บทความ

“เย็นศิระเพราะพระบริบาล”


เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 ผู้เขียนได้ประพันธ์บทร้อยกรองชื่อชุด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ทรู คอร์ปอเรชั่นและยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น(ยูบีซี) ได้ผลิตเป็นสื่อเผยแพร่ทางยูบีซี นับแต่ 9 มิถุนายน 2549 เป็นต้นมา และออกอากาศตลอดปี 2549 มีภาพพระราชประวัติและพระราชจริยวัตรประกอบ การอ่านทำนองเสนาะไพเราะจับใจโดยคุณวัฒนะ บุญจับ และคุณเทวีบุญจับ ผู้เคยชนะเลิศประกวดอ่านทำนองเสนาะมาแล้ว ผู้ชมหลายคนบอกว่า ทุกครั้งที่ได้ยินทำนองเสนาะ และเห็นที่ภาพปรากฏ อดน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้ตัว ในมหามงคลวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ นิตยสาร “ฟอร์มูลา” จึงขอถวายสดุดี และน้อมเกล้า ฯ ถวายชัยมงคล แสดงความจงรักภักดีแทบเบื้องพระบาทดังนี้

 

ตอนที่ 1 กตัญชลี (กลอนสุภาพ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท/วโรกาสมงคลดลสุขศรี/ข้าพระบาทขอถวายกตัญชลี/ทั้งชีวีแทบเบื้อง

พระบทมาลย์/นับแต่วันที่พระองค์ทรงครองราชย์/ประชาชาติร่มเย็นเป็นสุขศานต์/ทศพิธราชธรรมพระปณิธาน/ปฐมราชโองการกังวานงาม/”เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม/เพื่อประโยชน์สุขนำสู่ชาวสยาม”/ซึ้งดวงใจไทยทุกผู้อยู่ทุกนาม/ทุกเขตคามน้อมจงรักด้วยภักดี

 

ตอนที่ 2 พระผู้ทรงเป็นภูมิพลังแห่งแผ่นดิน (โคลงสี่สุภาพ)

ศรีศรีพระเกริกแกล้ว นวมินทร์

องค์ที่เก้าจักรินทร์ เพริศแพร้ว
พระเสโท ธ หลั่งริน ท่วมพระพักตร์ ประจักษ์แล
ถ้วนหกสิบฉนำแผ้ว ปกพื้นไผทสยาม

พระนามพระผ่านเผ้า “ภูมิพล”

“พลังแห่งแผ่นดิน” ดล ดิลกหล้า
ราชสกุล “มหิดล” สืบพระ ปิตุราชแล
ชนทุกเทศทั่วหน้า แหล่ล้วนสดุดี

 

ตอนที่ 3 พุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภก (โคลงสี่สุภาพ)

ภูมีพระเพริศพร้อม พระอุปถัมภ์

ถ้วนทุกศาสนะประจำ ประจักษ์แจ้ง
ลัทธิพิธีกรรม ทุกศาสน์ ประสิทธิ์แล
เลี้ยงหล่อโลกไร้แล้ง รื่นพื้นปฐพี

ภูบดีดื่มด่ำซึ้ง พุทธศาสน์

พุทธมามกะประกาศ ผนวชพร้อง
ธเสด็จออก-บิณฑบาต สังฆวัตร วิสิฐเฮย
ผองพสกจึ่งแซ่ซ้อง ซาบซึ้งอดิศัย

(ร่ายสุภาพ) @ คนไทยหลายเผ่าพ้อง นับเป็นน้องเป็นพี่ หลากสีสันศาสนา นับสืบมาบรรพกาล โดย ภูบาล ธ ปกเกล้า พระผ่านเผ้าประสาทประสิทธิ์ ชนใดชิดต่างศาสน์ ย่อมสามารถพลีกรรม ตามทำนองของตน ดลศีลธรรมอันดี โดยภูมีทรงอุปถัมภ์ ครรลองนำรัฐธรรมนูญ อันเทิดทูนสิทธิ์เสรีเป็นศรีแก่สยามด้าว พระบารมีอะเคื้ออะคร้าว เลิศล้ำคำไข

 

ตอนที่ 4 ทศพิธราชธรรม (โคลงสี่สุภาพ)

ภูวไนยครองแว่นแคว้น โดยธรรม

ปองประโยชน์สุขสัม- ฤทธิ์หล้า
ทศพิธราชธรรมนำ นิรมิต มลากแล
ชื่นเฉกฝนฉ่ำฟ้า ชุ่มชื้นผืนไผท

(ร่ายสุภาพ)  • ภูวไนยทรงสัมฤทธิ์ ด้วยทศพิธราชธรรม นำนิติสิบประการ เริ่มจาก “ทาน” หรือการให้ สอง “ศีล” ไท้ ธ ปฏิบัติ “บริจาค” วัตรเสียสละ “อาชวะ” ถือสัจจัง “มัทวัง” คืออ่อนโยน มิเอนโอนด้วย “ตบะ” ถือมานะบำเพ็ญเพียร ไม่เบียดเบียน “อวิหิงสา” หากเมตตาอภิรักษ์ “อักโกธะ” ชำนะโกรธ ไป่พิโรธด้วย “ขันติ” ทรงดำริใดอดกลั้น “อวิโรธนะ” มั่นคุณธรรม สิบข้อล้ำ ธ ธำรงภูธรทรงสฤษฏ์ถ้วน พระยิ่งแก้วเก้าล้วน เลิศหล้าธาตรี

ตอนที่ 5 กษัตริย์ยอดนักปกครอง (กาพย์ฉบัง 16)

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม/เพื่อประโยชน์สุขนำ/สู่มวลมหาชนชาวสยาม” •ปฐมราชโองการอันงาม/นวมินทราราม/เพ็ญถ้วนทศพิธราชธรรม์เป็นปิ่นราชะแห่งราชัน/งานหนักทุกวัน/ทั้งเดือนทั้งปีมิคลา นิติศาสตร์รัฐศาสตร์ศึกษา/เพื่อชาติประชา/สร้างสรรค์ครรลองยุติธรรม์ • สัมพันธ์ต่างประเทศพิเศษสรรพ์/ โลกาภิวัตน์พลัน/เท่าทันยุคสมัย.โลกา • จอมทัพนำรัฐนาวา/ภัยพิบัตินัครา/พระพิพัฒน์ปัดเป่าโดยพลัน • ศูนย์รวมดวงมาน “สมานฉันท์”/ศูนย์ความผูกพัน/ย้ำให้ไทย “รักสามัคคี” ทรงนำอธิปไตยเสรี/ครองยุติธรรมวิถี/ทุกที่บัญญัติรัฐธรรมนูญ

 

ตอนที่ 6 กษัตริย์เกษตร (กาพย์ฉบัง 16)

สมเด็จพระราชชนนี/ย้ำพระนามภูบดี/ความมีว่า “พลังแห่งแผ่นดิน” พระเสโทท่วมพระกายไหลริน/ทั่วโลกยลยิน/ประจักษ์พยานนิรันดร์มา
• โครงการพระราชดำรินานา/สรรค์สุขประชา/เกินกว่าสามพันโครงการ
•  เฉกเช่น “เกษตรผสมผสาน”/หนึ่งแนวบริหาร/บันดาล “เศรษฐกิจพอเพียง”
•  ดิน-น้ำ-อากาศ ธ เผดียง/ปลูกพืชหล่อเลี้ยง/แฝกคาพาดินดำรง
•  ปลูกป่าพิทักษ์น้ำยืนยง/น้ำชุบชีพคง/ให้ป่าอุดมสมบูรณ์
•  เป็น “ป่ารักน้ำ” ทำนูล/น้ำรักพิทักษ์ทูน/เป็น “น้ำรักป่า” สามัคคีสองพระองค์ทรงศักดิ์จักรี/พระราชาพระราชินี/สองศรีพิทักษ์พสกไทย
• “โครงการฝนหลวง” ห่วงใย/ฝนแห่งน้ำพระทัย/ฉ่ำใสทั่วหล้าสากล
•  ฝนโปรยทั่วภูมิมณฑล/ชื่นฉ่ำชุ่มชนม์/สุขดลทั่วหน้าประชานันท์

 

ตอนที่ 7 กษัตริยนักประดิษฐ์-นักพัฒนา (กลอนสุภาพ)

พระนิสัยในการช่างสังเกต/พระภูเบศร์โปรดประดิษฐ์นิมิตสรรพ์/เฉกของเล่นยามเยาว์วัยหลายหลาก

พรรณ/ จนสร้างสรรค์ใช้งานจริงยิ่งศรัทธา/ทรงประดิษฐ์วิทยุ/ยามทรงพระเยาว์/เครื่องกลไกหลายเหล่าทรงศึกษาด้วยสังเกตลำดับขั้นมรรคา/ดัดแปลงมาแล้วประดิษฐ์ด้วยพระองค์/เมื่อทรงพระเจริญวันพระชันษา/ ยิ่งทรงช่างทางปัญญาพระประสงค์/เทคโนโลยีสื่อสารชาญจำนง/เฉกกล้องทรงถ่ายภาพนับนานา/อย่างอักษรและภาพคอมพิวเตอร์/ทรงประดิษฐ์ได้เลิศเลอหลายทีท่า/สคส.และสัญลักษณ์หลากลีลา/สร้างศรัทธามิ่งมงคลดลฤดี/อีกเรือใบสามประเภททรงเดชสร้าง/ออกแบบอย่างช่างเชี่ยวงานชาญวิถี/ทรงชนะเลิศประเทศไทยถึงสามปี/”เหรียญทอง” ที่เซียพเกมเปรมปรีชา/ทรงประดิษฐ์เครื่องสีข้าวกังหันสูบน้ำ ฯลฯ/ที่ค่าล้ำเกษตรไทยได้คุณค่า/โดยเฉพาะ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”/ได้สิทธิบัตรคู่หล้าประชาไทย

 

ตอนที่ 8 พระอัครศิลปิน (กลอนสุภาพ)

พระองค์ทรงสนพระทัยการถ่ายภาพ/แต่เยาว์ตราบปัจจุบันสมัย/เคยเผยแพร่ผ่านสื่อระบือไกล/ทั้งทรงใช้บันทึกงานเยี่ยมราษฎร/ทรงสืบศิลป์จากบรรพกษัตริย์/แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อนุสรณ์/เฉกงานศิลป์ตามวัดวาทรงอาทร/ซ่อมงานย้อนจิตรกรรมประติมากรรม/พระองค์เองทรงศึกษาและทรงวาด/กว่าร้อยภาพล้วนพิลาสชวนดื่มด่ำ/พระราชนิพนธ์และบทแปลวรรณกรรม/ทุกเล่มนำทั้งคุณค่าปริมาณ/ทั้ง “นายอินทร์ ฯ”-“ติโต”-“มหาชนก”/สำนวนยกคุณภาพมาตรฐาน/ทั่วโลกเทิดอัจฉริยะพระภูบาล/คีตการดุริยางคดนตรี/เพลงพระราชนิพนธ์ล้วนอมตะ/เปล่งสิปปะเลิศล้ำนำวิถี/ทั้งทำนองละบองบทรสกวี/สืบสุนทรีบรรพกษัตริย์รัฐเกรียงไกร/สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ/ขอพระราชานุญาตประกาศไข/เป็น “อัครศิลปิน” ปิ่นชาติไทย/พระสมัญญายิ่งใหญ่ชั่วกาลนาน

 

ตอนที่ 9 พระเกียรติก้องสากล (โคลงสี่สุภาพ)

ไทยเทศทุกทิศซ้อง เฉลิมศรี

หลายหลากเหรียญสดุดี เด่นหล้า
ปริญญาดุษฎีศรี กิตติมศักดิ์ ประสาทเฮย
เกริกเกียรติพระก้องฟ้า เฟื่องฟุ้งสากล

จนถ้อยจักถกถ้วน รางวัล

เฉก “แมกไซไซ” ฉัน อะคร้าว
“เทเลฟู้ด” อนันต์ อนรรฆค่า
หลายแหล่งทุกทั่วด้าว แซ่ซ้องสรรเสริญ

“ยูเอ็น” เชิญหลากร้อย “โครงการ-

-พระราชดำริ” ภูบาล ปกเกล้า ฯ
“ความสำเร็จสุงสุดงาน พัฒนามนุษย์”
โปรดพระราชทานเฝ้า เทิดเกล้า ฯ รางวัลถวาย

 

ตอนที่ 10 บทถวายชัยมงคล (วสันตดิลกฉันท์ 14)

หกสิบฉนำ ณ ไอศวรร- ยพระสรรพระธรรมครอง

เกินกว่าพระบูรณทำนอง ปุรกาลบุราณสมัย
นานกว่าประดาบุพกษัตริย์ ณประวัติการณ์ใด
ไพรัชประเทศฤไผทไทย ก็มิเทียบพระจักรี
ควรน้อมสำนึกพระกรุณา พระคุณาธิคุณพลี
เมตตาธิคุณอดุลศรี สิริราชย์ฉลองชัย
เกินพจน์ประพันธปริยาย อภิปรายกวีไข
ทบถ้วนพระเดชพิพิธไกร วรสรรพพระศรัทธา.
ด้วยทรงบำเพ็ญพระกรณีย์ ศุภศรีวิจรรยา
เจ็ดสิบเก้าฉนำพระชนมา- ยุเฉลิมพระภูมี
อัญเชิญพระศรีรตนตรัย พระสยามธิบดี
ดลฝ่าละอองปทธุลี สุสวัสดิ์นิรัติศัย
เป็นปิ่นประเทศนิกรชน นภดลเศวตชัย
ปกเกล้ากระหม่อมนิรสมัย จิรกาลนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นิตยสาร “ฟอร์มูลา”------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KQZHb
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th