บทความ

ในหลวงของเรา


เดือนมิถุนายน 2549 ห้วงเวลามหามงคลแก่ชนชาวสยาม เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พสกนิกรชาวไทยล้วนมีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้น

มีเหตุการณ์ที่เป็นประวัติศาสตร์โลกหลายเหตุการณ์ นับเนื่องแต่การที่คนไทยมีพระมหากษัตริย์ครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกนั้นเป็นประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ก็คือ ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ที่ราษฎรแสดงออกด้วยความพร้อมเพรียงทั่วประเทศ

โดยเฉพาะวันประวัติศาสตร์โลก 9 มิถุนายน 2549 วันซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า หลอมดวงใจสวมเสื้อสีเหลืองถวายพระพรกึกก้องกัมปนาทด้วยเสียงเปล่ง ระคนน้ำตาแห่งความปลื้มปีติ

“ทรงพระเจริญ…ทรงพระเจริญ…ทรงพระเจริญ”

ราษฎรที่มีโอกาสรอเฝ้าเต็มลานพระบรมรูปทรงม้า ไหลทะลักออกไปเต็มถนนราชดำเนินนอก แลเป็นคลื่นสีเหลืองอร่ามยาวสุดสายตา

ทรงมีพระพักตรแช่มชื่น ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงโบกพระหัตถ์รับคำถวายพระพรชัยมงคลโดยพสกนิกรชาวไทยทุกคนอดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาด้วยความปลาบปลื้ม พร้อมกับก้มลงกราบแผ่นดินเบื้องหน้า

หลังการถวายพระพรจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร และจากนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภา และประธานศาลฎีกาแล้ว ทรงมีพระราชดำรัสตอบผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท มีความบางตอนว่าดังนี้

“ขอขอบใจทุกๆ คน จิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่าย ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น”

“นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเรา สามารถร่วมมือร่วมใจกันและรักษา และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่ง”

“ประการแรก คือ การที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญ ต่อกายต่อใจต่อกัน”

“ประการที่สอง คือ การที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ”

“ประการที่สาม คือ การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน”

“ประการที่สี่ คือ การที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง เที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผล”

“หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกัน ในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลในกายในใจคนไทย ก็มั่นใจว่า ประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ไปได้”

และครั้งนั้น ประชาชนผู้มาเฝ้าถวายพระพรต่างก็เปล่งเสียงถวายพระพรกันอย่างกึกก้อง ขอให้ทรงพระเจริญ และทรงพระเจริญ

เหนือกว่านั้น ในวโรกาสเดียวกันนี้ พระราชอาคันตุกะจากต่างดินแดนถึง 25 ประเทศ ได้สละเวลาเสด็จมาร่วมงานพระราชพิธีตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จของรัฐบาลไทย

โดยระดับพระประมุขมีด้วยกัน 13 พระองค์ จากประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย กัมพูชา บรูไน สวีเดน โมนาโค คูเวต กาตาร์ จอร์แดน ลักเซมเบิร์ก เลโซโธ สวาซิแลนด์ และ ลิกเตนสไตน์

พระสวามีและพระราชินีจาก 3 ประเทศ คือ เดนมาร์ค สเปน และโมรอคโค

มกุฎราชกุมารจาก 6 ประเทศ คือ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เบลเยียม ตองกา ภูทาน และสหรัฐอารับเอมิเรตส์

พระราชวงศ์จาก 3 พระองค์ คือ บาห์เรน โอมาน และสหราชอาณาจักร

โดยเฉพาะเจ้าหญิงลัลลา ซัลลา เบนนานี พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเมดที่ 6 แห่งราชอาณาจักรโมรอคโค นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โมรอคโค ที่พระชายาของกษัตริย์ซึ่งมีตำแหน่งเจ้าหญิงได้ออกมหาสมาคมเคียงคู่พระมหากษัตริย์

และทางด้านราชอาณาจักรภูทาน มกุฎราชกุมาร จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ปัจจุบันมีพระชนมายุ 26 พรรษา ได้เสด็จ ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมาเยือนประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้เคยเสด็จ ฯ เยือนไทยเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้ง

ในราชวโรกาสนี้ มกุฎราชกุมารแห่งภูทานทรงปลาบปลื้มในการเสด็จ ฯ ร่วมฉลองงานพระราชพิธีอย่างมาก ทรงออกแถลงการณ์ขอบคุณคนไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรีพร้อมทั้งยังถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเกษมสำราญ

ทรงถือเป็นวโรกาสแห่งมหามงคลสมัยเป็นพิเศษ และเป็นเหตุการณ์ที่งดงาม และควรค่าแก่การจดจำอย่างมากสำหรับพระองค์

และครั้งนั้น การเสด็จ ฯ เยือนไทยตามสถานที่ต่างๆ ยังทรงได้รับความปลาบปลื้มจากชาวไทย ในพระจริยวัตรของเจ้าชายหนุ่มภูทาน เรียบง่าย และไม่ถือพระองค์ ตลอดระยะเวลาที่มาประทับในราชอาณาจักรไทย

อนึ่ง ในราชวโรกาสเดียวกัน เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน 2549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินี และผู้แทนพระองค์ทั้ง 25 ประเทศ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบพระทัยพระประมุข และพระราชวงศ์ต่างๆ ดังมีความตอนหนึ่งว่าดังนี้

“หม่อมฉันพร้อมทั้งรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ถือว่าการเสด็จมาร่วมงานครั้งนี้เป็นศุภนิมิตแห่งไมตรีจิตอย่างแท้จริง และมีความหมายสำคัญอันควรจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุว่า”

“เป็นครั้งแรกที่พระประมุข และพระราชวงศ์จากราชอาณาจักรต่างๆ เสด็จมาประชุม ณ ราชอาณาจักรไทยโดยพร้อมเพรียงกัน”

“สิ่งนั้นย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่จะเกื้อกูลให้สัมพันธภาพ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างราชตระกูล และราชอาณาจักรทั้งปวงดำรงมั่นคง ทั้งเจริญงอกงามและแน่นแฟ้น ยิ่งๆ ขึ้นไป”

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสขอบพระทัยแล้ว สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุส ซาลาม ในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระประมุข และพระราชวงศ์ทั้ง 25 ประเทศ ได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังมีความตอนหนึ่งว่าดังนี้

“ฝ่าพระบาท”

“ข้าพระองค์ องค์พระประมุข และพระราชอาคันตุกะทุกพระองค์ ได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ ก็เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นที่รักของพระองค์ ด้วยความเคารพ ชื่นชมในพระบารมีเป็นล้นพ้น ตลอดจนเพื่อความปรารถนาดีอย่างจริงใจให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกคน”

“ฝ่าพระบาท”

“60 ปี ที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ มิได้เป็นเพียง 60 ปีในประวัติศาสตร์ของชาติไทย แต่เป็น 60 ปีที่ประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกคน เป็นประวัติศาสตร์ที่ประสบทั้งสิ่งดีและสิ่งร้าย ทั้งความปลื้มปีติและความโศกเศร้า ทั้งเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดี และเรื่องที่น่าสิ้นหวัง”

“และทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระราชปรีชาญาณ พระสติปัญญา พระวิริยะอุตสาหะ ตลอดจนความองอาจและกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่อย่างท่วมท้น ในการนำพาประเทศให้พ้นภัย”

“พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนของพระองค์ตลอดมา”

นี้คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยและของโลก------------------------------
เรื่องโดย : บรรเจิด ทวี
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน สิงหาคม ปี 2549
คอลัมน์ : เล่นท้ายเล่ม
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/le2wg
อัพเดทล่าสุด
8 Oct 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
2,090,000
3.
2,229,000
4.
779,000
5.
3,590,000
7.
1,316,000
8.
1,749,000
9.
1,699,000
11.
3,299,000
12.
5,399,000
13.
6,799,000
14.
3,249,000
15.
4,980,000
16.
53,500,000
18.
3,600,000
19.
13,500,000
20.
6,799,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th