นิทรรศการเทิดพระเกียรติ


นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน

สายยศ สุวรรณหงษ์ ผู้ควบคุมงานด้านกิจกรรมพิเศษ งาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23" เปิดเผยว่า "เนื่องด้วยปี 2549 เป็นปีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ฯ บริษัท สื่อสากล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ จึงมีความตั้งใจที่จะจัด "นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน" เพื่อเทิดพระเกียรติ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ"


โดยนิทรรศการดังกล่าว ประกอบด้วย นิทรรศการเรื่อง "พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย" โดยกระทรวงพลังงาน ตัวอย่างวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน เช่น อ้อย มันสำปะหลัง สบู่ดำ ฯลฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ตัวอย่างเครื่องยนต์ที่ผ่านการทดลองใช้พลังงานทดแทน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแห่งชาติ (เอมเทค) รถยนต์ ฟอร์ด เอสเคพ และโฟคัส ซึ่งผ่านการทดลองใช้แกสโซฮอล ตามโครงการพระราชดำริ


ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านพลังงานทดแทน ณ บริเวณบูธ A07 บนพื้นที่ 1,380 ตรม. อาคารชาลเลนเจอร์ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2549


สื่อสากล ฯ เปิดโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"

จัด "MOTOR EXPO 2006 GRAND CHARITY NIGHT"

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานกรรมการจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23" เปิดเผยว่า "ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานมีนโนบายให้งานมหกรรมยานยนต์ มีส่วนส่งเสริมวงการยานยนต์ และการศึกษาของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงได้กำหนดวันแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานของทุกปีเป็น "วันมหากุศล" (GRAND CHARITY DAY) พร้อมทั้งจัดงาน "คืนมหากุศล" (GRAND CHARITY NIGHT) โดยนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรในวันดังกล่าว รวมกับเงินบริจาคของบริษัทรถยนต์บริจาคเพื่อการกุศล โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้เป็นแกนนำชักชวนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนแก่องค์การด้านยานยนต์ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมไปถึงองค์การส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน ซึ่งผลการจัดงานนับว่าประสบความสำเร็จพอสมควร"


ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรชมงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22" ในวันที่ 1 ธันวาคม 2548 และการจำหน่ายบัตรงาน กาลาดินเนอร์ MOTOR EXPO 2005 GRAND CHARITY NIGHT ในคืนวันเดียวกันเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4 ล้านบาท มอบให้แก่ องค์การด้านการศึกษาและยานยนต์ 9 องค์กร อาทิ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์/สถาบันยานยนต์/สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย/สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย / สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย/สมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย/สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย และมูลนิธิเมาไม่ขับ


สำหรับปีนี้ ขวัญชัย เผยว่า "บริษัท ฯ เล็งเห็นว่า การบริจาคเงินสนับสนุนองค์การต่างๆ เพียงบางส่วน ไม่สามารถก่อให้เกิดความแข็งแกร่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมยานยนต์ และประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ "มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด" ซึ่งมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เป็นประธานกิตติมศักดิ์ และ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานกรรมการ"


โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนทั่วไป ทุกสาขาอาชีพ ให้มีจริยธรรม และคุณธรรม คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่คิดทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย โดยบริษัท ฯ เชื่อมั่นว่า โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ในทุกส่วนของสังคมไทย จากการที่ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และคุณธรรมสูงขึ้น อันจะนำไปสู่บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน


"มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ"

เว้นวรรค รอฮอลล์ สร้างเสร็จ ปี '52

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน มหกรรมยานยนต์ หรือ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO เปิดเผยว่า "ปีหน้านี้ บริษัท ฯ จะละเว้นการจัดงาน THE 2 rd NORTHERN MOTOR EXPO หรือ มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ที่ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ออกไปก่อน จนกว่าจะมีสถานที่จัดงานที่ถาวร"


"การจัดงาน มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ชมงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่บริษัท ฯ ต้องประสบปัญหาขาดทุนถึง 10 ล้านบาท เนื่องจากความไม่พร้อมของสถานที่ หรือฮอลล์ สำหรับจัดงาน ทำให้ต้องแบกภาระค่าเช่าโดม ติดแอร์ จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสูงถึง 14 ล้านบาท และเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ คิดเป็นงบประมาณในการจัดงานทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท ดังนั้นบริษัท ฯ จึงตัดสินใจเลื่อนการจัดงานมหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ออกไปจนกว่าจะมีฮอลล์แสดง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2552"


มหกรรมยานยนต์ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นงานแสดงยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการพาณิชย์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง พร้อมทั้งนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของรถยนต์ไปสู่ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค


นอกจากนี้ ขวัญชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า "ในปี 2550 บริษัท ฯ จะจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ 2 ชั้น ปรับอากาศทั้งหลัง มีพื้นที่จัดแสดงขนาด 10,000-12,000 ตรม. งบประมาณการลงทุนราว 17 ล้านบาท และในปี 2550 บริษัท ฯ มีแผนที่จะขยายการจัดงานไปยังภาคใต้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ของ 3 จังหวัดคือ ภูเก็ต สงขลา (หาดใหญ่) และสุราษฎร์ธานี"


35 บแรนด์รถยนต์

ยกทัพรถเด่น ร่วมงาน MOTOR EXPO 2006

ประพงษ์ ไม้เจริญ รองประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23" เปิดเผยว่า "ขณะนี้พื้นที่จัดแสดงงาน MOTOR EXPO 2006 ได้ปิดการขาย 100 % โดยมีบริษัทรถยนต์ชั้นนำของเมืองไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 35 บแรนด์ ดังนี้ ALFA ROMEO/ASTON MARTIN/ AUDI/BENTLEY/BMW/BRABUS/CHEVROLET/CITROEN/FERRARI/FORD/GRAND CARRYBOY/HARTGE/HONDA/ISUZU/KIA/LAND ROVER/LONDON TAXI/MAZDA/MERCEDES-BENZ/MITSUBISHI/MINI/MTM/NISSAN/PEUGEOT/PORSCHE/SEAT/SKODA/SPYKER/SSANGYONG/SUBARU/ SUZUKI/TOYOTA/VOLKSWAGEN/VOLVO และ WALD มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถือว่าปีแรกของการย้ายฮอลล์ ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย


ส่วนบริษัทห้างร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ในปีนี้มีผู้ร่วมงานคึกคักกว่า 400 ราย และมีโพรโมชันพิเศษส่งเสริมการขาย โดยผู้ชมงานที่เข้าจับจ่ายใช้สอยในการเลือกซื้ออุปกณ์ต่างๆ ภายในงาน จะได้รับสิทธิ์ในการจับสลากชิงโชคใหญ่ แจกรถสกูเตอร์ ไฟฟ้า ทุกวัน วันละ 1 คัน ส่วนรายละเอียดติดตามได้ในงาน"


สำหรับไชนา พาวิลเลียน มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าประเทศไทย เกิดการปฏิรูปการปกครอง บรรยากาศการลงทุนชะงัก ทำให้ลูกค้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดความลังเล แต่อย่างไรก็ตาม มุมของผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ต่างๆ จากเมืองจีน ยังคงมีอยู่ในบริเวณ อิมแพคท์ ชาลเลนเจอร์ 3


สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

ชูแนวคิด "DREAMS AND MEMORIES"

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ รยสท. ร่วมออกบูธจัดแสดงในงาน MOTOR EXPO 2006 ภายใต้แนวคิด "DREAMS AND MEMORIES" หรือ ฝันพลันกระจ่าง พราวพร่างความทรงจำ เพื่อสื่อให้เห็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของรถยนต์โบราณกับกาลเวลาที่น่าฝันถึง โดยใช้พื้นที่บูธ A29 ขนาด 300 ตรม. จัดแสดงนิทรรศการ และรถโบราณ 6 รุ่นที่แสนคลาสสิค ร่วมโชว์ความยิ่งใหญ่ อาทิ ALFA ROMEO SS ปี 1965/AUSTIN 7 RUBY ปี 1937/AUSTIN 12 ปี1927/CHEVROLET CORVETTE ปี1961/JAGUAR E-TYPE SERIES 1 ปี1960 และ MG MAGNA L1 ปี 1933"


SPIRIT OF THE 4X4 DRIVING SCHOOL

เนรมิตสนาม 1,000 ตรม.เอาใจคนชอบลุย

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และรับผิดชอบดูแลโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4X4 DRIVING SCHOOL เปิดเผยว่า "ปีนี้พื้นที่สนาม SPIRIT อยู่ในโซนที่ดีมาก เรามีพื้นที่ 985 ตรม. ติดวงเวียนฝั่งทางออกถนนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้าอาคารชาลเลนเจอร์ 1 ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของงาน เพราะจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้ชมงาน นอกจากนี้ผังสนามยังถูกออกแบบได้อย่างลงตัว ด้วยการจำลองอุปสรรคทางธรรมชาติมาเป็นสถานีเรียนรู้และทดสอบการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ มีทั้งสิ้น 7 สถานี ประกอบด้วย สถานีรางเลื่อนสลับล้อ/เนินเอียงซ้าย/เนินเอียงขวา/สะพานสลับล้อ/ทางหิน/สะพานสูง และระนาบสลับ พร้อมกันนี้ยังได้จัดหลักสูตรอบรมแบบเร่งรัด ทั้งในภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยครูฝึกที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง"


นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่รวมพลนัดชุมนุมสังสรรค์ของผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ SPIRIT OF THE 4X4 DRIVING SCHOOL ที่ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี อีกด้วย


แรลลีเฉลิมพระเกียรติ "5 ธันวา มหาราช"

ชวนคนใจบุญ แข่งแรลลีบนเส้นทางเทิดพระเกียรติ

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ รยสท. ร่วมกับบริษัท สื่อสากล จำกัด จัดกิจกรรมแรลลีเฉลิมพระเกียรติ "5 ธันวา มหาราช" ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2549 เส้นทางกรุงเทพฯ-นครนายก-กรุงเทพฯ เพื่อร่วมถวายพระพรและเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี รายได้บริจาคเพื่อการกุศล


สำหรับรายละเอียดการรับสมัครนั้น รุ่น VIP จำนวน 39 คันๆ ละ 4,999 บาท และรุ่นทั่วไป จำนวน 60 คันๆ ละ 1,199 บาท สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0-2939-5770-3 (เจริญพร/วาสนา) หรือ บริษัท สื่อสากล จำกัด โทร. 0-2641-8444 ต่อ 405 (ปวีณรัตน์) รีบด่วนรับจำนวนจำกัด


MOTOR SPORT 2006

กิจกรรมของคนชอบความเร็ว

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับบริษัท วิชั่น เนกซ์ เอ็ม แอนด์ เอ จำกัด จัดกิจกรรม MOTOR SPORT 2006 ในงาน MOTOR EXPO 2006 เอาใจคนรักความเร็ว


ภายในงานจะพบกับรถแข่งจากทีมชั้นนำต่างๆ อาทิ รถจากรายการ SUPERCAR รถแข่งดแรค เรซิง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 5 อันดับที่เร็วที่สุดในประเทศไทย รถแข่งจากทีม มิตซูบิชิ แรลลีอาร์ท ทั้งทางเรียบและทางฝุ่น รถแข่งดริฟท์ ระดับหัวแถวของวงการ และรถยนต์จากค่าย ฮอนดา ที่ผ่านการตกแต่งมาอย่างสุดๆ สำหรับจุดเด่นของงานจะอยู่แต่ละวันจะมีนักแข่งรถมืออาชีพ แวะเวียนมาให้สัมภาษณ์ถึงเทคนิคการขับขี่และการเซทรถ…พลาดไม่ได้สำหรับคนที่มีหัวใจมอเตอร์สปอร์ท เต็มร้อย โดยจัดขึ้นที่อาคาร อิมแพคท์ ชาลเลนเจอร์ 3


สภอ. ปากเกร็ด-สน. ทุ่งสองห้อง

พร้อมรับมือปัญหาจราจร งาน MOTOR EXPO 2006

นรเศรษฐ์ ตั้งธนพลกุล ผู้ควบคุมงานด้านการจราจร จัดประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องปัญหาจราจรในงาน"มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23" โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ มาปรึกษาหารือ และเตรียมรับมือปัญหาจราจรรอบๆ บริเวณงาน


รตอ. วิระ พรายอินทร์ รองสารวัตรจราจร สน. ทุ่งสองห้อง กล่าวว่า "เราจะพยายามจัดเจ้าหน้าที่มาเพิ่ม เพื่อจัดการจราจรแก้ปัญหากันรถเมล์ หรือแทกซี จอดรับ/ส่งผู้โดยสารนานๆ และจะประสานงานบริษัทก่อสร้างสะพานข้ามแยกทั้ง 2 แห่ง อย่าให้ล้ำผิวการจราจรมากนัก พยายามให้รถเคลื่อนที่ได้ตลอด ปริมาณรถส่วนตัวที่เข้ามาชมงานจะมีจำนวนมาก แต่ก็ไม่เครียด ถ้ารถเคลื่อนที่ได้ตลอด สิ่งที่จำเป็น คือ ต้องทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ ทั้งฝั่งขาเข้า/ออก จาก อิมแพคท์ ปีนี้จะพยายามเร่งรถให้ได้ตลอดเวลา สำหรับจุดกลับรถนั้น มักจะมีปัญหาเวลาที่ออกจาก อิมแพคท์ ขาออกจะช้า ยิ่งมีรถรอยูเทิร์น ยิ่งทำให้ช้า หางแถวก็จะสั่งสมยาวขึ้น เราเตรียมแผนการยื้อระยะยูเทิร์น ให้ไกลออกไป พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล เพื่อเร่งระบายรถให้ได้มากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจราจรภายใน อิมแพคท์ ต้องเร่งระบายรถเช่นกัน"


สำหรับ สภอ. ปากเกร็ด โดย พตท. มานัส ฟองสมุทร์ สารวัตรจราจร กล่าวเพิ่มเติมว่า "เราวางกำลังจราจรรอบในของอิมแพคท์ ทุกจุด ที่คาดว่าจะเป็นปัญหา เช่นจุดตัดทางแยกต่างๆ จุดกลับรถ รวมถึงภายในที่น่าจะมีการปิดกั้นการจราจรบางส่วน เพื่อไม่ให้รถช้า เช่น ถนนด้านหน้าอาคาร ซึ่งจะมีการปิดกั้นจราจรหัว/ท้าย เพื่อให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้เป็นวงรอบๆ งาน และมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น แผงเหล็ก กรวยยาง รวมถึงรถยก ไว้กรณีฉุกเฉิน หากมีการจอดกีดขวาง ส่วนรอบนอก ก็จะมีจราจรอีกชั้นหนึ่ง แจ้งวัฒนะ ติวานนท์ จะคอยดูแลรถเข้า/ออกจากปากทางทั้งสองถนน คิดว่าจะมีการจัดตำรวจจราจร สแตนด์บายตรงแจ้งวัฒนะตลอด เพื่อเร่งระบายรถเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานลอย เราจะเร่งระบายรถบริเวณคอขวดให้เคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ รวมถึงฝั่งขาเข้าจากแจ้งวัฒนะ-มสธ. ผิวทางไม่ค่อยดี ถ้าเป็นไปได้ขอให้ อิมแพคท์ ปรับปรุงผิวทางให้เรียบ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถยนต์ไหลได้ดีขึ้น"


ซูบารุ/มิตซูบิชิ/ฮอนดา

คลับ คาร์ "คนรักรถ ร่วมแจม"

นรเศรษฐ์ ตั้งธนพลกุล ผู้ควบคุมงานด้านการจราจร และกิจกรรมภายนอกอาคาร งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23 กล่าวว่า "ขณะนี้มีการรวมกลุ่มชมรมคนรักรถยี่ห้อต่างๆ ที่แจ้งความจำนงขอใช้พื้นที่จัดแสดงรถคันรัก และพบปะสังสรรค์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 3 ชมรม เช่น ซูบารุ คลับ/มิตซูบิชิ คลับ และฮอนดา แจซซ์ คลับ โดยจัดแสดง ณ บริเวณลานจอดรถ บนชั้น 2 ด้านหน้าอาคารชาลเลนเจอร์ และขอประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่ม หรือชมรมรถยนต์ต่างๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 08-1922-7268"


มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23

อัดแน่นด้วยสาระ และสัมมนา

สายยศ สุวรรณหงษ์ ผู้ควบคุมงานด้านกิจกรรมพิเศษ กล่าวว่า "สำหรับโพรแกรมการจัดสัมมนาภายในงาน MOTOR EXPO 2006 ยังคงมีเช่นเคย โดยครั้งนี้มีเรื่องที่น่าสนใจหลายหัวข้อ อาทิเช่น

- วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2549 เวลา 14.00-16.00 น.สัมมนา: โครงการพระราชดำริ "พลังงานทางเลือก"

- วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2549 เวลา 18.00-19.30 น.สัมมนา: เลือกซื้อรถอย่างไร ? ให้คุ้มค่า โดยได้รับเกียรติจาก พัฒนเดช อาสาสรรพกิจ และภูวนาถ เผ่าจินดา เป็นวิทยากรร่วม

- วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2549 เวลา 14.00-16.00 น. สัมมนา: พลังงานทดแทน…ทางออกพลังงานแห่งอนาคต

- วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2549 เวลา 18.00-19.30 น. สัมมนา: ทุกปัญหาเรื่องรถ…มีคำตอบ ได้รับเกียรติจาก ถิรพร เนาว์ถิ่นสุข และวรพล สิงห์เขียวพล เป็นวิทยากร"


ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคาร อิมแพคท์ ชาลเลนเจอร์ เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ


คุณรู้หรือไม่ ?
ถาม : งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23 มีการแจกบัตรฟรีเข้าชมงานจำนวนเท่าใด ?

ตอบ : ปี 2549 มีการแจกบัตรฟรีสูงถึง 3.4 ล้านใบ


ปฏิทิน MOTOR EXPO 2006

0 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549


ประชุมเตรียมความพร้อม

0 วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2549


วันก่อสร้าง

0 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2549


พิธีเปิดงาน

0 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2549


วันมหากุศลและคืนมหากุศล

0 วันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2549


วันแสดงงาน

0 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2549


วันรื้อถอน

0 วันพุธที่ 24 มกราคม 2550
------------------------------
เรื่องโดย : นายเอกซ์โป
ภาพโดย : -
นิตยสาร formula ฉบับเดือน ธันวาคม ปี 2549
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
7 Apr 2021

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
6.6-10.1 ล้าน
2.
2.2-2.7 ล้าน
3.
2.6-4.7 ล้าน
4.
2.2 ล้าน
5.
21.5 ล้าน
6.
2.5 ล้าน
7.
0.7-1.0 ล้าน
8.
6.3-9.4 ล้าน
9.
4.6-6.0 ล้าน
10.
0.7-1.2 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ