บทความ

ไม่พูดมาก…เจ็บคอ ผ่อนรถ “เท่ากันทุกงวด” เหมือนเดิมนะจ๊ะ !


• ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สคบ. ได้ประกาศปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อรถเข้าใจผิดว่ามีการเปลี่ยนระบบการผ่อนชำระจากแบบ “เท่ากันทุกงวด” เป็นแบบ “ลดต้นลดดอก” เหมือนการผ่อนซื้อบ้าน

• “ฟอร์มูลา” อาสาคลายข้อสงสัย โดยประมวลจากคำชี้แจงของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย บริษัทไฟแนนศ์ และจากการสัมภาษณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

DSC_6078 copy

 

DSC_6132 copy

 

บทสรุป จากการสัมภาษณ์ พิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เกี่ยวกับกระแสข่าวการคิดดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก”

 

“ประกาศของ สคบ. ไม่เคยกำหนดอัตราดอกเบี้ยของผู้เช่าซื้อแบบ “ลดต้นลดดอก” แต่เป็นเพียงกำหนดให้บริษัทไฟแนนศ์ต้องแสดงการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกแก่ผู้เช่าซื้อ เพื่อให้ทราบส่วนลดที่เหลือในการปิดบัญชี

 

นอกจากนี้กำหนดให้การทวงถามหนี้เป็นไปตาม พรบ. ทวงถามหนี้ ซึ่งไม่ให้บริษัทไฟแนนศ์เอาเปรียบผู้เช่าซื้อเหมือนที่ผ่านมา

 

กรณีผิดนัดชำระแล้วไฟแนนศ์ยึดรถ บริษัทไฟแนนศ์สามารถเรียกค่าดำเนินการยึดรถได้ตามจริงเท่านั้น

 

กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีการเช่าซื้อในคราวเดียว บริษัทไฟแนนศ์ต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่เหลือไม่น้อยกว่า 50 % และเมื่อผู้เช่าซื้อปิดบัญชีแล้ว บริษัทไฟแนนศ์ต้องดำเนินการจัดส่งเล่มทะเบียนภายใน 30 วัน และคิดค่าธรรมเนียมตามจริงเท่านั้น”

 

 

ไฟแนนศ์คิดดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” อยู่แล้ว !?!

 

811256016302-c02 copy

 

เมื่อตกลงเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทไฟแนนศ์จะกำหนดค่าผ่อนชำระเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกงวด ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมเงินต้นกับดอกเบี้ยอัตรา “คงที่” ไว้แล้ว แต่ในความเป็นจริง ค่าผ่อนชำระที่เท่ากันในแต่ละงวด ได้มาจากการคำนวณเงินต้นกับดอกเบี้ยแบบ “ลดต้นลดดอก” ในอัตราดอกเบี้ยที่ “สูงกว่า” อัตราคงที่ที่แจ้งแก่ผู้ซื้อ โดยการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เป็นการทำตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทไฟแนนศ์จะไม่แสดงรายละเอียดส่วนนี้ให้ผู้เช่าซื้อได้ทราบ แต่ผู้เช่าซื้อไม่ต้องเป็นห่วง เพราะสมาคมธุรกิจเช่าซื้อใหม่อ้างว่า อัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบ จะถูกกำหนดให้สอดคล้องกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา 2 % อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกจะกำหนดไว้ที่ 3.74 % ซึ่งถ้าคิดคำนวณจากยอดเช่าซื้อที่เท่ากันแล้ว ผลรวมของค่าดอกเบี้ยทั้งหมดจะเท่ากัน (อ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย ของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย)

 

 

โปะค่างวดเพื่อลดดอกเบี้ยไม่ได้ !

 

car-loan-refinance-2 copy

 

อีกเรื่องที่ต้องเข้าใจให้ตรงกัน คือ ตามกฎหมายใหม่ นอกจากจะต้องจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดเหมือนเดิมแล้ว ผู้เช่าซื้อยังไม่สามารถ “โปะ” ค่างวด หรือจ่ายค่างวดบางงวดมากกว่าที่ระบุในสัญญา เพื่อหวังจะลดค่าดอกเบี้ยและระยะเวลาการผ่อนได้ ซึ่งก็เหมือนกับกฎหมายเดิมนั่นเอง

 

 

ประโยชน์ของผู้ซื้อจากกฎหมายใหม่

RUS_9153 copy

จุดประสงค์หลักของการออกกฎหมายใหม่ครั้งนี้ คือ เพื่อให้ผู้เช่าซื้อได้รับความเป็นธรรมในการเช่าซื้อรถมากขึ้นจากข้อบังคับเดิม

 

แม้จะไม่สามารถผ่อนแบบลดต้นลดดอก หรือโปะค่างวดเพื่อลดดอกเบี้ยแบบผ่อนบ้านได้ แต่กฎหมายธุรกิจการเช่าซื้อใหม่ ก็มีการกำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมจากกฎข้อบังคับเดิม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เช่าซื้อหลายประการ ดังนี้

 

• ปิดบัญชี ได้ส่วนลดอย่างน้อย 50 %

กรณีที่ผู้เช่าซื้อต้องการปิดบัญชี ก่อนอายุสัญญาที่ทำไว้ บริษัทไฟแนนศ์ต้องลดดอกเบี้ยแก่ผู้เช่าซื้ออย่างน้อย 50 % ของจำนวนดอกเบี้ยในงวดที่เหลือ เช่น ผ่อนรถทั้งหมด 60 งวด พอถึงงวดที่ 30 ผู้เช่าซื้อนำเงินมาปิดบัญชีทั้งหมด ซึ่งดอกเบี้ยในงวดที่ 31-60 รวมแล้วได้ 50,000 บาท (ดูจากตารางการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ที่ต้องแสดงให้ผู้เช่าซื้อทราบ) บริษัทไฟแนนศ์ต้องลดค่าดอกเบี้ยให้ไม่น้อยกว่า 25,000 บาท

 

• ผู้เช่าซื้อทราบส่วนลดดอกเบี้ยได้ทุกงวด ถ้าปิดบัญชี

ผู้เช่าซื้อจะได้รับตารางแสดงภาระหนี้จากบริษัทไฟแนนศ์ ซึ่งในตารางภาระหนี้ไฟแนนศ์จะคิดคำนวณและแสดง เงินต้น ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเช่าซื้อคงค้าง และดอกเบี้ยที่ได้รับส่วนลด เมื่อปิดบัญชีในงวดนั้นๆ ซึ่งใช้วิธีการคิดแบบ “ลดต้นลดดอก” ไว้ให้ผู้เช่าซื้อได้ทราบอย่างชัดเจน

 

• รถโดนยึด ผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์ซื้อรถคืนได้ก่อน

กรณีผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระ บริษัทไฟแนนศ์ต้องทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระ และกำหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องชำระค่างวดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว หากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระครบ 3 งวดติดกัน บริษัทไฟแนนศ์สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที และยึดรถในภายหลัง

 

เมื่อถูกยกเลิกสัญญา ผู้เช่าซื้อ (เดิม) มีสิทธิ์ที่จะซื้อรถคืนได้ก่อน โดยบริษัทไฟแนนศ์ต้องแจ้งการขายทอดตลาดของรถยนต์ที่ถูกยึด ให้ผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกันทราบ (ที่ผ่านมาผู้ซื้อจะไม่ทราบว่ารถที่โดนยึด จะถูกขายโดยบริษัทไฟแนนศ์เมื่อใด) และหากผู้เช่าซื้อต้องการครอบครองรถคันเดิม บริษัทไฟแนนศ์ต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยแก่ผู้เช่าซื้อดังเดิม

 

• ผิดนัดชำระ จ่ายค่าทวงถามตามจริง

บริษัทไฟแนนศ์จะสามารถเรียกเก็บเงินค่าทวงถามหนี้ ได้จากค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ใช่เรียกเก็บรวมๆ เป็นค่าธรรมเนียมการติดตามสุดโหดแบบเดิม ส่วนกรณีผิดนัดชำระ ผู้เช่าซื้อต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่เกิน 15 % (จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 17 %)

 

• ชำระครบ จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง

เมื่อผู้เช่าซื้อ ชำระเงินค่างวดรถยนต์ครบถ้วนแล้ว ถือว่ารถคันดังกล่าวตกเป็นของผู้เช่าซื้อทันที โดยผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียนรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ห้ามไฟแนนศ์เก็บค่าดำเนินการการจัดส่งเอกสารเหมือนแต่ก่อน เมื่อผู้เช่าซื้อชำระยอดคงค้างหมดแล้ว บริษัทไฟแนนศ์ต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้เช่าซื้อให้ได้รับเล่มทะเบียนภายใน 30 วัน

 

 

รู้ไว้…จะได้คุยกับเขารู้เรื่อง

 

DSC_0131 copy

 

ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อรถก่อน 1 กรกฎาคม ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎข้อบังคับใหม่

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาฉบับใหม่ ไม่มีผลย้อนหลัง ครอบคลุมเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น

 

ก่อนบังคับใช้กฎหมายใหม่ ถ้าปิดบัญชีจะได้ส่วนลด 50 % อยู่แล้ว

กฎหมายข้อบังคับเดิม เมื่อปิดบัญชีก่อนอายุสัญญาที่กำหนด บริษัทไฟแนนศ์ต้องให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่เหลือ 50 % อยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนไม่ได้รับส่วนลด ผู้เช่าซื้อสามารถฟ้องร้องรับส่วนลดที่เหลือได้ ถึงแม้บริษัทไฟแนนศ์จะไม่ได้ระบุในสัญญาเช่าซื้อก็ตาม

 

ถ้าไม่มีระบุในสัญญา บริษัทไฟแนนศ์มีความผิดทางกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ไฟแนนศ์เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการเช่าซื้อรถยนต์ ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนศ์เป็นผู้กำหนด ซึ่งมีธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตรวจสอบควบคุมดูแลให้เหมาะสม

 

ให้ผ่อนแบบ “ลดต้นลดดอก” ไม่ได้ เพราะมูลค่าทรัพย์ไม่เหมือนบ้าน

เป็นเพราะหลักทรัพย์ไม่เหมือนกัน รถเมื่อซื้อไปแล้ว มูลค่าจะลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งต่างกับบ้าน ที่มีแนวโน้มมีมูลค่าสูงขึ้นตามระยะเวลา อีกทั้งต้องทำตามมาตรฐานสากลทั่วไป เพื่อรักษามาตรฐานการบัญชี

 

“ฟอร์มูลา” สอบถาม ผจก. โชว์รูมรถยนต์ชื่อดัง เกี่ยวกับตารางการผ่อนชำระในแต่ละงวดที่กฎหมายใหม่กำหนดให้ต้องแสดงให้แก่ผู้เช่าซื้อได้ทราบ ปรากฏว่ายังไม่มีตารางค่างวดดังกล่าวมาแสดงแต่อย่างใด (สอบถามเมื่อปลายเดือน กค. 61)------------------------------
เรื่องโดย : พีรพัฒน์ อินทมาตย์
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช/อินเตอร์เนท
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน กันยายน ปี 2561
คอลัมน์ : รายงาน
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/L4v1W
อัพเดทล่าสุด
27 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,180,000
2.
970,000
3.
22,500,000
4.
5,499,000
5.
2,490,000
6.
1,500,000
7.
5,099,000
9.
2,379,000
10.
3,999,000
11.
16,900,000
12.
689,000
14.
655,000
15.
1,350,000
16.
5,350,000
17.
8,999,000
18.
1,550,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th