สโมสรฟอร์มูลา

เชลล์ฯ จัดสัมมนา 2019 SHELL FORUM


บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดงาน สัมมนา 2019 SHELL FORUM

เชลล์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานในการเข้ามาช่วยสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเชื่อว่าทุกคนมีบทบาทในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งระบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ทางเลือกของผู้บริโภค เทคโนโลยี รวมถึงนโยบายภาครัฐในการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับองค์รวมเชิงเศรษฐกิจ

 

การสัมมนา 2019 SHELL FORUM แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนอนาคตของพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ เชลล์ฯ ในการ “เติมสุขให้ทุกชีวิต” หรือ “MAKE LIFE’S JOURNEYS BETTER”

 

อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญของงานสัมมนาในครั้งนี้ คือ การนำเสนอรายงาน SKY SCENARIOS ซึ่งเป็นรายงานจำลองสถานการณ์ SHELL SCENARIOS ฉบับล่าสุดโดย ดร. มัลลิกา อิชวารัน นักเศรษฐศาตร์อาวุโส และที่ปรึกษาด้านนโยบาย เชลล์ กรุพ สแตรทิจี ได้นำเสนอความเป็นไปได้ทางเทคนิค พร้อมความท้าทายสำหรับสังคมในการบรรลุเป้าหมายข้อตกลงปารีส (PARIS AGREEMENT) ส่วน เชลล์ ประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมายพลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพ และดีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน ตุลาคม ปี 2562
คอลัมน์ : สโมสรฟอร์มูลา
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Kydjj

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน