บทความ

กรมการขนส่งทางบก จัดเสวนาความรู้เกี่ยวกับโรคลมชัก


กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ป่วยโรคลมชักส่วนใหญ่ยังคงขับขี่รถบนท้องถนน โดยขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตราย เป็นเหตุให้มีการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ประกอบกับยังไม่มีกฎหมายข้อบังคับไม่ให้ผู้ป่วยโรคลมชักที่ยังควบคุมอาการชักไม่ได้ขับรถ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาให้ใบอนุญาตขับรถ และให้ความรู้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกประเภท จึงให้ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ และสถาบันประสาทวิทยา เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคลมชักให้แก่ผู้ทำหน้าที่อบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่วิทยากรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ฝึกสอนขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และบุคลากรของกรมการขนส่งทางบกในทุกกระบวนการที่เกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท เพื่อให้มีความเข้าใจอาการของโรคลมชัก รับรู้ถึงอันตราย ความเสี่ยงของโรคลมชัก การให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้ป่วยเบื้องต้น และนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโรคลมชัก ในชั่วโมงอบรมภาคทฤษฎีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภทต้องผ่านการอบรมตามที่กรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักให้กับผู้ขับรถในการดูแลป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิดที่มีอาการของโรคลมชัก รวมถึงสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ป่วยที่มีอาการลมชักขณะขับรถได้

ส่วนการกำหนดให้โรคลมชักเป็นหนึ่งในโรคในกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับรถนั้น ยังอยู่ในระหว่างการหารือร่วมกับระหว่างกรมการขนส่งทางบกและแพทยสภาเพื่อปรับปรุงร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดรายละเอียดของใบรับรองแพทย์ให้สามารถกลั่นกรองผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ สำหรับโรคในกลุ่มเสี่ยงอาจให้มีการกำหนดเพิ่มเติม เช่น โรคเบาหวานระยะที่ต้องฉีดอินซูลิน โรคความดันโลหิตสูง โรคลมบ้าหมูหรือลมชัก ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางสมอง ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ผ่านการผ่าตัดหัวใจหรือขยายเส้นเลือดหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเป็นอุปสรรคต่อการขับรถ เป็นต้น เพื่อการคัดกรองผู้ขับรถที่มีความรู้และทักษะการขับรถได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและไม่เป็นภัยอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ruB3F
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
19 Mar 2019

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Start Price (THB)
1.
1,475,000
2.
14,790,000
3.
1,180,000
4.
970,000
5.
22,500,000
6.
5,499,000
7.
2,490,000
8.
5,099,000
10.
2,379,000
11.
3,999,000
12.
16,900,000
13.
689,000
15.
8,999,000
17.
5,260,000
18.
4,310,000
20.
1,550,000
  • MAIN SEARCH
  • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
More Option >
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ

Follow autoinfo.co.th