แวดวงรถยนต์

เอสโซ ปันน้ำใจพาน้องกลับห้องเรียน ที่ จ. น่าน


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สโมสรพนักงานเอสโซ และพนักงานบริษัทในเครือเอกซอนโมบิล ในประเทศไทย ร่วมกันทํากิจกรรมสันทนาการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อ. นาน้อย จ. น่าน

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสานต่อโครงการ “เอสโซ ปันน้ำใจพาน้องกลับห้องเรียน” โดยร่วมกับผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน เอสโซ ทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และ “สโมสรพนักงานเอสโซ”

 

ดร. ทวีศักดิ บรรลือสินธุ์ กรรมการ มาโนช มั่นจิตจันทรา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ และมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 เครื่อง มูลค่า 247,600 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะความรู้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา เสื้อผ้าเด็กเล็กมูลค่า 10,000 บาท และ อุปกรณ์ทาสีอาคารเรียน มูลค่า 4,768 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,368 บาท โดย บุญแต่ง ใจจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เป็นผู้รับมอบ

 

พร้อมกันนี้ ยังได้สนับสนุนโรงเรียนบ้านสว้า อ. บ่อเกลือ จ. น่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,510 บาท ประกอบด้วย เงินบริจาคสนับสนุนโครงการ โรงเรือนปลูกผัก มูลค่า 142,000 บาท ระบบน้ำในโรงเรียน มูลค่า 178,510 บาท เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก มูลค่า 15,000 บาท และทุนการศึกษาจำนวน 142 ทุน มูลค่า 426,000 บาท รับมอบโดย ปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ประธานชมรมนักจัดการศึกษาในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว้า เพื่อนำไปปรับปรุงระบบน้ำในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียน รวมถึงมีโรงเรือนปลูกผักเพื่อเรียนรู้งานเกษตร นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่สาธิตการจัดการแปลงปลูกผักในฤดูฝนให้ชุมชน ผลผลิตที่ได้จากโรงเรือนปลูกผักจะนําไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์ร้านค้า และใช้ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โดยแต่ละปีโรงเรียนต้องการผักประมาณ 14 ตัน

 

เอสโซ ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการขยายกลุ่มนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยใช้ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ ISEE ของ กสศ. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนกลุ่มนี้ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดย เอสโซ่ (ประเทศไทย)ฯ เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่ใช้ระบบ ISEE จาก กสศ. ค้นหานักเรียนยากจนพิเศษ เพื่อจัดกิจกรรมสนับสนุน และประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อครบปีการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤศจิกายน ปี 2562
คอลัมน์ : แวดวงรถยนต์
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dU3Fh
เพิ่มเพื่อน