บทความ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน

 

สายยศ สุวรรณหงษ์ ผู้ควบคุมงานด้านกิจกรรมพิเศษ งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ เปิดเผยว่า

“เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ฯ บริษัท สื่อสากล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จึงมีความตั้งใจที่จะจัด “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน” เพื่อเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ”

โดยนิทรรศการดังกล่าว ประกอบด้วย นิทรรศการเรื่อง “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” โดยกระทรวงพลังงาน ตัวอย่างวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สบู่ดำ ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ตัวอย่างเครื่องยนต์ที่ผ่านการทดลองใช้พลังงานทดแทน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (เอมเทค) รถยนต์ ฟอร์ด เอสเคพ และโฟคัส ซึ่งผ่านการทดลองใช้แกสโซฮอล ตามโครงการพระราชดำริ

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน ณ บริเวณบูธ A07 บนพื้นที่ 1,380 ตรม. อาคารชาลเลนเจอร์ 1ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2549

 

สื่อสากล ฯ เปิดโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”
จัด “MOTOR EXPO 2006 GRAND CHARITY NIGHT”

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานกรรมการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์

ครั้งที่ 23″ เปิดเผยว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานมีนโนบายให้งานมหกรรมยานยนต์ มีส่วนส่งเสริมวงการยานยนต์ และการศึกษาของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้กำหนดวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานของทุกปีเป็น “วันมหากุศล” (GRAND CHARITY DAY) พร้อมทั้งจัดงาน”คืนมหากุศล” (GRAND CHARITY NIGHT) โดยนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรในวันดังกล่าว รวมกับเงินบริจาคของบริษัทรถยนต์บริจาคเพื่อการกุศล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้เป็นแกนนำชักชวน
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่องค์การด้านยานยนต์ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมไปถึงองค์การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ซึ่งผลการจัดงานนับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร”

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 และการจำหน่ายบัตรงาน กาลาดินเนอร์ MOTOR EXPO 2005 GRAND CHARITY NIGHT ในคืนวันเดียวกันเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท มอบให้แก่ องค์การด้านการศึกษาและยานยนต์ 9 องค์กร อาทิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/สถาบันยานยนต์/สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย/สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย / สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย/สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย/สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ

สำหรับปีนี้ ขวัญชัย เผยว่า “บริษัท ฯ เล็งเห็นว่า การบริจาคเงินสนับสนุนองค์การต่างๆ เพียงบางส่วนไม่สามารถก่อให้เกิดความแข็งแกร่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมยานยนต์ และประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ “มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด” ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกรรมการ”

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย โดยบริษัท ฯ เชื่อมั่นว่า โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ในทุกส่วนของสังคมไทย จากการที่ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และคุณธรรมสูงขึ้น อันจะนำไปสู่บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 

“มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ”
เว้นวรรค รอฮอลล์ สร้างเสร็จ ปี ’52

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ หรือ

THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO เปิดเผยว่า “ปีหน้านี้ บริษัท ฯ จะละเว้นการจัดงาน THE 2 rd NORTHERN MOTOR EXPO หรือ มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ที่ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีสถานที่จัดงานที่ถาวร”

“การจัดงาน มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่บริษัท ฯ ต้องประสบปัญหาขาดทุนถึง 10 ล้านบาท เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ หรือฮอลล์ สำหรับจัดงาน ทำให้ต้องแบกภาระค่าเช่าโดม ติดแอร์ จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสูงถึง 14 ล้านบาท และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ คิดเป็นงบประมาณในการจัดงานทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท ดังนั้นบริษัท ฯ จึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานมหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ออกไปจนกว่าจะมีฮอลล์แสดง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2552″

มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นงานแสดงยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของรถยนต์ไปสู่ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ ขวัญชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2550 บริษัท ฯ จะจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ปรับอากาศทั้งหลัง มีพื้นที่จัดแสดงขนาด 10,000-12,000 ตรม. งบประมาณการลงทุนราว 17 ล้านบาท และในปี 2550 บริษัท ฯ มีแผนที่จะขยายการจัดงานไปยังภาคใต้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ของ 3 จังหวัดคือ ภูเก็ต สงขลา (หาดใหญ่) และสุราษฎร์ธานี”

 ------------------------------
เรื่องโดย : นายเอกซ์โป
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/591Ay
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th