มงคลวโรกาส


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท/วโรกาสมงคลเฉลิมศรี/ข้าพระพุทธเจ้าใต้มหาบารมี/น้อมถวายกตัญชลีพระบาทา/นับแต่วันที่พระองค์เริ่มทรงราชย์/ประชาชาติสุขสันต์แสนหรรษา/ด้วยพระเดชพระคุณพระกรุณา/คือ "ราชะแห่งราชา" พระนวมินทร์...


เดือนนี้ ปีนี้ นับเป็นเดือนปีมหามงคลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติมาได้ครบ 60 ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและในโลกขณะนี้ นับเป็นบุญของเราชาวไทยที่ได้เกิดมาในยุคนี้ ควรที่เราจะได้จดจำรำลึกวาระอันทรงคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นครั้งหนึ่งและครั้งเดียวในชีวิต


พระนามพระผ่านเผ้า "ภูมิพล"

พระ "พลังแผ่นดิน" ดล ทั่วหน้า

ราชสกุล "มหิดล" สืบพระ ปิตุราชแล

ทศพิธประสิทธิ์หล้า โลกซ้องสรรเสริญ


ผู้เขียนนึกถึงพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงประกาศ ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม" จึงอัญเชิญมาดัดแปลงว่า

"เราจักครองแว่นแคว้น โดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขนำ ทั่วหน้า"

พระปณิธาณสัม- ฤทธิ์สฤษฏ์ ประสงค์ฤๅ

ชื่นเฉกฝนฉ่ำฟ้า ชุ่มชื้นผืนไผท

ทรงชัยทรงเพริศพร้อม พระอุปถัมภ์

ถ้วนทุกศาสนะประจำ ประจักษ์แจ้ง

พระผนวชผนึกนำ พุทธวัตร วิเศษเฮย

เลี้ยงหล่อโลกไร้แล้ง รื่นพื้นไผทสมัย


ด้านการพระศาสนานั้น พระองค์ทรงประกาศตนเป็นพุทธมามกะเฉกเช่นชนชาวพุทธทั่วไป ได้เสด็จออกอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรงฉายา "ภูมิพโลภิกขุ" ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ในปัจจุบัน) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และพระองค์ก็ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกแก่ทุกศาสนาในราชอาณาจักรอีกด้วย


ด้วยเหตุที่ทรงทรงเป็นห่วงพสกนิกร จึงทรงงานหนักมิเคยหยุดเลย ภาพที่ชินตาประชาชนทั่วโลกก็คือ

พระเอยพระผ่านเผ้า นวมินทร์

ทรงสละเพื่อปถพิน เพริศแพร้ว

พระเสโท ธ หลั่งริน พระนาสิก เสมอแล

หกสิบฉนำแผ้ว ปกพื้นไผทสยาม


จึงไม่เป็นที่แปลกใจใครเลยที่องค์กรต่างประเทศและรัฐบาลประเทศต่างๆมากมายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายเหรียญสดุดี ถวายปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์เป็นอันมาก ทั้งเพราะพระราชจริยวัตรของพระองค์ พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริต่างๆ

ไทยเทศทุกทิศซ้อง เฉลิมศรี

เลิศหลากเหรียญสดุดี เด่นหล้า

ปริญญาดุษฎีศรี กิตติมศักดิ์

เกริกกิตติก้องฟ้า พระเกียรติก้องสากล

จนถ้อยจักขานถ้วน รางวัล

เฉก "แมกไซไซ"อัน อะคร้าว

"เทเลฟู้ด" อนันต์ อนรรฆค่า

หลายแหล่งทุกทั่วด้าว แซ่ซ้องสรรเสริญ


นอกจากพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนของพระองค์อย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยและหยุดยั้งแล้ว พระองค์ทรงงานหนักตลอดปีตลอดชาติ นับเป็นเรื่องเป็นภาพประทับใจของปวงชนทั่วหล้าไม่มีวันลืม


พระคือศึกษิก/พินิศจัยค้นคว้า/หลากศาสตร์สรรพศิลป์/คือนักวิทยาศาสตร์/เปรื่องปราดงานดิน/เยี่ยงนักธรณิน/หยั่งรู้ธรณี


กว่าสองพันโครงการ/ธ ประสิทธิ์ประสาน/ทรัพยสารปฐพี/อนุรักษ์ด้วยแฝก/แทรกดินถิ่นที่/อุ้มน้ำดินดี/ศรีแห่งพสุธา


พระอัจฉริยภาพในส่วนพระองค์เอง ก็เป็นที่ประจักษ์ตลอดมาเฉกเช่น


พระคือนักประดิษฐ์/เชี่ยวเวชเชิงวิทย์/ผลิตเรือใบไล้นที/โทรคมสื่อสาร/ชาญวิทยุวิถี/นฤมิตกรรมทฤษฎี/ทรงพระปรีชาญาณ


คีตศิลป์ดุริยศัพท์/โลกแซ่ซ้องสดับ/อัจฉริยพระภูบาล/วิจิตรศิลป์วรรณศิลป์/ จินตกวีปฏิภาณ/ถ่ายภาพตระการ/สม "อัครศิลปิน"


เมื่อครั้งที่ผู้เขียนเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้มีบุญเข้าเฝ้าพร้อมนักเขียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรท์) โดย ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล องค์ประธานคณะกรรมการการประกวดรางวัลซีไรท์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า ฯ ให้นำเข้าเฝ้าเพื่อน้อมเกล้า ฯ ถวายโล่เฉลิมพระเกียรติยศ ในฐานะที่พระองค์ทรงแปลเรื่อง "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ"- "ติโต" และพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" ซึ่งทั้ง 3 เรื่องเป็นปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ในวงการวรรณกรรมไทยที่จัดพิมพ์ซ้ำและจำหน่ายได้เงินสมทบทุนการกุศลจำนวนมาก


ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ชาวต่างประเทศที่เข้าเฝ้า ได้กราบบังคมทูลถามเรื่องต่างๆ และพระองค์เองก็ทรงพระกรุณาปฏิสันฐานกับทุกคนอย่างอย่างไม่ถือพระองค์ อย่างที่ในชีวิตผู้เขียนจดจำได้อย่างไม่มีวันลืม เพื่อนนักเขียนอาเซียนที่ได้เข้าเฝ้าครั้งนั้นต่างกล่าวชื่นชมพระบารมีและพระราชอัธยาศัย ตลอดจนพระปรีชาญาณในด้านวรรณกรรมของพระองค์ด้วยความยกย่องเป็นอย่างยิ่ง และต่างพร่ำว่ารู้สึกว่าตนมีบุญวาสนายิ่งที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปีพิเศษนั้น


พระราชกรณียกิจมากมายเกินจะประมวญมาได้ครบถ้วนจริงๆ กล่าวโดยสรุปได้ว่า


พระคือนักเกษตร/ทรงนิทัศน์ทั่วเทศ/หยั่งทุกข์สุขประชา/"เกษตรผสมผสาน"/ผลงานทรงค้นคว้า/กสิกรรมนำพา/เป็น"เศรษฐกิจพอเพียง"


แม้โลกวิกฤต/ทรงแนะไทยผลิต/กสิกรรมไม่เสี่ยง/ทรงเน้นสามัคคี/ไทยทวีพร้อมเพรียง/ขัดแย้งจงเลี่ยง/อยู่เยี่ยง "สมานฉันท์"


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้ คนไทยทุกคนย่อมมีความรู้สึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเกิน
บรรยาย


เกินพจน์ประพันธปริยาย ฤจะหมายถวายชัย

ทบถ้วนพระเดชพระคุณไกร พระกรุณเมตตา

เกินจักประมาณพิริยกิจ ทศพิธจรรยา

หกสิบฉนำพระมุทิตา สิริราชไอศูรย์

อัญเชิญพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทพทูล

ขอทรงพระชนม์กิติพิบูลย์ จิรกาลนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ข้าพระพุทธเจ้า


นิตยสาร "ฟอร์มูลา"
------------------------------
เรื่องโดย : ประยอม
ภาพโดย : -
นิตยสาร formula ฉบับเดือน มิถุนายน ปี 2549
คอลัมน์ ทั่วไป
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3-7.6 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
6.7-10.8 ล้าน
4.
3.2-5.2 ล้าน
5.
7.1-11.7 ล้าน
6.
1.3-1.7 ล้าน
7.
2.8 ล้าน
8.
0.9-1.1 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
1.2-1.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ