พิเศษ

โตโยตา


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรม “โตโยตาปลูกป่าชายเลน ปีที่ 11″ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำฝืนสุดท้ายของภาคกลางให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ในระบบนิเวศชายเลน

สำหรับปีนี้ได้ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นโกงกางใบใหญ่ ต้นโกงกางใบเล็ก แสมขาว และลำพูทะเล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

กิจกรรม “โตโยตาปลูกป่าชายเลน” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 จากความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน TOYOTA ECO NETWORK ส่งผลให้มีการปลูกป่าชายเลนรวมทั้งสิ้นกว่า 428,000 ต้น ช่วยดูดซับแกสคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตัน/ปี

นอกจากนี้ โตโยตา ยังสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและดำเนินงานแก่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท

และในปีที่ 11 ของกิจกรรม “โตโยตาปลูกป่าชายเลน” โตโยตา ได้ร่วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนขึ้นในบริเวณสถานตากอากาศบางปู เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาสภาพรอบป่าชายเลนที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และได้เห็นถึงประโยชน์ของป่าชายเลนต่อการลดการกัดเซาะแผ่นดิน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
นิตยสาร FORMULA ฉบับเดือน พฤษภาคม ปี 2558
คอลัมน์ : พิเศษ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xHuGN

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน