บทความ

สคบ. จ๊ะ


ชื่นมื่นปีใหม่กันไปเรียบร้อย ทั้งนักขาย นักการตลาด ที่ทำยอดขายกันทะลุทะลวงเฉียด 4 แสนคันเข้าไปโน่นแถมฟากรัฐก็โครมครามออกมาว่า เศรษฐกิจไทยจะเติบโตกันถึง 4.9 % ในปี 2545 นี้

ก็ได้ยิ้มแย้มกันถ้วนหน้าฉลองปีใหม่นะครับ

มีข่าวยกขบวนกันไปประท้วงที่เมืองทองธานี ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ผ่านมาเลยแวะไปเก็บความรู้ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาฝากกัน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ให้ความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค โดยบัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคไว้ในมาตรา 57 ว่า “สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 2) พศ. 2541 ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ได้แก่สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภครวมตลอดถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ อย่างถูกต้องและเพียงพอที่จะไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยไม่เป็นธรรม

2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยความสมัครใจของผู้บริโภค และปราศจากการชักจูงใจอันไม่เป็นธรรม

3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับสินค้าหรือบริการที่ปลอดภัยมีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมแก่การใช้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว

4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ

5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามข้อ 1, 2, 3 และ 4 ดังกล่าว

แถมด้วยกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ที่มีการร้องเรียนและสรุปกันไปแล้วด้วยคำโฆษณาที่ว่า “เจ้าแห่งสถิติประหยัดน้ำมัน 37.47/34.92 กม./ลิตร รุ่น 2,800 เทอร์โบ/รุ่น 2,500 เทอร์โบ” คงไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อไหนนะครับ

คณะกรรมการวินิจฉัยสรุปว่า เป็นการใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นเท็จตามมาตรา 22 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พศ. 2522

โดยมีผลการดำเนินงาน คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาใช้อำนาจตามมาตรา 27(2) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พศ. 2522 มีคำสั่งห้ามบริษัท ฯ ใช้ข้อความโฆษณาว่า “…เจ้าแห่งสถิติประหยัดน้ำมัน” หรือข้อความอื่นใดที่มีความหมายทำนองเดียวกันในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา

ก็แค่เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังเท่านั้น ส่วนขบวนที่แวะมาเยี่ยมที่เมืองทองธานีนั้น กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้ข่าวเมื่อไร จะเอามาเล่าสู่กันฟังตามปกติ

จั่วหัวเอาไว้ว่าเศรษฐกิจไทย ฟื้นตัวสูงปรี๊ด เลยมีข้อมูลมาฝากอีกเรื่อง

เศรษฐกิจไทยในช่วงเก้าเดือนแรกที่ผ่านมา ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่าขยายตัวถึง 4.9 % ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน และเป็นการขยายตัวที่ดีขึ้นต่อเนื่อง จากร้อยละ 3.9 ในไตรมาสแรกเพิ่มเป็นร้อยละ 5.1 และ 5.8 ในไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สามตามลำดับ

เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพแสดงถึงการลงทุนภาคเอกชนและปริมาณการส่งออก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ค่าเงินมีเสถียรภาพ และเงินสำรองทางการเพิ่มขึ้นคิดเป็นเกือบสามเท่าตัวของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น การจ้างงานดีขึ้น มีอัตราการว่างงานที่ต่ำลง

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี แม้จะมีความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรจากน้ำท่วมบ้าง แต่เป็นเพียงเล็กน้อยเครื่องชี้เศรษฐกิจในเดือนตุลาคม ชี้ว่า การจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อสินค้าคงทน และการลงทุนภาคเอกชนยังตอบสนองต่อภาวะดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งแนวโน้มปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิรักจะยังไม่ลุกลามถึงขั้นโจมตีทางทหารภายในปีนี้

คาดว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี เศรษฐกิจไทยจะยังขยายตัวได้ในระดับดี ประมาณร้อยละ 4.9โดยมีอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 0.5

เรื่องสุดท้ายที่ยังไงก็หลีกไม่พ้น เพราะเกี่ยวเนื่องใกล้ตัวเหลือเกิน แต่ว่าเริ่มต้นกันมาตั้งนานแล้วไม่ค่อยมีใครยกขึ้นมาพูดจากัน เป็นเรื่องที่องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT) หรือที่เรียกว่า “EARTH SUMMIT” ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีผู้นำระดับโลกเข้าร่วมประชุม รวม 179 ประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2535 โน่น

ในการประชุมครั้งนั้นได้มีการลงนามและรับรองเอกสารที่สำคัญ 5 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ แผนปฏิบัติการ 21 (AGENDA 21) ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยประเทศไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรอง ต่อแผนฯ นี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2535มีผลให้ประเทศไทยต้องมีการจัดทำ “แผนปฏิบัติการ 21 สำหรับประเทศไทย” ขึ้น

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 แต่งตั้ง “คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”รับผิดชอบการดำเนินงานตาม พันธะกรณี โดยจัดทำ แผนปฏิบัติการ 21 คือทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวความคิดที่พยายามเสนอว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยปราศจากการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือระบบธรรมชาติ และวิธีชีวิตของชุนชน เป็นการพัฒนาที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุข และมีคุณค่า

การพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดได้ จะต้องมีวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมโดยเกื้อกูลต่อวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งกระจายผลประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ด้านของรถยนต์ คงมีผลกระทบไม่ค่อยมากเท่าใดนักเพราะโรงงานประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเฉพาะทางอยู่แล้ว ทั้งที่แหลมฉบัง กับมาบตาพุด มีการจัดการกับทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีอยู่แล้ว คงไม่ค่อยวุ่นวายเท่าใดนัก

แต่ที่เก็บมาฝากเพราะทราบดีว่า ท่านผู้ใช้รถทั้งหลายก็เป็นผู้ที่มีภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ก็ได้แต่หวังว่าทุกท่านคงทราบภาระหน้าที่นี้ดีเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวเหลือเกิน เป็นเรื่องในชุมชนของท่านเองอยู่แล้ว

เสียแต่ชุมชนเมืองนี้ หลังคาบ้านแทบจะเกยกันแต่ไม่รู้จักกันก็มี

ท่านอยู่ในประเภทนี้หรือเปล่า ?------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2546
คอลัมน์ : โค้งอันตราย
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/fxXAc
อัพเดทล่าสุด
24 Mar 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
53,500,000
3.
3,600,000
4.
4,539,000
5.
1,184,000
6.
1,270,000
7.
746,000
8.
781,000
9.
1,158,000
13.
392,000
14.
672,000
15.
837,000
16.
445,000
17.
457,000
18.
13,339,000
19.
2,999,000
20.
1,749,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง