บทความ

โตโยตา พี่เลี้ยงธุรกิจชุมชนไทย เปิดศูนย์การเรียนรู้ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 2


สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย โตโยตา บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด หน่วยงานราชการในจังหวัดขอนแก่น และสายทิพย์ ลามา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ร่วมเปิด “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 2” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ต. คอนฉิม อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

4 ผู้บริหารร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้-1

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เริ่มดำเนินโครงการ “โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ปี 2556 ผ่านการเป็น “พี่เลี้ยงธุรกิจชุมชนไทย” ที่นำองค์ความรู้ในการทำธุรกิจของ โตโยตา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อันได้แก่ วิถี โตโยตา (Toyota Way) ระบบการผลิตแบบ โตโยตา (Toyota Production System) และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง (Customer First) ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

6 เยี่ยมชมโรงงาน1

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ผู้ผลิตข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ได้เข้าร่วมโครงการ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในปี 2558 โดย โตโยตา และผู้แทนจำหน่าย โตโยตา ขอนแก่น ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแบบ โตโยตา ไปดำเนินงานถ่ายทอด “จิตวิญญานแห่งการไคเซน” โดยการเข้าศึกษาและแก้ปัญหาทางธุรกิจในลักษณะการเป็น “พี่เลี้ยงทางธุรกิจ” ภายใต้หลักการ รู้ ปัญหาในทุกกระบวนการ เห็น แนวทางแก้ไข ทำเป็น ด้วยตนเอง และ เข้าใจ ใส่ใจ ในการดำเนินงาน ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพ สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ส่งมอบโครงการเมื่อเดือนกันยายน 2560 และได้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ อย่างต่อเนื่อง พบว่ากลุ่มฯ ยังคงรักษาผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และทำการไคเซนได้ด้วยตนเองตามแนวทางของ โตโยตา ส่งผลให้กำลังการผลิตของโรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 33 %

5 เรียนรู้การปรับปรุงธุรกิจ

จากการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โตโยตา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ได้พิจารณายกระดับธุรกิจให้กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ โตโยตา ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 2” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ หลังจากนำหลักการของ โตโยตา ไปปรับใช้ แก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในศูนย์ฯ มีองค์ความรู้ในการปรับปรุงธุรกิจหลักๆ ได้แก่

  • การวางแผนธุรกิจตลอดทั้งกระบวนการ โดยบอร์ดแห่งการมองเห็น (Visualization Board)
  • การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (ไคเซน) เช่น การควบคุมคุณภาพ การลดของเสีย และเพิ่มผลิตภาพ
  • การบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบทันเวลาพอดี ส่งผลต่อการบริหารต้นทุนและคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ นับเป็นแห่งที่ 2 ต่อจาก กลุ่มตัดเย็บเสื้อโพโล ฮาร์ท โอทอพ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ ผู้ประกอบการ OTOP SMEs และหน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า 4,000 คน โดย โตโยตา คาดหวังว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จะสามารถต่อยอดความสำเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ธุรกิจชุมชนอื่นๆ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตน

7 ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์

ปัจจุบัน โตโยตา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ธุรกิจชุมชนทั้งหมด 12 แห่ง ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยในปีนี้ โตโยตา จะเดินหน้าขยายโครงการ “ธุรกิจชุมชนพัฒน์” เพิ่มในอีก 10 ธุรกิจชุมชนใน 10 จังหวัด โดยมีเป้าหมายในการขยายโครงการฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2565 ควบคู่กับการนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการ มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ภายใต้นโยบายประชารัฐ โดยความร่วมมือกับ Thailand Smart Center หอการค้าไทย และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

1 วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า

วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “โตโยตา มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมืออาชีพด้วยตนเอง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นต้นแบบในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการรายอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โตโยตา มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าขยายผลโครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขผ่านการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”------------------------------
เรื่องโดย : ลิขิต น้าประเสริฐ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dsHbw
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 15:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Feb 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
2.
655,000
3.
1,350,000
4.
21,800,000
5.
12,959,000
6.
19,800,000
7.
31,900,000
8.
24,700,000
10.
31,900,000
12.
33,900,000
14.
3,699,000
15.
1,030,000
17.
6,000,000
18.
23,420,000
19.
5,350,000
20.
6,990,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th