"ทุบรถ" สะเทือนอุตสาหกรรม


จากกรณีผู้ซื้อรถ ฮอนดา ซีอาร์-วี ป้ายแดงแล้วเกิดปัญหาสตาร์ทไม่ติด รวมทั้งไม่ได้รับการดูแลจากผู้จำหน่ายเท่าที่ควร จึงทุบรถของตนเองต่อหน้าสื่อมวลชนจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าผู้ผลิตรถยนต์ฮอนดา จะตกลงกับผู้บริโภคได้แล้วก็ตาม แต่ก็นับว่าทำให้ไทยเสียภาพลักษณ์ของดีทรอยท์แห่งเอเชีย ไปไม่น้อย ทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะเกิด "ลัทธิเอาอย่าง" ขึ้นในหมู่ผู้ที่กำลังครอบครองรถเจ้าปัญหาอีกหลาย 10 ราย


ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีมติให้ดำเนินการแก้ไข และป้องกันกับปัญหา 3 แนวทาง คือ

1. มอบหมายให้สถาบันยานยนต์ไปหารือกับผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายในการจัดตั้งสายด่วนรับเรื่องร้องเรียน หรือ คอลล์ เซนเตอร์ (CALL CENTER) ที่เป็นเบอร์กลาง เพื่อรับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้รถยนต์


2. ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยคุณภาพรถยนต์ ประกอบด้วย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากสถาบันยานยนต์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ คือ

1. กำหนดขอบเขต หลักการและวิธีการวินิจฉัยคุณภาพยานยนต์

2. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพยานยนต์ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้คำวินิจฉัยตามเหตุผลทางเทคนิค และข้อแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหลักการที่กำหนดขึ้น

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อดำเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามความเหมาะสม และ

4 . ให้คณะกรรมการ ฯ รายงานผลการดำเนินงาน ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


3. มอบหมายให้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ดำเนินการร่างกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจตั้งคณะอนุกรรมการ ภายใต้กรรมการวินิจฉัยขึ้นมาดำเนินการก็ได้ ซึ่งกฎหมายจะว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้รถยนต์
ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะต้องมีการหารือเพื่อยกร่างต่อไป เล็งกฎหมายใหม่บังคับตามแนวสหรัฐ โดยกฎหมายของสหรัฐ คือ เลมอน ลอว์ (LEMON LAW) เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยบังคับให้ผู้ผลิตต้องดำเนินการซ่อมแซมรถยนต์ที่มีข้อบกพร่องให้เป็นไปตามพันธกรณีของการรับประกันที่ผู้ผลิตรถได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


และนอกจากนี้กรณีที่รถยนต์มีข้อบกพร่อง และผู้ผลิตได้มีความพยายามในการซ่อมแซมตามความเหมาะสมเป็นจำนวน 4 ครั้ง หรือมากกว่า ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ผลิตจะต้อง เปลี่ยนรถให้แก่ลูกค้าทันที หรืออาจจะเป็นไปในลักษณะการคืนเงินให้ โดยมีการหักค่าเสื่อม ตามระยะเวลาการใช้งานจริง แต่รถยนต์คันดังกล่าวจะต้องซื้อไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือใช้ไปแล้วไม่เกิน 12,000 ไมล์ หรือประมาณ 20,000 กม.
------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : -
นิตยสาร formula ฉบับเดือน มีนาคม ปี 2548
คอลัมน์ พิเศษ
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.3-7.6 ล้าน
2.
3.2-5.8 ล้าน
3.
6.7-10.8 ล้าน
4.
3.2-5.2 ล้าน
5.
7.1-11.7 ล้าน
6.
1.3-1.7 ล้าน
7.
2.8 ล้าน
8.
0.9-1.1 ล้าน
9.
0.8-1.0 ล้าน
10.
1.2-1.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ