรงประดิษฐ์เครื่องสีข้าวกังหันสูบน้ำ ฯลฯ/ที่ค่าล้ำเกษตรไทยได้คุณค่า/โดยเฉพาะ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”/ได้สิทธิบัตรคู่หล้าประชาไทย

 

ตอนที่ 8 พระอัครศิลปิน (กลอนสุภาพ)

พระองค์ทรงสนพระทัยการถ่ายภาพ/แต่เยาว์ตราบปัจจุบันสมัย/เคยเผยแพร่ผ่านสื่อระบือไกล/ทั้งทรงใช้บันทึกงานเยี่ยมราษฎร/ทรงสืบศิลป์จากบรรพกษัตริย์/แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อนุสรณ์/เฉกงานศิลป์ตามวัดวาทรงอาทร/ซ่อมงานย้อนจิตรกรรมประติมากรรม/พระองค์เองทรงศึกษาและทรงวาด/กว่าร้อยภาพล้วนพิลาสชวนดื่มด่ำ/พระราชนิพนธ์และบทแปลวรรณกรรม/ทุกเล่มนำทั้งคุณค่าปริมาณ/ทั้ง “นายอินทร์ ฯ”-“ติโต”-“มหาชนก”/สำนวนยกคุณภาพมาตรฐาน/ทั่วโลกเทิดอัจฉริยะพระภูบาล/คีตการดุริยางคดนตรี/เพลงพระราชนิพนธ์ล้วนอมตะ/เปล่งสิปปะเลิศล้ำนำวิถี/ทั้งทำนองละบองบทรสกวี/สืบสุนทรีบรรพกษัตริย์รัฐเกรียงไกร/สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ/ขอพระราชานุญาตประกาศไข/เป็น “อัครศิลปิน” ปิ่นชาติไทย/พระสมัญญายิ่งใหญ่ชั่วกาลนาน

 

ตอนที่ 9 พระเกียรติก้องสากล (โคลงสี่สุภาพ)

ไทยเทศทุกทิศซ้อง เฉลิมศรี

หลายหลากเหรียญสดุดี เด่นหล้า
ปริญญาดุษฎีศรี กิตติมศักดิ์ ประสาทเฮย
เกริกเกียรติพระก้องฟ้า เฟื่องฟุ้งสากล

จนถ้อยจักถกถ้วน รางวัล

เฉก “แมกไซไซ” ฉัน อะคร้าว
“เทเลฟู้ด” อนันต์ อนรรฆค่า
หลายแหล่งทุกทั่วด้าว แซ่ซ้องสรรเสริญ

“ยูเอ็น” เชิญหลากร้อย “โครงการ-

-พระราชดำริ” ภูบาล ปกเกล้า ฯ
“ความสำเร็จสุงสุดงาน พัฒนามนุษย์”
โปรดพระราชทานเฝ้า เทิดเกล้า ฯ รางวัลถวาย

 

ตอนที่ 10 บทถวายชัยมงคล (วสันตดิลกฉันท์ 14)

หกสิบฉนำ ณ ไอศวรร- ยพระสรรพระธรรมครอง

เกินกว่าพระบูรณทำนอง ปุรกาลบุราณสมัย
นานกว่าประดาบุพกษัตริย์ ณประวัติการณ์ใด
ไพรัชประเทศฤไผทไทย ก็มิเทียบพระจักรี
ควรน้อมสำนึกพระกรุณา พระคุณาธิคุณพลี
เมตตาธิคุณอดุลศรี สิริราชย์ฉลองชัย
เกินพจน์ประพันธปริยาย อภิปรายกวีไข
ทบถ้วนพระเดชพิพิธไกร วรสรรพพระศรัทธา.
ด้วยทรงบำเพ็ญพระกรณีย์ ศุภศรีวิจรรยา
เจ็ดสิบเก้าฉนำพระชนมา- ยุเฉลิมพระภูมี
อัญเชิญพระศรีรตนตรัย พระสยามธิบดี
ดลฝ่าละอองปทธุลี สุสวัสดิ์นิรัติศัย
เป็นปิ่นประเทศนิกรชน นภดลเศวตชัย
ปกเกล้ากระหม่อมนิรสมัย จิรกาลนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสาร “ฟอร์มูลา”------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KQZHb

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน