บทความ

ฟัง-คิด-พูด-ทำ “ดี”


ประเทศไทยและชาติไทยมีประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวกับชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญอยู่มากมายตลอดปี

แต่ที่ข้าพเจ้าคิดว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดอย่างข้าพเจ้า คือเราจะคอยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งทางราชการถือเป็น”วันชาติ” ด้วย

ที่คนไทยคอยวันนี้ไม่ใช่จะเร่งวันเร่งคืนให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุเจริญขึ้นโดยเร็วหากแต่ปรารถนาที่ได้รับฟังพระราชดำรัส ที่จะพระราชทานแก่พสกนิกรทั้งที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนรับพระราชทานใส่เกล้าใส่กระหม่อมผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์ไปทั่วโลก ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนั้น

ทั้งนี้เพราะในพระราชดำรัสแต่ละปีนั้น นอกจากจะได้รับพระราชทานข้อคิดต่างๆอันมีสาระควรแก่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอัญเชิญไปประพฤติปฏิบัติแล้วยังได้รับพระราชทานพรอันเป็นมงคลก่อนปีใหม่ที่จะตามมาอีกด้วย

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าคงจำได้ดีว่า ในพระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงประกาศแรกเสด็จถวัลย์ราชสมบัติเมื่อ 56ปีมาแล้วนั้น มีอมตวาจาที่ผู้คนยังซาบซึ้งมิวาย โดยที่พระองค์ตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ตลอด 75 ปี ในพระชนมชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงยึดมั่นใน “ธรรม”ที่พระองค์ทรงประกาศไว้ทุกประการ “ธรรม” ที่ว่านี้คือ “ธรรมะสำหรับพระมหากษัตริย์ 10 ประการ” หรือที่เรียกว่า”ทศพิธราชธรรม” นั่นเอง

“ทศพิธราชธรรม” นั้น ได้แก่
ทาน – การให้ การเสียสละในสิ่งที่ควรให้
ศีล – ความประพฤติปฏิบัติที่ดี รวมทั้งข้อห้ามประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวง
บริจาค – การเสียสละ
อาชวะ – ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์
มัทวะ -ความไม่มัวเมา (ในกิเลส)
ตบะ – การบำเพ็ญตนเพื่อลดกิเลสด้วยการข่มใจ
อักโกธะ – ความไม่โกรธ
อวิหิงสา – ความไม่เบียดเบียน
ขันติ – ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พึงพอใจ
อวิโรธนะ – ความไม่ประพฤติผิดธรรมจริยา

เมื่อพิจารณาจากธรรมทั้ง 10 ประการนี้แล้วเราพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยทุกพระองค์ทรงยึดมั่นเป็นอันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ พระองค์ทรงบำเพ็ญธรรมะได้เต็มเปี่ยมทั้ง 10 ประการเป็นที่ยิ่งซึ่งไม่แต่พสกนิกรชาวไทยเท่านั้น ที่จะยกย่องชื่นชมในพระมหาบารมี และพระปรีชาญาณของพระองค์หากแต่บุคคลและองค์กรต่างๆ ในหลายประเทศทั่วโลกก็สดุดีสรรเสริญในพระเกียรติคุณอันยากยิ่งที่จะมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกเทียบเทียมได้ในโลกยุคใหม่นี้ดังเช่นโครงการในพระราชดำริมากมายที่องค์กรต่างประเทศยอมรับและยกย่อง อย่าง รางวัลแมกไซไซที่ขอพระราชทานมอบแก่โครงการของพระองค์

เมื่อกล่าวถึง “ทศพิธราชธรรม” แล้ว อดที่จะคิดถึงรัฐบาลตลอดจนนักบริหารงานสมัยใหม่ชอบพูดถึงการบริหารหรือการจัดการงานในองค์กรโดยหลัก “ธรรมาภิบาล” หรือ GOOD GOVERNANCE เสียมิได้หลัก “ธรรมาภิบาล” (ธรรม+อภิบาล) นั้น ถ้าจะปรับเข้าหลักพระพุทธศาสนา ก็คงจะได้หลายหัวข้อทั้ง “สังคหวัตถุ4″ (ธรรมที่เป็นเครื่องสงเคราะห์กันและกันให้ยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน อันได้แก่ ทาน-การแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อกัน,ปิยวาจา-การพูดจาน่ารักน่านิยมนับถือ, อัตถจริยา-การบำเพ็ญประโยชน์ต่อกัน และ สมานัตตตา-การวางตนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ถือตัว เข้ากับใครก็ได้พอเหมาะพอควรแก่กาลเทศะ)

หรือธรรมะข้อที่ชื่อ “พรหมวิหาร 4″ หรือธรรมะประจำใจของพระพรหม คือ เมตตา-ความรักความปรารถนาที่อยากให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณา-ความสงสาร ความเห็นใจ ช่วยคิดหาหนทาง ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตา-ความรู้สึกพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุข ก็แช่มชื่นเบิกบานใจไปด้วย และ อุเบกขา-การวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง

แม้หลักการย่อๆ ใน “ธรรมาภิบาล” ก็อาจจำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันขอแต่ละคนได้ เช่น ความโปร่งใส(TRANSPARENCY) ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีในตน การมีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้(ACCOUNTABILITY) การให้ทุกคนมีส่วนร่วม (PARTICIPATION)หรือการทำสิ่งใดด้วยสิ่งที่คาดว่าน่าจะคาดการณ์ได้ (PREDICTABILITY)รวมทั้งหัวข้อที่รัฐบาลปัจจุบันชอบกล่าวถึงนักคือ “บูรณาการ” หรือการงานที่มีความเชื่อมโยง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(INTEGRITY) ฯลฯ เหล่านี้ก็ล้วนแล้วเป็นข้อดีในการประพฤติปฏิบัติให้พบความสำเร็จซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วคงเป็นเสมือน “พร” (วร=ประเสริฐ) หรือที่โบราณเรียกให้ดูขลังว่า “เป็นมงคล”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงคิด-ตรัส (พระราชดำรัส) และทรงกระทำแต่สิ่งที่เป็นมงคลการได้ฟังและรับพระราชดำรัสไว้เหนือเกล้าเพื่อปฏิบัติตามรอยพระบาทนั้น จึงเป็นมงคลโดยมิพักสงสัย

ขอความสุขปีใหม่จงมีแด่ท่านผู้อ่านตลอดไปตลอดปีเทอญ------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม ซองทอง
ภาพโดย : -
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน มกราคม ปี 2546
คอลัมน์ : ชีวิตคือความรื่นรมย์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ChQoW
อัพเดทล่าสุด
10 Apr 2018

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
3,299,000
2.
5,399,000
3.
6,799,000
4.
3,249,000
6.
53,500,000
8.
3,600,000
9.
4,539,000
10.
13,339,000
11.
2,999,000
12.
1,749,000
13.
1,800,000
15.
499,000
16.
979,000
17.
990,000
18.
4,090,000
19.
1,699,000
20.
13,500,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th

บทความที่เกี่ยวข้อง