บทความ

Grab จับมือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) ลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับองค์ความรู้และงานวิจัย ส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศไทย


 

Grab ประเทศไทย นำโดย ธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี ประกาศลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและวิชาการเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอนาคตของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมประเด็นในด้านต่างๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้และการศึกษาทางวิชาการที่สอดรับกับนโยบายการพัฒนาดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รวมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการตอบรับโลกแห่งเทคโนโลยี โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติในหัวข้อ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562
ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา) กล่าวว่า “การผนึกความร่วมมือกับ Grab ประเทศไทย ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของนิดา ในการร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้กับบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีความพร้อมทั้งในด้านข้อมูล นวัตกรรมดิจิทอล และการบริหารจัดการที่ทันสมัย ซึ่งจะเข้ามาเสริมศักยภาพการประยุกต์องค์ความรู้ (Knowledge Sharing) เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การวิจัย รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิทอล อันถือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน”
ธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทย กล่าวว่า “นอกจากที่ Grab  ประเทศไทย จะได้มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสนี้ เรายังมีความยินดีที่ได้รับเกียรติในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางวิชาการกับนิดา เพื่อร่วมกันผลักดันการบูรณาการข้อมูลและองค์ความรู้และงานวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของประเทศไทย โดย Grab ถือเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการซูเพอร์แอพชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนแก่นิดา ทั้งในด้านการดำเนินงานและกิจกรรมการศึกษาวิจัยและด้านวิชาการ ผ่านการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนองค์ความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ตรงจากผู้บริหาร รวมทั้งเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งเราถือว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ คมนาคม และการท่องเที่ยว อีกทางหนึ่ง”
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Grab ประเทศไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่ตอบรับยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยที่ผ่านมา Grab ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาครัฐมาแล้วอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และความร่วมมือกับจังหวัดบุรีรัมย์ ในการเป็นจังหวัดนำร่องใช้แอพพลิเคชันเรียกรถโดยสาร พัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ในการแข่งขัน MotoGP เป็นต้น------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/p1SsK
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
13 Aug 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th