ข่าวมหกรรมฯ

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน

 

สายยศ สุวรรณหงษ์ ผู้ควบคุมงานด้านกิจกรรมพิเศษ งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23″ เปิดเผยว่า

“เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ฯ บริษัท สื่อสากล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จึงมีความตั้งใจที่จะจัด “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน” เพื่อเทิดพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ”

โดยนิทรรศการดังกล่าว ประกอบด้วย นิทรรศการเรื่อง “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” โดยกระทรวงพลังงาน ตัวอย่างวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สบู่ดำ ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ตัวอย่างเครื่องยนต์ที่ผ่านการทดลองใช้พลังงานทดแทน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (เอมเทค) รถยนต์ ฟอร์ด เอสเคพ และโฟคัส ซึ่งผ่านการทดลองใช้แกสโซฮอล ตามโครงการพระราชดำริ

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน ณ บริเวณบูธ A07 บนพื้นที่ 1,380 ตรม. อาคารชาลเลนเจอร์ 1ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2549

 

สื่อสากล ฯ เปิดโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”
จัด “MOTOR EXPO 2006 GRAND CHARITY NIGHT”

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานกรรมการจัดงาน “มหกรรมยานยนต์

ครั้งที่ 23″ เปิดเผยว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานมีนโนบายให้งานมหกรรมยานยนต์ มีส่วนส่งเสริมวงการยานยนต์ และการศึกษาของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้กำหนดวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานของทุกปีเป็น “วันมหากุศล” (GRAND CHARITY DAY) พร้อมทั้งจัดงาน”คืนมหากุศล” (GRAND CHARITY NIGHT) โดยนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรในวันดังกล่าว รวมกับเงินบริจาคของบริษัทรถยนต์บริจาคเพื่อการกุศล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้เป็นแกนนำชักชวน
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่องค์การด้านยานยนต์ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมไปถึงองค์การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ซึ่งผลการจัดงานนับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร”

ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22″ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 และการจำหน่ายบัตรงาน กาลาดินเนอร์ MOTOR EXPO 2005 GRAND CHARITY NIGHT ในคืนวันเดียวกันเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท มอบให้แก่ องค์การด้านการศึกษาและยานยนต์ 9 องค์กร อาทิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/สถาบันยานยนต์/สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย/สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย / สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย/สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย/สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ

สำหรับปีนี้ ขวัญชัย เผยว่า “บริษัท ฯ เล็งเห็นว่า การบริจาคเงินสนับสนุนองค์การต่างๆ เพียงบางส่วนไม่สามารถก่อให้เกิดความแข็งแกร่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมยานยนต์ และประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ “มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด” ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกรรมการ”

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย โดยบริษัท ฯ เชื่อมั่นว่า โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ในทุกส่วนของสังคมไทย จากการที่ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และคุณธรรมสูงขึ้น อันจะนำไปสู่บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 

“มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ”
เว้นวรรค รอฮอลล์ สร้างเสร็จ ปี ’52

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ หรือ

THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO เปิดเผยว่า “ปีหน้านี้ บริษัท ฯ จะละเว้นการจัดงาน THE 2 rd NORTHERN MOTOR EXPO หรือ มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ที่ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีสถานที่จัดงานที่ถาวร”

“การจัดงาน มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่บริษัท ฯ ต้องประสบปัญหาขาดทุนถึง 10 ล้านบาท เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ หรือฮอลล์ สำหรับจัดงาน ทำให้ต้องแบกภาระค่าเช่าโดม ติดแอร์ จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสูงถึง 14 ล้านบาท และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ คิดเป็นงบประมาณในการจัดงานทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท ดังนั้นบริษัท ฯ จึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานมหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ออกไปจนกว่าจะมีฮอลล์แสดง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2552″

มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นงานแสดงยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของรถยนต์ไปสู่ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ ขวัญชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปี 2550 บริษัท ฯ จะจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ปรับอากาศทั้งหลัง มีพื้นที่จัดแสดงขนาด 10,000-12,000 ตรม. งบประมาณการลงทุนราว 17 ล้านบาท และในปี 2550 บริษัท ฯ มีแผนที่จะขยายการจัดงานไปยังภาคใต้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ของ 3 จังหวัดคือ ภูเก็ต สงขลา (หาดใหญ่) และสุราษฎร์ธานี”

 ------------------------------
เรื่องโดย : นายเอกซ์โป
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ : ข่าวมหกรรมฯ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/591Ay

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน